§ 1
Navn og hjemsted

Foreningens navn er Øster Lindet Lokalråd (I det følgende - Lokalrådet)
Lokalrådets hjemsted er formandens adresse.

§ 2
Formål og funktion
2.1.
Lokalrådet er en upolitisk, fælles interesseorganisation for borgerne, erhvervslivet, foreningerne og offentlige institutioner og har følgende formål:
• Være foreningernes/borgernes servicepartner i forbindelse med fundraising, skabe kontakt/netværke og lign.
• Drage omsorg for udarbejdelse af og løbende ajourføring af den lokale landsbypolitik
• Være tovholder for landsbyudviklingen
• Have medindflydelse på den kommunale landdistriktspolitik og på fordeling af EU-midler.
2.2.
Lokalrådets daglige funktioner varetages af formanden.

§ 3
Medlemmer

3.1
Medlemmer af lokalrådet er sognets borgere, erhvervsliv, foreninger og offentlige institutioner.

§ 4
Generalforsamling

4.1
Generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal og er Lokalrådets øverste besluttende myndighed.
4.2
Indkaldelse til generalforsamling skal publiceres senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
4.3
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.
4.4
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
4.5
Dagsordenen for generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af revideret regnskab og fremlæggelse af budget
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.
6.1. Heraf udpeges 3 bestyrelsesmedlemmer efter samlet indstilling fra de der er oplistet i aktivitetskalenderen - "Det sker i" - Øster Lindet Sogn.
6.1.1. På lige årstal udpeger de under pkt. 6.1 nævnte 2 bestyrelsesmedlemmer, og på ulige årstal udpeger samme foreninger 1 bestyrelsesmedlem
6.2. De resterende 4 bestyrelsesmedlemmer vælges direkte på generalforsamlingen.
6.2.1. På lige årstal vælger generalforsamlingen 2 bestyrelsesmedlemmer, og på ulige årstal vælger generalforsamlingen ligeledes 2 bestyrelsesmedlemmer.
Det er ønskværdigt, at de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges så bredt som muligt, således at både erhverv, institutioner og borgere i videst omfang repræsenteres.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
7.1. Der vælges 2 suppleanter
8. Valg af revisorer
Revisorerne vælges for 2 år ad gangen
8.1. Der vælges 1 revisor
9. Valg af suppleant for revisor
9.1. Der vælges 1 suppleant
10. Evt.
4.6
Indkaldelse til ekstraordinært generalforsamling besluttes af bestyrelsen ved alm. stemmeflerhed, eller når minimum 25 stemmeberettigede personer skriftligt fremsætter ønske herom.
Emnet, der ønskes behandlet, skal angives skriftligt, og formanden skal ved publicering have indkaldt medlemmerne til den ekstraordinære generalforsamling senest 1 måned efter anmodningen.
Varslingsfristen er 14 dage.

§ 5
Bestyrelsen
5.1
Bestyrelsen består af de i § 4 stk. 5 pkt. 6 nævnte valgte medlemmer
5.2
Senest 4 uger efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og referent og fastlægger samtidig sin forretningsorden.
5.3
Bestyrelsen udpeger repræsentanter til de bestyrelser, repræsentantskaber m.v., hvor lokalrådet har sæde (fx. Fællesrådet for Landsbysamfund i Vejen Kommune).
5.4.
Bestyrelsen afholder hvert år mindst 3 møder.
5.5
Formanden indkalder skriftligt til bestyrelsesmøde, normalt med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
5.6
Dagsordenen skal som minimum indeholde:
- Godkendelse af dagsorden og referat fra forrige møde.
- Orientering fra Fællesrådet for landsbysamfund i Vejen kommune
- Økonomi
- Evt.
5.7
Ekstra bestyrelsesmøde afholdes, såfremt formanden eller to bestyrelsesmedlemmer i forening fremsætter ønske herom.
5.8
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med almindeligt stemmeflertal.
5.9
Der udarbejdes referat fra hvert bestyrelsesmøde som offentliggøres.

5.10
Ethvert bestyrelsesmedlem kan fremsætte mindretalsudtalelser til referatet.

§ 6
Regnskab og revision
6.1
Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 7
Vedtægtsændring
7.1.
Enhver vedtægtsændring skal godkendes af generalforsamlingen, og forudsætter at minimum tre fjerdedele af de tilstedeværende stemmer for.
7.2
Hvis forslag om vedtægtsændring ikke opnår tre fjerdedeles flertal, men dog et flertal af stemmer fra de tilstedeværende, kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling og genfremsætte forslaget, og forslaget er da vedtaget, hvis mindst halvdelen af de tilstedeværende stemmer for.

§ 8
Opløsning

8.1.
Opløsning af Lokalrådet kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen fremsætter forslag herom, og hvis tre fjerdedele af de tilstedeværende på mødet stemmer for.
8.2
Den af lokalrådet, ved opløsningen, tilbageværende formue m.v. doneres til en eller flere i sognet værende almennyttig(e) forening(er).

§ 9
Ikrafttræden

9.1
Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen, afholdt den 20. juni 2006

Arne Buhrkal, dirigent