Øster Lindet Forsamlingshus - grundlagt i efteråret 1894 - er det ældste forsamlingshus, der fortsat er i brug i Sønderjylland.

Forsamlingshuset har på mange måder dannet ramme om det kulturelle og sociale liv i landsbyen igennem alle årene og er fortsat omdrejningspunkt for sognets kulturelle aktiviteter, ligesom familiefester og arrangementer af forskellig art finder sted her.
Øster Lindet Forsamlingshus fungerer i dag som et såkaldt "nøglehus" - dvs. at bestyrelsen er ansvarlig for at tage imod bestillinger på arrangementer i huset og på at udlevere/modtage nøglen til/af de brugere, der har lejet lokaler i huset.

Klik HER for at hente folder om forsamlingshuset.
Klik HER for at se vedtægterne for forsamlingshuset 
Klik HER for at se forsamlingshusets bestyrelse.
Klik HER for at se gældende prisliste for leje af forsamlingshuset

Referater fra generalforsamlingerne er samlet nedenfor:

Se referatet fra generalforsamlingen for 2022 den 16.03.2023 HER
----------
Se referatet fra generalforsamlingen for 2021 den 17.03.2022 HER
----------
Se referatet fra generalforsamlingen for 2020 den 03.06.2021 HER
----------
Se referatet fra generalforsamlingen for 2019 den 17.06.2020 HER 
(den varslede prisstigning på lejen valgte bestyrelsen efterfølgende at udsætte pga. Corona situationen)
----------
Se referatet fra generalforsamlingen for 2018 den 20.03.2019 HER
----------
Se referatet fra generalforsamlingen for 2017 den 21.03.2018 HER
----------
Se referatet fra generalforsamlingen for 2016 den 16.03.2017 HER
----------
Se tidligere referater her:

Øster Lindet Forsamlingshus, referat af generalforsamlingen for 2015 onsdag den 16. marts 2016:

Valg af dirigent: Gunnar Kloppenborg

Formandens beretning:

Udlejning, der har været problemer med Efterskolers fester.

Nye tiltag: Handicaprampe og nye toiletter.

Forsamlingshusets bidrag er på 40 000 kr. og meget frivilligt arbejde. Derfor stor tak til Børge og Karl. De øvrige penge er kommet fra Handicapforeningen 61 615 kr.,

SE 150 000 kr., Vejen kommune 33 650 kr., Brandkassen 20 000 kr. og Landsbyforening og Øster Lindet Lokalråd kr. 12 000 kr.

Budgettet var på 180 000, det blev overskredet med 13 000 kr. fordelt på 3 poster.
Reparationer i huset. Salg af medlemsbeviser gav 7 600 kr.

Fremtidig udlejning er anslået til 20 – 25 gange.

Der ansøges om ca. 27 000 kr. til 3 nye vinduer til salen fra kommunen

Regnskabet blev forelagt og godkendt.

Pris på medlemskab uændret.

Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår et tillæg til vedtægterne med ændret ordlyd til: ”Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal.” Det blev vedtaget.

Valg til bestyrelsen: Aage Fredsted – genvalg

                                    Jørn Årup - genvalg

                                 Inger-Lise Vernersen – nyvalg

valg til suppleanter: Villy Batz  og Helle Mikkelsen

valg til revisorer: Sven Buhrkall og Kaj Frandsen

valg til revisorsuppleant: Gunnar Kloppenborg.

 Eventuelt – intet.

Referent: Ellen Ricksen.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Referat, generalforsamling for 2014 i Øster Lindet Forsamlingshus 5/3 2015.

Dagsorden:       1. Valg af dirigent.

                             2. Formandens beretning.

                             3. Godkendelse af regnskab.

                             4. Fastsættelse af pris for medlemsbeviser, samt orientering om nyt budget.

                             5. Indkomne forslag.

                             6. Valg:

                                 På valg til bestyrelse:                Nis Jørn Fuglsig

                                                                                       Børge Brunsvig

                                 På valg som suppl.:                   Inger-Lise Vernersen

                                                                                       Karl Petersen

                                 På valg som revisorer:              Sven Buhrkall

                                                                                       Kaj Frandsen

                             7. Eventuelt.

Ad. 1. 

Generalforsamlingen valgte Gunnar Kloppenborg til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt – dels ved annonce i Nytirsdag d. 17/2 2015 – dels ved omtale i aktivitetskalenderen for Øster Lindet Sogn 2014/2015 og omtale på hjemmesiden.

 Ad. 2.

Formandens beretning: Aage Fredsted konstaterede, at i de seneste 5 år har det været på tale, at Forsamlingshusene skulle på finansloven. Dette er ikke sket, og formanden mener, at det skal vi heller ikke ønske. Men vi kan jo diskutere emnet med H.C. Schmidt, når han kommer til Lokalrådets generalforsamling d. 19. marts. Regnskabet for 2014 er ikke så godt, men det skyldes indkøb af nye borde og et transportabelt opbevaringssted for bordene, så de er lettere at håndtere. Derudover er gasfyret blevet repareret, og der er anskaffet nyt køkkengrej. Der er ligeledes anskaffet et stillads, så rengøring af loftet i store sal er mulig. Derudover er der anskaffet en damprenser til rengøring af køleskabene. Den største udgiftspost er dog nyt tag, hvor det viste sig, at der manglede isolering. Derudover er huset gjort pænere inden døre. Udlejningen er rimelig og 2015 tegner godt. Kassekreditten er intakt. Kassebeholdningen er d.d. kr. 22.000,-. Byggetilladelsen til opsætning af henvisningsskiltene til Børnehaven og Forsamlingshuset blev endelig givet, og skiltene er placeret, hvor vi ønskede det. Jubilæumsfesten var nogenlunde velbesøgt, og gav et overskud på kr. 3.500,-.  Formanden takkede foreningerne for pengegaverne, der beløb sig til kr. 12.000,-. Festtaleren Svend Brodersen fra Gram Slot var god og inspirerende. Vi ser lidt ind i fremtiden. De mange ansøgninger til fonde kaster ikke meget af sig. Dog har huset fået kr. 62.000,- fra Vanførefonden til at gøre huset mere tilgængeligt. Der planlægges en gå-kørerampe langs med huset ud mod Terpvej. Et beskrevet projekt samt prisoverslag var sendt med ansøgningen. Projektet bliver udført i juni-juli måned. Døren, der skal erstatte vinduet i mellemgangen er bestilt. Præstens kone har kontakt til arkitekter og har lovet at ville være behjælpelig med at finde de bedste løsninger for både handicaprampe og toiletterne. Desuden har hun kendskab til fonde, vi evt. kunne søge. Navnene på disse bliver sendt til BW Herudover er der sendt ansøgning til SE´s Vækstfond på kr. 100.000,- Der skal søges byggetilladelse til at ændre på adgangsforholdene til Forsamlingshuset, men det skulle ikke volde problemer. I lighed med tidligere år åbner Vejen Kommune op for, at forsamlingshuse kan søge tilskud til større projekter. Vi agter at søge fra puljen til udbedring af akustikken i store sal, og formanden har bedt Bent Hansen om at udarbejde et prisoverslag, der skal vedlægges ansøgningen. Formanden sluttede sin beretning med at rette en stor tak til de frivillige, der hjalp med jubilæumsfesten.

Debat efter formandens beretning: Der blev spurgt, om ikke der er brug for frivillig hjælp til opførelse af handicaprampen. Hertil svarede formanden, at det er der, og at der allerede ligger aftaler. Karl Petersen fortæller, at præstens kone har flere løsningsforslag til indretning af toiletterne. Hun har også links til fonde. Karl Petersen sender disse links til BW, der sidder med fondsansøgningerne.

 Ad. 3. Regnskab.

Årsregnskabet for 2014 blev udleveret og gennemgået af kasserer Svend Clausen.

Regnskabet udviser et driftsresultat på kr. -46.125,47.

Beretning og regnskab blev godkendt af generalforsamlingen.

 Ad. 4. Fastsættelse af pris for medlemsbeviser, samt orientering om nyt budget.

Generalforsamlingen besluttede at bibeholde medlemskontingentet uændret altså kr. 5o,- pr. person.

I budget 2015 forudsættes at medlemskontingent vil indbringe kr. 13.000,- Forsamlingshuset sælger medlemskort i ulige år, altså i år.

Ad. 5. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

 Ad. 6. Valg:

Nis Jørn Fuglsig og Børge Brunsvig blev genvalgt til bestyrelsen.

Som suppleanter valgtes Inger-Lise Vernersen og Karl Petersen.

Sven Buhrkall og Kaj Frandsen blev genvalgt som revisorer.

Ad. 7. Eventuelt.

På spørgsmålet om vi ikke er bange for træk, når indgangspartiet ændres, svarede formanden, at adgangen endnu ikke er lagt fast.

Formanden rettede en tak til dirigenten og til kassereren.

 På bestyrelsens vegne takkede næstformand Nis Jørn Fuglsig Aage Fredsted for de 20 år, han har været formand, og for alle de timer, han bruger på huset, og udtrykte håbet om, at han fortsætter i mange år endnu. Derefter overrakte han en gavekurv.

 Efter generalforsamlingen orienterede formand for ØIF Mogens Jensen om projektet ved skolen. I forbindelse med motionscentret og Landsbyhuset indrettes et aktivitetscenter i den gamle skolegård.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Referat, generalforsamlingfor 2013 Øster Lindet Forsamlingshus 20/2 2014.

Dagsorden:        1. Valg af dirigent.

                             2. Formandens beretning.

                             3. Godkendelse af regnskab.

                             4. Fastsættelse af pris for medlemsbeviser, samt orientering om nyt budget.

                             5. Indkomne forslag.

                             6. Valg:

                                 På valg til bestyrelse:                Aage Fredsted

                                                                                       Bente Witt

                                                                                       Inger Jensen (modtager ikke genvalg)

                                På valg som suppl.:                     Jørn Aarup

                                                                                       Flemming Bang

                                På valg som revisorer:                Sven Buhrkall

                                                                                       Kaj Frandsen

                             7. Eventuelt.

Ad. 1. 

Generalforsamlingen valgte Carl Thorup til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt – dels ved annonce i Nytirsdag d. 4/2 2014 – dels ved omtale i aktivitetskalenderen for Øster Lindet Sogn 2013/2014 og omtale på hjemmesiden.

Ad. 2.

Formandens beretning: Aage Fredsted konstaterede, at dette er hans 19. formandsberetning. Der har været god udleje af huset, hvilket har indbragt ca. kr. 80.000, -. Han er glad for de faste arrangementer som Countryklubben og eftermiddagshøjskolen. Der har været 5 sammenfaldende fester. Foråret viser god udlejning, og efterårssæsonen kommer, når ”Det sker”- brochuren er kommet på gaden. I starten af året blev alle stolene rengjorte og reparerede, køkken og baggang blev grundigt rengjorte, dette arbejde blev udført af Ellen Ricksen og Kirsten Fredsted. Nis Jørn Fuglsig og Børge Brunsvig gjorde rent i kælderrummet, der tidligere var omklædningsrum. Nu mangler der at blive ryddet op under scenen.

Der foreligger nu endelig en lejekontrakt mellem Vejen Kommune, for Børnehaven Lindehuset og Forsamlingshuset.

Det betyder, at 3 tidligere tinglysninger er erstattet af èn. Kommunen undrede sig over, at Forsamlingshuset ikke havde budt på grunden overfor. (Maler Møller´s grund). Bestyrelsen havde besluttet ikke at byde, da Forsamlingshuset ikke havde penge i den størrelsesorden, grunden var værdisat til. Da kommunen ikke har fået grunden solgt, har den indgået en lejekontrakt med Forsamlingshuset med en varighed af 5 år for kr. 500,- årligt, hvor Forsamlingshuset får brugsret over grunden mod vedligehold af den.

Der er indkøbt nye borde til Lille Sal.

Efter at ægteparret, der havde rengøringen i Forsamlingshuset, ikke længere kan varetage opgaven, har Aage påtaget sig rengøringen.

Der har været nyanskaffelser for ca.kr. 20.000,- heraf ca. kr. 13.000,- til anskaffelse af en gulvvaskemaskine, der letter rengøringen af de store gulvarealer.

Der er brugt ca.kr. 9.000,- til vedligehold.

Taget er sprøjtet med algefjerner, og mosset skal nu fjernes.

Selv om huset beder sine lejere om at medbringe egne skåle til rester, hænder det, at der lånes af husets materiel, så ved optælling mangler der ofte noget.

I efteråret 2013 solgte Forsamlingshuset medlemsbeviser, fortsat til kr. 50,- pr. person. (Medlemskab er personligt). Det indbragte kr. 12.000,-, de fleste beløb er betalt via giro.

Årets driftsresultat udgør kr. 31.5000,- og ultimo 2013 var formuen kr. 74,000,-.

Afgørelsen om henvisningsskilte til Lindehuset og til Forsamlingshuset ligger fortsat hos kommunen. Børnehavens skilt, der har stået ved genforeningsstenen i årtier, er nu efter renovering sat op igen mod en betaling på kr. 600,-.

I nov. 1894 blev Forsamlingshuset indviet, det har altså 120 års jubilæum i år.

Saldoen d.d. udgør kr. 54.629,-. Vi har betalt Alm. Brand og vi har betalt nye tagrender kr. 5.000,- + moms.

Energiregnskabet blev omdelt.

Projektet nye toiletter er nu færdigtegnet og prisoverslag er udregnet, der viser, at den endelige pris bliver kr. 287.793,-. Både tegning og prisoverslag blev omdelt.

Der er anskaffet nye borde til salen samt en transportvogn til disse.

Stikkontakterne på scenen er blevet udskiftet ca. kr. 2.000,-.

Efter en pause har kommunen igen en vedligeholdelsespulje til forsamlingshuse i Vejen Kommune. Den agter vi at søge penge fra, samtidig med, at øvrige fondsmidler søges til ombygningen.

Formanden takkede Inger for samarbejdet i de forløbne år.

Ad. 3. Regnskab.

Årsregnskabet for 2013 blev udleveret og gennemgået af kasserer Svend Clausen.

Regnskabet udviser et overskud på kr. 31.585,46,-.

Beretning og regnskab blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad. 4. Fastsættelse af pris for medlemsbeviser, samt orientering om nyt budget.

Generalforsamlingen besluttede at bibeholde medlemskontingentet uændret altså kr. 5o,- pr. person.

I budget 2014 forudsættes et medlemskontingent at ville indbringe kr. 13.000,- men Forsamlingshuset sælger kun medlemskort i ulige år, og afholder hobbyudstilling eller cykelløb i lige år.

Ad. 5. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

Ad. 6. Valg:

Aage Fredsted og Bente Witt blev genvalgt til bestyrelsen.

Jørn Aarup valgtes til bestyrelsen i stedet for Inger Jensen, der ikke modtog valg.

Som suppleanter valgtes Karl Petersen og Inger –Lise Vernersen.

Sven Buhrkall og Kaj Frandsen blev genvalgt som revisorer.

Ad. 7. Eventuelt.

Aage Fredsted mener, at store sal trænger til at males. Forsamlingshuset blev opfordret til at benytte sig af tilbuddet om ”Landsbydagen.”

Formanden rettede en tak til dirigenten, til kassereren og til revisorerne.

Efter generalforsamlingen fortalte formand Jørn Vestergaard om Kastrup Forsamlingshus bl.a. om arbejdet med hele tiden at holde et forsamlingshus vedlige, så det er attraktivt for folk at holde fest der.

                 Carl Thorup                                                                                                           Bente Witt

                 Dirigent                                                                                                                  Referent