Øster Lindet Lokalråd.

Bestyrelsesmøde d. 8. april 2024.

Se referatet HER

Bestyrelsesmøde d. 30. november 2023.

Se referatet HER

Bestyrelsesmøde d. 26. april 2023.

Se referatet HER

Bestyrelsesmøde d. 30. marts 2023.

Se referatet HER

Generalforsamling torsdag den 16. marts 2023.

Se referatet HER

Bestyrelsesmøde d. 22. februar 2023.

Se referatet HER

Bestyrelsesmøde d. 17. november 2022.

Se referatet HER

Bestyrelsesmøde d. 7. juni 2022.

Se referatet HER

Generalforsamling torsdag den 17. marts 2022.

Se referatet HER

Bestyrelsesmøde d. 9. marts 2022.

Se referatet HER

Bestyrelsesmøde d. 13. januar 2022.

Se referatet HER

Bestyrelsesmøde d. 22. juni 2021.

Se referatet HER

Generalforsamling torsdag den 3. juni 2021.

Se referatet  HER

Se regnskab og budget HER

Bestyrelsesmøde d. 9. februar 2021.

Se referatet HER

Bestyrelsesmøde d. 30. november 2020.

Se referatet HER

Bestyrelsesmøde d. 25. juni 2020.

Se referatet HER

Generalforsamling onsdag den 17. juni 2020.

Se referatet HER

Se regnskab og budget HER

Referat fra bestyrelsesmøde d. 17. februar 2020.

Deltagere: Mikael Rindom (MR), Peter Bojsen (PB), Helle Jeppesen (HJ) Gunnar Kloppenborg (GK),  Erik Carstensen (EC) Bente Witt (BW), Kaj Frandsen (KF).

Uden afbud: Elise Madsen.

Dagsorden:

 • Gennemgang af referat fra d. 16. dec. 2019.
 • Endelig planlægning af generalforsamling d. 25. marts.
 • Regnskab 2019. Indstilling til generalforsamlingen.
 • Udarbejdelse af dagsorden for mødet med ØK d. 12. marts.
 • Opsætning af pakkebokse.
 • Orientering ved formanden og andre.

Ad.1:  Der var ingen kommentarer til referatet fra d. 16. dec. 2019.

Ad.2:  Endelig planlægning af generalforsamlingen d. 25. marts kl. 19.30 i Forsamlingshuset. Bestilling af kaffe og kage: BW. Annoncering 14 dage før på hjemmesiden (BW) og facebook (HJ) Dirigent: MR spørger Mogens Jensen. På valg til bestyrelsen: Peter Bojsen og Gunnar Kloppenborg. På valg som suppleanter til bestyrelsen: Frede Michaelsen og Frode Rindom. På valg som revisor: Kaj Frandsen. På valg som revisorsuppleant: Kristine Lauridsen. BW beder medlem af Landdistriktsudvalget for valggruppe 6 Kim Nielsen fortælle om sit arbejde i udvalget.     

Ad.3:  Regnskab 2019 og budget for 2020 blev gennemgået af kasserer EC. Regnskabet viser et overskud på kr. 12.998,-. Bestyrelsen godkender regnskab og budget og indstiller det til generalforsamlingen.                    

Ad.4:  Udarbejdelse af dagsordenspunkter til mødet med ØK. Mødet finder sted d. 12. marts kl. 18.00 – 18.30. Lokalrådet besluttede, at følgende punkter fremlægges for ØK: Orientering om projektet, der omhandler tilbygning til Landsbyhuset med springgrave og trampoliner. Ønske om en anden adgang til sportspladsen. Fortsat drøftelse af den offentlige trafik og fortsat drøftelse af ønsket om og muligheden for anlæg af en venstresvingsbane ved indkørslen til Terpvej. Derudover tager vi udgangspunkt i referatet fra sidste års møde. Deltagere i mødet: MR, PB, EC, GK og BW.         

Ad.5: Opsætning af Pakkebokse. Opsætningen kræver ansøgning om byggetilladelse. Den ansvarlige medarbejder i kommunen har endnu ikke reageret. HJ er tovholder på projektet.

Ad.6: Orientering. LAG-midler: Næste ansøgningsfrist er d. 27. april. Pengene er forbeholdt bæredygtige projekter og grønne løsninger.

Valg til Landdistriktsudvalget finder sted d. 30. april i Lintrup. Det er alene lokalrådenes repræsentanter der er på valg. Deltagere fra ØL Lokalråd: MR og BW

Angående landsbypedelordningen har Øster Lindet igen fået en ny pedel. Lokalrådets kontaktperson er fortsat HJ. HJ og GK har været på besigtigelsestur rundt i byen med den pedel, der nu er stoppet. PB har været på besigtigelsestur i byen og omegnen med en overordnet fra kommunen, og han kunne medgive, at der manglede vedligehold flere steder.

HJ er blevet forespurgt om vedligehold af kirkestien mellem Villavej og Lindevej. Stien er privat.

Medlemmer fra valggruppe 6 har holdt nogle møder, hvor temaet var den kollektive trafik. Der var aftalt et møde d. 18. feb. Det er flyttet til d. 10. marts i Landsbyhuset.

Ad.7: Eventuelt. Vejen Kunstforening arrangerer buketture rundt i kommunen. D. 15. februar vandrede man i Øster Lindet. D. 11. februar havde JV på en hel side foromtale af turen med billeder og historie fra byen. KF fortalte om byen. Ca. 40 personer deltog. KF orienterede om genforeningsfesten i Forsamlingshuset d. 10. februar, som Lokalhistorisk Forening havde arrangeret med spisning og efterfølgende foredrag af Jørn Buch. Der deltog så mange spisende gæster, som Forsamlingshuset kan dække til. En helt igennem vellykket aften. 

Ref. BW.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra bestyrelsesmøde d. 16. december 2019.

Deltagere: Mikael Rindom (MR), Gunnar Kloppenborg (GK), Erik Carstensen (EC), Peter Bojsen (PB), Helle Jeppesen (HJ), Bente Witt (BW) og Kaj Frandsen (KF).

Afbud: Elise Madsen.

Dagsorden:

   1. Gennemgang af referat fra d. 26. Sept. 2019.
   2. Økonomi.
   3. Byvandring med den nye landsbypedel.
   4. Opsætning af pakkebokse.
   5. Orientering ved formanden og andre.
   6. Evt. og næste mødedato.

Ad.1: Der var ingen kommentarer til referatet fra d. 26. sept. 2019.

Ad.2: Økonomi. Frøs Herreds anmodning om personlige oplysninger på hvert bestyrelsesmedlem af Lokalrådet er ordnet via EDB. Lokalrådet har et CVR nummer og en E-boks. Begge dele er oprettet for flere år siden. MR foretager de fornødne ændringer i systemet. Det planlagte overskud i regnskabet skal bruges til større investeringer, som lokalrådet planlægger.

Ad.3: Byvandring. GK og HJ var på byvandring med den nye ”landsbypedel”. Man besigtigede de steder, der trænger til et løft. Borgerne opfordres til at bruge ”Giv et praj” App én. Der tages et billede, der sendes direkte til kommunen. Trappen over for Forsamlingshuset til sportspladsen bliver planeret og tilsået med græs.

Ad.4: Opsættelse af pakkebokse. Lokalrådet har via kommunen fået tilbud fra Swipbox om mulighed for at opsætte pakkebokse i landsbyer. Lokalrådet siger ja til tilbuddet og har valgt HJ som tovholder på projektet.

Ad.5: Orientering. Der er ikke i kommunens budget for 2020 eller i overslagsårene afsat midler til den planlagte udvidelse af Landsbyhuset med springfaciliteter. Lokalrådet betragter dette som et officielt afslag fra kommunen til halprojektet.

Kørsel med juletræer på store lastbiler har afstedkommet opkørsel af rabatter på begge sider af Præstegårdsvej og så megen jord, at det var farligt for trafikanter. Jorden blev ikke fjernet ved arbejdstids ophør. Lokalrådet udtrykker kritik af renholdelse af Præstegårdsvej ud for ”Cementstøberiet” 

Kommunen har udsendt et spørgeskema om lokalrådene.: Temadrøftelse om organisering af lokalråd til mødet i Landdistriktsrådet d. 30. sept. Lokalrådet i Øster Lindet mener, at vi ved en tidligere lejlighed har besvaret lignende spørgsmål. Ved den lejlighed fandt vi ud af, at lokalrådene i Vejen Kommune er vidt forskelligt organiseret.

Kommunen havde inviteret til Landdistriktskonference d. 13. nov., hvor temaet var: Kommunikation og formidling. KF og BW deltog for lokalrådet i Øster Lindet.

Der har været afholdt 2 møder i valggruppe 6 (Skodborg, Skrave, Jels og Øster Lindet), hvor temaet har været offentlig trafik især med fokus på skolebuskørslen, der jo ikke er indrettet efter skolebørnenes timeplaner. Næste møde i denne gruppe finder sted i Øster Lindet Landsbyhus d. 18. feb. 2020.

Ad.6: Eventuelt og næste mødedato.

Vejen Kunstmuseum arrangerer buketture rundt i kommunen. Næste arrangement afholdes i Øster Lindet lørdag d. 15. februar med start ved kirken kl. 13.

Lokalrådet ønsker forslag til taler ved generalforsamlingen, der finder sted onsdag d. 25. marts kl. 19.30 i Øster Lindet Forsamlingshus.

Næste møde: Mandag d. 17. februar 2020 kl. 19.30 i Landsbyhuset.

Ref. BW.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra bestyrelsesmøde d. 26. sept. 2019 .

Deltagere: Mikael Rindom (MR), Gunnar Kloppenborg (GK), Erik Carstensen (EC), Peter Bojsen (PB), Bente Witt (BW), Kaj Frandsen (KF), Birthe Kristensen (BK).
Afbud: Helle Jeppesen, Frode Rindom

Mødet indledtes af Henning Jensen, der gennemgik projektet ”Danmark Redder Liv” Bliv førstehjælper. Projektet er iværksat af Dansk Folkehjælp og støttes af Region Syddanmark og Region Sjælland og Østifterne. ”Danmark Redder Liv” handler on førstehjælp ved hjertestop. I Øster Lindet er kun Henning Jensen tilknyttet projektet. Han ønsker flere deltagere.
Lokalrådet beder Henning Jensen være kontaktperson, så interesserede kan henvende sig til ham.
I øvrigt henvises til hjemmesiden. I tilfælde af udgifter vil Lokalrådet være behjælpelig.

Dagsorden:
1. Gennemgang af referat fra d. 15. april 2019.
2. Økonomi.
3. Tilbygning til Landsbyhuset.
4. Minigolfbane.
5. Trafikplanlægning.
6. Kommunens Landdistriktskonference.
7. Screening af landsbyernes civilsamfund.
8. Orientering v/formanden og andre.
9. Eventuelt – fastlæggelse af næste møde.

Ad.1: Der var ingen kommentarer til referatet fra d. 15. april 2019.

Ad.2: Økonomi. Ingen bevægelse. Regning til arkitekt om udvidelse af Landsbyhuset er betalt af ØIF. Regningen for hjemmesiden er betalt af Lokalrådet.

Ad.3: Tilbygning til Landsbyhuset. Planlægningsgruppen har haft møde med Jørgen Lastein og Morten Thorø, der kan orientere om, at anlægsudgiften er på budget i 2021, altså budgettet for overslagsåret med kr. 2,1 mill. Politikerne garanterer, at beløbet er fastlagt. Kommunen vil være med i finansiering. Th. Kjærbæk og J. Munksgaard vil være behjælpelig med at søge sponsorater. Herudover skal der findes ca. kr. 500.000,-

Ad.4: Minigolfbane. Gruppen bag minigolfbanen har nu fået en byggetilladelse. Behandlingstid 7 mdr. Springcenterudvalget kontakter minigolf for koordinering af ansøgninger. Minigolf er en afdeling under ØIF.

Ad. 5: Trafikplanlægning. JV har omtalt kommunens planer og viste på et kort, hvor kommunen vil koncentrere trafikindsatsen. Kortet i avisen viser ikke Øster Lindet og dermed ikke de grå pletter, Lokalrådet har påpeget overfor kommunen. BW fik bemyndigelse til at kontakte JV for at fremlægge vores syn på forholdene. BW kontakter kommunen for at få en forklaring på, hvorfor der pludselig skal sættes autoværn op på Præstegårdsvej.

Ad.6: Kommunens landdistriktskonference d. 13. nov. kl. 17.00-21.30, Jels Motel & Sportscenter. BW sender det endelige program til Lokalrådet.

Ad.7: Screening af landsbyernes civilsamfund. Kommunen udsendte et spørgeskema udfærdiget af Hjortkjær, strategisk Rådgivning for By og Land. Der blev givet en meget kort svarfrist, så resultatet blev, at spørgsmålene blev besvaret af formanden for Landsbyhuset, lederen af Junior& Ungdomsklubben og et medlem af Lokalrådet. Svarene blev forelagt Lokalrådet, der tog redegørelsen til efterretning.

Ad.8: Orientering. Ny landdistriktskonsulent til d. 30. april 2020 er Linette Holst Pedersen.

MR retter henvendelse til Frede Michaelsen om stiudvalgets arbejde.

Kan stien evt. på nogle steder være en del af Pilgrimsstien, en vandretur til kirkerne.

Kommunen havde indbudt til borgermøde om kommunens planstrategi. KF og BW deltog.

PB havde henvendt sig til vejdirektoratet, BW havde henvendt sig til kommunen angående den farlige vejstrækning fra rundkørslen forbi Øster Lindet Præstegårdsvej, hvor Lokalrådet ønsker dobbelt optrukken vejstribe. Svaret fra vejdirektoratet er nej, det vil kun irritere trafikanterne.

BW har deltaget i et møde i vores valggruppe, hvis medlemmer er Jels, Skodborg, Skrave og Øster Lindet. Emnet: bustrafik. BW medbragte en beskrivelse fra HJ. Alle 4 Lokalråd kan berette om busproblemer. Det aftaltes derfor, at de 4 lokalråd mødes igen d. 3. dec. Med et fuldt overblik over busproblemerne. Dvs. vi skal spørge i lokalsamfundet. I Øster Lindet kan vi bruge hjemmesiden og facebook. BW kontakter HJ.

Ad.9: Eventuelt og næste møde.

KF orienterede om, at den næste bukettur under ledelse af Therese Vejen Kunstmuseum foregår her i området en gang i feb. 2020.

Næste møde: Torsdag d. 14. nov. kl. 19.30 i Landsbyhuset


Ref. BW.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra bestyrelsesmøde d. 15. april 2019.

Deltagere: Mikael Rindom (MR), Gunnar Kloppenborg (GK), Martin G. Lund M(MGL), Erik Carstensen (EC), Helle Jeppesen (HJ), Bente Witt (BW), Kaj Frandsen, Birthe Kristensen. 

Dagsorden:

1. Gennemgang af referatet fra generalforsamlingen.
2. Konstituering.
3. Orientering v/ formanden og andre.
4. Eventuelt og næste mødedato.

Inden bestyrelsesmødet mødtes lokalrådet med repræsentanter for minigolfprojektet. Der blev orienteret om projektet. Lokalrådet og minigolfgruppen samarbejder om projektet. Der ligger allerede en projektbeskrivelse stilet til DGI. (Bilag i lokalrådets mappe). Det vil være nærliggende at søge midler fra Landdistriktspuljen. Der er søgt om byggetilladelse ved kommunen, der foreligger endnu ikke noget svar. Det er vigtigt, at kommunen er på banen. MR og EC vil allerede i morgen (d. 16. april) mødes med rep. fra minigolfgruppen.

Ad.1: Referatet fra generalforsamlingen blev underskrevet af de tilstedeværende lokalrådsmedlemmer.


Ad.2: Konstituering:
          Formand: Mikael Rindom
          Næstform: Peter Bojsen
          Kasserer: Erik Carstensen
          Sekretær: Bente Witt
Helle Jeppesen blev valgt til lokalrådets kontaktperson til kommunen i landsbyordningen. 


Ad.3: Orientering. Referatet fra lokalrådets møde med ØK blev gennemgået. Borgmesteren spurgte til, hvad lokalrådet planlagde i anledning af genforeningsjubilæet i 2020. Lokalhistorisk Forening afholder sin generalforsamling d. 10. feb. med Jørn Buch som taler og arrangerer en særudstilling om temaet. Referatet blev herefter godkendt. Landdistriktspuljen i år har som tema: ”Bevægelse og lokal udvikling.” og ansøgningsfristen er d. 1. maj. Hærvejsklyngen inviterer til landsbytræf i Hovborg d. 27. april. Invitationen sendes til foreningerne. Kaj Frandsen udleverede en avisartikel forfattet af Hans Kr. Skibby om landsbyliv. Artiklen gav lokalrådet anledning til at drøfte, om der igen skal indføres en forskønnelsespris til beboere i sognet.


Ad.4: Eventuelt. HJ er blevet kontaktet angående fortov på Stadionvej. Der er intet, og det gør det farligt for bl.a. børnehavebørnene, når store landbrugsmaskiner passerer på vejen. Næste møde afholdes i slutningen af maj. Datoen aftales af formand og sekretær.
ref. BW.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Øster Lindet Lokalråd

Referat fra generalforsamling d. 27. marts 2019
Mikael Rindom bød velkommen til generalforsamlingen.


Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Beretning.
3. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse. På valg er: Mikael Rindom Erik Carstensen Martin G. Lund Bente Witt
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor. På valg er: Birthe Kristensen
9. Valg af suppleant for revisor. 10. Eventuelt. 


Ad 1.
Generalforsamlingen valgte Gunnar Kloppenborg til dirigent og Bente Witt til referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.


Ad.2.
Formandens beretning: Formanden indledte sin beretning med at henvise til Lokalrådets formål og funktion, som det er formuleret i § 2 i vedtægterne. Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder, hertil kommer andre eksterne møder. Som tidligere år har der også været det traditionelle møde med ØK. Lokalrådet har lige som tidligere år udarbejdet en liste over temaer, vi gerne vil have drøftet. Arbejdet med en infostander er sparket til hjørne, da kommunen afventer Folketingets vedtagelse af fælles bestemmelser for hele landet for reklame i det åbne land. Formanden skitserede tankerne bag planerne for en springsal som tilbygning til Landsbyhuset. En arbejdsgruppe bestående af Mikael, Erik og Betina arbejder med planerne, og lokalrådet har brugt penge på udarbejdelsen af det projekt, der skal præsenteres for kommunen. Kommunen er allerede orienteret om projektet og har besluttet, at næste møde i udvalget for sundhed, kultur og fritid skal afholdes i Landsbyhuset d. 14. maj. Her vil også Folkeoplysningsudvalget være repræsenteret. Udfordringen for lokalrådet ligger i, at politikerne skal beslutte at bruge penge til projekter i Øster Lindet i stedet for andre steder. Der har været afholdt et evalueringsmøde med kommunen om landsbypedelordningen, som nu hedder landsbyordningen. Her luftede Øster Lindet Lokalråd sine frustrationer over ordningen. Landdistriktsudvalget er sammensat og som repræsentant for valggruppe 6 er Kim Nielsen, Skodborg valgt i stedet for Mikael Rindom. Kim har haft indkaldt til et fællesmøde i valggruppen for at diskutere, hvordan et samarbejde kan foregå. Bente Witt repræsenterede Øster Lindet Lokalråd. I øvrigt kan man følge med i Landdistriktsudvalgets arbejde på kommunens hjemmeside. Lokalrådet tog initiativ til et møde om ledelsesaftalerne i daginstitutionerne i Vejen Kommune, herunder også de ledelsesmæssige forhold i Lindehuset. Chef for udvalget Skole og Børn Regin Holm Nielsen redegjorde for kommunens initiativer. Formanden var tilfreds med mødet og finder, det er en god ide at samle ledelsen, men man skal være opmærksom på de decentrale institutioner. Vores bankforbindelse har indført gebyrer, hvilket frustrerer os, men undersøgelse af andre pengeinstitutters politik gør, at lokalrådet har besluttet at blive, hvor vi er. Det årlige møde med ØK finder sted i morgen, og
lokalrådet har udarbejdet en dagsorden for diskussionen. Samarbejdspartneren omkring hjemmesiden opsagde samarbejdsaftalen med kort varsel, en ny samarbejdspartner skulle findes. Dette arbejde var i gode hænder hos Karl Petersen. Han har nu valgt at forlade jobbet med hjemmesiden og fotografering ved begivenheder i Øster Lindet. En afløser er fundet, det er Henning Jensen. Adressen er stadig den samme og Henning vil arbejde med hjemmesiden på samme måde som Karl. Billeder kan sendes til Henning. Billeder taget med telefon er udmærkede. Formanden takkede Karl for hans store arbejde gennem alle årene og bød den nye webredaktør velkommen. Formanden overrakte en gavekurv og en check til Karl som tak. Formandens beretning gav anledning til debat. Det blev påpeget, at en flad ledelse i Lindehuset havde givet ledelsesmæssige problemer, men problemerne er løst, og Lindehuset fremstår nu som en super god børnehave. Angående landsbypedelordningen er den hidtidige person blevet afløst, uden der har været nogen afleveringsforretning, så ingen ved, hvilke aftaler der er indgået mellem lokalrådets kontaktperson og den tidligere pedel. Besøgstallet på hjemmesiden ligger ret stabilt. Der blev efterlyst en lettere måde at henvise til, hvor der kan købes billetter til Landsbyforeningens arrangementer. Det blev påpeget, at de store kantsten i rundkørslen ligger løse og nogle er kørt i stykker. Formanden lovede at nævne det ved mødet med ØK.
Formandens beretning godkendt af generalforsamlingen.


Ad.3.
Årsregnskabet for 2018 blev gennemgået af kassereren. Regnskabet udviser et overskud på kr. 19.115,20 og en bankbeholdning på kr. 95.649,90 Regnskabet er revideret af Kaj Frandsen og Birthe K. Kristensen og har ikke givet anledning til bemærkninger. Budgettet for 2019 er et meget løst estimeret budget. Lokalrådet skal ikke samle penge sammen, men være forberedt til at yde støtte lokalt. Både regnskab og budget blev godkendt af generalforsamlingen.


Ad.4.
Kontingentet blev fastsat til kr. 0 - som hidtil.


Ad. 5.
Indkomne forslag. Ingen forslag var indkommet.


Ad. 6 + 7 + 8 + 9.
Mikael Rindom, Erik Carstensen og Bente Witt var villige til genvalg til bestyrelsen og blev genvalgt ved enstemmig mundtlig tilslutning fra forsamlingen. Martin G. Lund ønskede ikke genvalg. Til denne post i bestyrelsen blev Helle Jeppesen foreslået og blev valgt ved enstemmig mundtlig tilslutning fra generalforsamlingen. Følgende suppleanter blev forslået og valgt ved enstemmig mundtlig tilslutning fra forsamlingen: Frede Michaelsen og Frode Rindom. Revisor: Birthe Kristensen blev genvalgt. Revisorsuppl. Kristine Lauridsen blev genvalgt.


Ad. 10.
Eventuelt. Her kan alt drøftes, intet besluttes. Formanden takkede Martin G. Lund for arbejdet i bestyrelsen. Ligeledes takkede han hele bestyrelsen for samarbejdet i det forløbne år. Formanden omtalte, at lokalrådet for 2 år siden begyndte med at invitere foreningerne til lokalrådets bestyrelsesmøder. Hjemmesidens domænenavn skal overføres til en person, og lokalrådet finder den person. domænenavnet kan overføres til. Der er nedsat et stiudvalg, der arbejder med oprettelse af vandrestier i og omkring Øster Lindet. Frede Michaelsen oplyste, at udvalget har været i forbindelse med næsten alle implicerede lodsejere, og er blevet godt modtaget. Formanden sluttede af med at takke dirigenten.

Ref. BW.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Øster Lindet Lokalråd

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. marts 2019 .

Deltagere: Mikael Rindom (MR), Gunnar Kloppenborg (GK), Martin G. Lund (MGL), Erik Carstensen (EC) Bente Witt (BW).
Afbud: Peter Bojsen, Kaj Frandsen.

Dagsorden:

1. Gennemgang af referat fra d. 30. januar 2019.
2. Økonomi generelt og evt. fortsat samarbejde med nuværende bank.
3. Endelig planlægning af generalforsamling d. 27. marts 2019.
4. Udarbejdelse af dagsorden for mødet med ØK d. 28. marts.
5. Orientering ved formanden.
6. Evt. og næste mødedato.

Ad.1: Der var ingen kommentarer til referatet fra d. 30. jan. 2019.

Ad.2: Økonomi generelt og evt. fortsat samarbejde med nuværende bank. Regnskabet for 2018 og budget 2019 blev godkendt og sendes til kommunen. Kassereren tager kontakt til Landsbyforeningen og ØIF for at orientere om deres økonomiske andel ved oprettelsen af den nye hjemmeside. Kassereren har undersøgt gebyrpolitikken hos flere pengeinstitutter. Alle har en eller anden form for gebyr, så lokalrådet besluttede at fastholde samarbejdet med Frøs Sparekasse.

Ad.3: Endelig planlægning af generalforsamling d. 27. marts. Indkaldelse til generalforsamling er lagt på hjemmesiden d. 4. marts. Aftalen med Forsamlingshuset er på plads. Martin G. Lund modtager ikke valg. MR og EC er bemyndiget til at tage kontakt til evt. interesserede personer.

Ad.4: Udarbejdelse af dagsordenspunkter til mødet med ØK. Mødet finder sted d. 28. marts kl. 18.30 – 19.00 Lokalrådet besluttede at følgende punkter fremlægges for ØK: Orientering om de to projekter for Øster Lindet, der arbejdes med lige nu: Tilbygning til Landsbyhuset med springgrave og trampoliner og anlæg af udendørsminigolfbaner. Give udtryk for at forældrene er godt tilfredse med Lindehuset. Fortsat drøftelse af den offentlige trafik. Tilkendegive det fortsatte ønske om venstresvingsbane ved Terpvej og fuldt optrukne linjer fra rundkørslen til Øster Lindet Præstegårdsvej.

Ad.6: Orientering. Informationsmøde om den kommende indsamlingsordning for madaffald afholdt torsdag d. 28. feb. Lokalrådet deltog med 3 personer. Det forventes at kommunen afholder borgermøder, inden den beslutter sig for, under hvilken form indsamlingen skal foregå. På generalforsamlingen vil lokalrådet præsentere den nye webredaktør. Lokalrådets kontaktperson i kommunen Marie Bøttcher går på barsel. Vikaren hedder Ditte Maj Sjørslev. I lighed med tidligere år har kommunen en landdistriktspulje. Temaet i år: ”Bevægelse og lokal udvikling.” Ansøgningsfristen er d. 1. maj 2019.

Ad.7: Intet under eventuelt. Næste møde er ikke planlagt.


Ref. BW.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra bestyrelsesmøde d. 30. januar 2019 .

Deltagere: Mikael Rindom (MR), Gunnar Kloppenborg (GK), Peter Bojsen (PB), Martin G. Lund M(MGL), Bruno Hyldal (BH), Erik Carstensen (EC) Bente Witt (BW), Kaj Frandsen, Birthe Kristensen.

Dagsorden:

 1. Gennemgang af referaterne fra d. 5. dec. 2018 og d. 9. jan. 2019.
 2. Indstilling af regnskab 2018 og budget 2019 til generalforsamlingen.
 3. Planlægning af generalforsamling d. 27. marts 2019.
 4. Orientering ved formanden.

Ad.1: Der var ingen kommentarer til referaterne fra d. 5. dec. 2018 og d. 9. jan. 2019.

Ad.2: Regnskabet for 2018 viser et overskud på kr. 19.115,20. Med bankbeholdningen pr. 01.01 2018 er bankbeholdningen pr. 31.12. 2018 kr. 95.649,90 Regnskabet er revideret af Birthe Kristensen og Kaj Frandsen og giver ikke anledning til bemærkninger. Vedrørende budget 2019 får lokalrådet tilskud efter gældende model. Regnskab og budget indstilles til generalforsamlingen.

Ad.3: Økonomi generelt og evt. fortsat samarbejde med nuværende bank. Udgiften i forbindelse med ny samarbejdspartner og ny hjemmeside deles mellem Lokalrådet, Landsbyforeningen og ØIF. Da vores nuværende bankforbindelse er begyndt at opkræve gebyr, kr. 600,- pr. år, blev kassereren bemyndiget til at optage forhandlinger med andre pengeinstitutter om deres gebyrpolitik. Lokalrådet støtter de projekter, der dukker op i lokalsamfundet til gavn for sognet.                 

Ad.4: Planlægning af generalforsamlingen d. 27. marts kl. 19.30 i Forsamlingshuset. Med hensyn til traktementet tager BW kontakt til Forsamlingshuset. Bestyrelsen foreslår Mogens Jensen som dirigent, MR tager kontakt.

På valg til bestyrelsen: Mikael Rindom, Erik Carstensen, Martin G. Lund og Bente Witt.

På valg som suppleanter: Frede Michaelsen og Frode Rindom.

På valg som revisor: Birthe Kristensen.

På valg som revisorsuppleant: Kirstine Lauridsen.

BW sørger for annoncering på hjemmesiden.

Ad.5: Hjemmesiden. MR orienterede om IT-mødet. Der arbejdes videre med projektet, og ny web-master præsenteres på generalforsamlingen.

Ad.6: Orientering. I uge 42 2018 afholdt Vejen Kommune ”Børnekultur på Tværs” i Vejen by. Kommunen vil gentage arrangementet i 2019 i Vejen. Da kommunen ønsker, det skal være et arrangement for hele kommunen, opfordrer den lokalrådene til at komme med forslag til, hvem der evt. kan kontaktes lokalt.

Dialogmøderne mellem ØK og lokalrådene finder i år sted d. 27. og 28. marts. Da Øster Lindet Lokalråd har generalforsamling d. 27. marts, orienterer BW Marie Bøttcher om dette.

Informationsmøde om den kommende indsamlingsordning for madaffald afholdes torsdag d. 28. feb. Lokalrådet har tilmeldt 3 personer.

”Danmark redder liv” er et initiativ for at blive frivillig førstehjælper. Invitationen er sendt til foreningerne, der også får invitation til lokalrådets møder.

Møde i valggruppe 6. Øster Lindet Lokalråd er en del af valggruppe 6 sammen med Jels, Skodborg og Skrave. Valggruppen har et medlem i Landdistriktsudvalget. De 4 lokalråd var samlet for at udveksle erfaringer med arbejdet i lokalrådene. Kommunens Landdistriktskonsulent & bosætningsguide var til stede og orienterede bl.a. om fundraising. Lokalrådene i valggruppe 6 blev enige om, at vi i fællesskab bør henvende os til kommunen i de sager, hvori vi har fælles interesser.

Ad.7: Intet under eventuelt. Næste møde: Tirsdag d. 12. marts kl. 20.00.

Ref. BW.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra lokalrådets møde med foreningerne d. 9. januar 2019.

Deltagere: Rep. fra ØIF, Landsbyforeningen, Landsbyhuset, Lokalhistorisk forening, Menighedsrådet og Lokalrådet.

Mikael Rindom orienterede om Karl Petersens beslutning om at stoppe som webmaster d. 31. marts, og at det derfor er nødvendigt at finde en afløser. Der er bred enighed om, at hjemmesiden er nødvendig ved siden af de andre fora, der gøres brug af. Det er ligeledes et ønske, at hjemmesiden skal kunne løse de opgaver, den løser nu. Der udtryktes tak til Karl Petersen for det store arbejde, han har lagt i hjemmesiden, især da vores samarbejdspartner med kort varsel opsagde samarbejdet.

Mikael Rindom efterlyste personforslag.

Der blev foreslået nogle personer med kendskab til arbejdet med hjemmesider.

Det diskuteredes, om der er behov for et opslag på hjemmesiden med forslag til webmaster.

Beslutningen blev, at der nedsættes et lille udvalg bestående af Mikael Rindom og Rene Kjær, og der tages kontakt til de foreslåede. Hvis de er interesserede, indkalder Mikael Rindom til et møde med dem og Karl Petersen.

Mikael Rindom orienterede om Lokalrådets opgaver i store træk og pointerede især, at lokalrådet er kommunikationskanal mellem lokalsamfundet og kommunen. Han fremdrog især landsbypedelordningen, som lokalrådet føler endnu ikke fungerer.

Det blev foreslået, at der på hjemmesiden blev mulighed for borgerne i Øster Lindet at fortælle, hvad beboerne mener, hvad der tiltrænges.

Mogens Jensen, ØIF gav en kort orientering om projekter i foreningens regi.

Ref.

Bente Witt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Øster Lindet Lokalråd.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 5. december 2018.

Deltagere: Mikael Rindom (MR), Gunnar Kloppenborg (GK), Peter Bojsen (PB), Erik Carstensen (EC), Bente Witt (BW), Kaj Frandsen (KF),

Afbud: Martin G. Lund, Bruno Hyldal, Frode Rindom

Dagsorden:

 1. Gennemgang af referatet fra mødet d. 11. oktober 2018.
 2. Ny webmaster. Præsentation af den nye hjemmeside for foreningerne.
 3. Juleudsmykning i byen?
 4. Samarbejde i valggruppe 6.
 5. Orientering ved formanden.
 6. Eventuelt og næste mødedato.

  

Ad.1: Gennemgang af referatet fra mødet d. 11. oktober. Ingen bemærkninger.

Ad.2: Ny webmaster. Præsentation af den nye hjemmeside for foreningerne. Karl Petersen har meddelt, at han stopper som webmaster d. 31. marts 2019. Samtidig stopper han som fotograf ved events i Øster Lindet. Lokalrådet vil finde et tidspunkt, hvor man kan takke Karl Petersen for hans store arbejde med hjemmesiden.

Det besluttedes, at invitation til en præsentation af den nye hjemmeside sendes til foreningernes formænd. Mødet afholdes onsdag d. 9. januar kl. 19.30 i Landsbyhuset. Indbydelsen skal indeholde orientering om, at Karl Petersen stopper, samt en opfordring til at medbringe forslag til mulige emner til ny webmaster. Derudover vil der gives en orientering om lokalrådets opgaver, desuden diskuteres samarbejde mellem foreningerne og andre relevante emner. BW udarbejder indbydelsen.

Ad.3: Landsbypedel. Fortsat diskussion. MR, MGL og BW deltog i kommunens møde om landsbypedelordningen. Der var enighed om, at samarbejdet mellem lokalrådenes kontaktperson og landsbypedellerne er tilfredsstillende, men når emner skal højere op i det kommunale system går det mere trægt. På mødet var der bred enighed om, at ordet landsbypedel ikke er retvisende. Lokalrådet i Øster Lindet overvejer, om vi skal have yderligere et møde om ordningen.               

Ad.4: Julebelysning i Byen? Forslaget blev drøftet. Intet blev besluttet.

Ad.5: Samarbejde i valggruppe 6. Der foreligger ikke et forslag på nuværende tidspunkt.

Ad.6: Orientering ved formanden. Der vil i Vejen Kommune foregå mange events i forbindelse med 100-året for genforeningen. Lokalrådet finder, at Lokalhistorisk Forening i Øster Lindet er det rette forum for dette arbejde.

Ny indsamlingsordning for madaffald. Lokalrådet opfordres til at finde personer, der kan deltage i et møde først i det nye år.

EC orienterede om projekt springgrave i Landsbyhuset. Projektbeskrivelse er under udarbejdelse.

Ad.7: Eventuelt og næste møde. Intet under punktet.

Næste møde: onsdag d. 9. januar 2019 kl. 19.30.

Ref.

Bente W.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Øster Lindet Lokalråd.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2018.

Deltagere: Mikael Rindom (MR), Gunnar Kloppenborg (GK), Peter Bojsen (PB), Erik Carstensen (EC), Bente Witt (BW), Frede Michaelsen (FM), Kaj Frandsen (KF), Flemming Bang (FB), Lindehuset samt Regin Holm Nielsen, chef for dagtilbud og skole i Vejen Kommune og Betina Petersen, Leder af bl.a. Lindehuset.

Afbud: Martin G. Lund, Birthe Kristensen

Dagsorden:

 1. Dialogmøde om ledelse af daginstitutionerne i Vejen Kommune.
 2. Styrkelse af samarbejdet i valggruppe 6 (Skodborg, Jels, Skrave og Øster Lindet Lokalråd).
 3. Orientering v/ formanden.

Ad.1: MR bød velkommen til dialogmødet. Lokalrådet har inviteret til dialogmødet, fordi forældre i foråret har været usikre på ledelsesstrukturen i Lindehuset. Nu er situationen ændret, så alt fungerer godt. Intensionen er en mere professionel ledelse med tydelige forretningsgange, og at alle huse bevares, derfor er der indført en garantinormering, og den pædagogiske leder er ikke en del af normeringen i de institutioner, hun er leder af. Det betyder, den daglige leder fysisk kan være til stede i Lindehuset 2 gange ugentligt. År 2 med den nye struktur vil kommunen have dialogmøde med hele bestyrelsen for de 6 huse i område 2, der har en fælles forældrebestyrelse med en repræsentant fra hvert hus. Ændringerne i ledelsesstrukturen på børne -unge området er, at kommunen tænker i helheder 0 -18 år, at foreningerne tænkes ind i daginstitutionerne, at man er i dialog med virksomhederne. En del af kommunens busser er skolebusser om morgenen og om eftermiddagen, derudover kan busserne bestilles af den enkelte daginstitution, så børnene kan komme ud af huset.

. Lokalrådet er ikke høringsberettiget, men giver udtryk for, at det er vigtigt, at Lindehuset fortsat eksisterer og finder, at ledelsesmæssigt er det en god ide at centralisere, men at det er en dårlig ide at centralisere institutionerne.

Ad.2: Styrkelse af samarbejdet i valggruppe 6. Lokalrådet foreslår, at man kommunikerer via facebook.

Ad.3: Orientering v/ formanden. Evalueringsmøde om landsbypedelordningen. Mødet afholdes onsdag d. 24. oktober i Holsted kl. 17 – 19. Deltagere: MG, MR, PB, BW.

Landdistriktskonference d. 20. nov. Sted og program følger.

Danmark redder liv. BW har givet sit tlf.nr.

Udvidelsen af Landsbyhuset med springgrave tegninger og budget blev præsenteret af EC.

Der blev forespurgt, om lokalrådet kan være mere aktiv overfor kommunen om de ”øjebæer”, der er i Øster Lindet.                  

Ad.4: Eventuelt: Næste møde: Onsdag d. 5. december kl. 19.30.

Ref. BW.

---- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- -- -------------- ------- 

Øster Lindet Lokalråd.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. august 2018 .

Deltagere: Mikael Rindom (MR), Gunnar Kloppenborg (GK), Peter Bojsen (PB), Bruno Hyldal (BH), Bente Witt (BW), Frede Michaelsen (FM), Birthe Kristensen, Kaj Frandsen, Frits Hansen, Mads Witt.

Afbud: Martin G. Lund.

Der blev tilføjet et punkt til dagsordenen: Nedsættelse af et stiudvalg. Dette blev punkt 5 i den foreliggende dagsorden

Dagsorden:

 1. Gennemgang af referat fra d. 17. april.
 2. Opfølgning på mødet med ØK d. 3. april 2018.
 3. Udvidelsesplaner for Landsbyhuset.
 4. Nedsættelse af stiudvalg.
 5. Gæstetaler til generalforsamlingen.

Ad.1: Der var ingen kommentarer til referat fra d. 17. april.

Ad.2: Landsbypedel. Fortsat drøftelse. Der var enighed om, at der ikke sker mere, måske snarere mindre end tidligere af kommunens vedligehold i henhold til plejeplanerne. Der er enighed om, at kommunens arealer skal holdes af kommunen. Lokalrådet fastholder, at der skal holdes et evalueringsmøde med kommunen, som har givet forslag til mødedatoer. Lokalrådet ønsker inden mødet tilsendt Plejeplan samt en oversigt over timeforbrug og over pengeforbrug. Kan Øster Lindet evt. bruge Skravemodellen ? Lokalrådet ønsker, at Landdistriktsudvalget diskuterer, hvordan landsbypedelordningen fungerer i de andre lokalsamfund. BW skriver til Signe Hvergel Petersen.

Ad.3: Opfølgning på mødet med ØK d. 3. april. Der foreligger svar fra Susanne Jørgensen angående vore oplevelser med Sydtrafik sendt pr. mail d. 11. juni. Hvis der opstår problemer, skal der meldes ind til Sydtrafiks kundeservice. Samtidig kan vi henvende os til Vejen Kommune ved Susanne Jørgensen, Teknik og Miljø på telefon 7996 6211. På mødet d. 3. april aftalte en af kommunens medarbejdere, der deltog i mødet, at han sammen med PB ville besigtige Klovtoftvej, der kunne blive en rekreativ cykelrute. Denne besigtigelse har endnu ikke fundet sted. PB arbejder videre med sagen. Lokalrådets ønsker om at gøre Kolding-Tøndervej mere trafiksikker er sendt til Vejen Kommunes projekt- og trafiksikkerhedskoordinator 

Ad.4: Udvidelse af Landsbyhuset. MR orienterede om planerne for udvidelse med springgrave, Tegninger og budgetoverslag udarbejdes af firmaet Arkitekten og Ingeniøren, Rødding. Først når der foreligger noget konkret, kan man begynde at søge fonde og tage forhandlinger med kommunen. Lokalrådet mener, at som by bør Øster Lindet stå sammen om projektet.

Ad.5: Nedsættelse af stiudvalg. På kalendermødet blev der udtrykt ønske om at finde og evt. istandsætte gamle stier. Lokalrådet blev bedt om at tage initiativ til fortsat at arbejde med ideen. Frits Hansen havde medbragt tegninger over kendte forløb af nogle stier. Frede Michaelsen og Frits Hansen blev valgt som ansvarlige for projektet.

Ad.6: Forslag til gæstetaler. Knud Romer; formanden for Landsbyerne i Danmark.

Ad.7: Intet under eventuelt. Næste møde: Torsdag d. 11. oktober kl. 19.30

Ref. BW.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Øster Lindet Lokalråd.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 19. marts 2018 .

Deltagere: Mikael Rindom (MR), Gunnar Kloppenborg (GK), Erik Carstensen(EC), Bente Witt (BW),Frede Michaelsen (FM).

Afbud: Martin g. Lund, Peter Bojsen, Frode Rindom.

Dagsorden:

 1. Gennemgang af referat fra generalforsamlingen.
 2. Drøftelse af endelig dagsorden til mødet med ØK.
 3. Orientering v/ formanden og andre.
 4. Eventuelt og næste møde.

Ad.1: Referatet er godkendt af dirigenten og sendt til hjemmesiden. Lokalrådet havde ikke yderligere kommentarer.

Ad.2: Konstituering: Formand:  Mikael Rindom

                                Næstform.:   Peter Bojsen

                                Kasserer:    Martin G. Lund

                                Sekretær:    Bente Witt

 

Ad.3: Dagsorden til mødet med ØK d. 3. april kl. 20.00.

 1. Kommunikation
 2. Den enkelte børnehave bør have en leder. Dvs. lederen arbejder i institutionen hver dag.
 3. Vedligehold af vandløb og grøfter.
 4. INFO-stander.
 5. Offentlig transport. Stabil busbetjening.

Ad.4: Orientering v/ formanden.

Landdistriktsudvalget for næste periode er nu valgt. Politikerne er valgt for 4 år . lokalrådenes repræsentanter er valgt for 2 år. Der er mulighed for genvalg. I valggruppe 6, der repræsenterer Jels, Skodborg, Skrave og Øster Lindet valgtes Kim Nielsen fra Skodborg Lokalråd. Han afløser MR.

ØIF og Landsbyforeningen har i fællesskab udpeget Bruno Hyldal som medlem af lokalrådets bestyrelse.

Ad.5: Eventuelt. EC og MR orienterede om planerne med etableringen af en springgrav i Landsbyhuset. Udarbejdelse af velbeskrevet udbudsmateriale er den første udgift i projektet.

Næste møde er ikke fastlagt.

Ref. BW.

------------------------------------------------------
Referat Lokalrådets generalforsamling. HER
------------------------------------------------------------------------------------------------

Øster Lindet Lokalråd.

Referat fra bestyrelsesmøde d.1. november 2017.

Deltagere: Peter Bojsen (PB), Bente Witt (BW), Martin G. Lund (MGL), Erik Carstensen (EC), Kaj Frandsen, Birthe Kristensen.

Afbud: Gunnar Kloppenborg, Mikael Rindom, Bruno Bennedsen.

Dagsorden:

 1. Gennemgang af referat fra d. 21. sept.
 2. Økonomi, herunder hjemmeside.
 3. INFO-stander.
 4. Udarbejdelse af dagsorden til mødet med kommunen om landsbypedelordningen.
 5. Indledende drøftelse af generalforsamlingen.
 6. Er skiltningen på Lindevej i orden ?
 7. Orientering v/ formanden.
 8. Eventuelt og næste mødedato.

Ad.1: Referat. De fleste punkter fra mødet d. 21. sept. er også på denne dagsorden. Den tidligere beslutning fastholdes: Referatet sendes pr. mail til lokalrådets medlemmer, der herefter har 3 dage til at komme med kommentarer og rettelser, hvorefter det lægges på hjemmesiden.

Ad.2: Økonomi, herunder hjemmeside. Karl Petersen deltog under dette punkt. Hjemmesiden er stadig under indkøring. Karl hører gerne om evt. problemer. Der ydes al den hjælp, der er behov for af kontaktpersonen Pia. Karl er stadig den eneste, der arbejder med hjemmesiden, og han mener, når den kører, som den skal, vil det være klogt at få endnu en kontaktperson. Foreningerne bør orienteres om, at de blot kan henvende sig, når de vil have noget på. Samme mailadresse som hidtil kan benyttes. Lokalrådet besluttede at invitere foreningerne for oplysning om hjemmesidens muligheder og om oplevelser med den. På mødet bør man også drøfte økonomien vedrørende hjemmesiden både anskaffelse og drift.

Økonomi. Regningen for hjemmesiden er ikke modtaget endnu, men når den kommer betaler Lokalrådet i første omgang. Herefter afventes, om andre vil bidrage.

Saldo pr. 18.09 2017: kr. 104.584,70. Bidrag til vores paraplyorg. Landsbyforeningen Landsbyerne i Danmark er betalt. Det ses ikke, at lokalrådet har modtaget det medlemsblad, foreningen sender ud. Formanden modtager faktura og medlemsblad.

Ad.3: INFO-stander. Der er intet nyt. Lokalrådet afventer Marie B. Christensens indstilling. BW henvender sig til Marie B.C. for at høre, hvor sagen står.

Ad.4: Udarbejdelse af dagsordenspunkter til møde med kommunen om landsbypedelordningen. I Øster Lindet er der stadig usikkerhed på, hvad en landsbypedel kan og må. Den nye landsbypedel har ikke været præsenteret, hverken for lokalrådet eller kontaktpersonen til pedellen Martin G. Lund. Lokalrådet ønsker et møde før jul. Følgende punkter ønskes drøftet: 1. Kommunikation. 2.Hvilke prioriteter arbejdes der efter. 3.Landsbypedel- skal ordningen fortsat hedde det ? 4.Præsentation af landsbypedellen. 5.Ekstra timer til landsbypedellen. Mikael Rindom, (formand) Martin G. Lund (kontaktperson) og Bente Witt(sekretær) deltager i mødet.

Ad.5:Indledende drøftelse af generalforsamlingen. Den afholdes torsdag d. 1. marts 2018. Lokalrådet besluttede, at vi igen i år skal have en ekstern taler. Det kunne være formanden for Landsbyforeningen Landsbyerne i Danmark.

Ad.6:Er skiltningen på Lindevej i orden? Trafikanter, der svinger fra Lindevej til Hovgårdsvej skærer hjørnet af; det skaber af og til farlige situationer for trafikanter, der skal fortsætte til Bakkevænge. PB tager kontakt til vejdirektoratet angående venstresving fra Kolding-Tøndervej til Terpvej, ligesom der mangler fuldt optrukne linjer fra Rundkørslen og ned forbi indkørslen til Præstegårdsvej.

Efter lokalrådsmødet og før referatskrivningen har Bruno Bennedsen sendt en redegørelse om forholdene på Lindevej/Hovgårdsvej. En redegørelse der er sendt til lokalrådet og efter en drøftelse mellem BB og BW sendt til kommunen, der allerede har taget handling på den. (bilag).

Ad.7:Orientering v/formanden. Punktet udgik, da formanden ikke var til stede.

Ad.8:Eventuelt og næste møde. Intet under eventuelt og næste møde aftales med formanden.

 

Ref. BW.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Øster Lindet Lokalråd.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. september 2017.

Deltagere: Mikael Rindom (MR), Peter Bojsen (PB), Gunnar Kloppenborg (GK), Bente Witt (BW), Bruno Bennedsen (BB), Frede Michaelsen (FM), Kaj Frandsen, Lokalhistorisk Forening, Helle Jeppesen.

Afbud: Martin G. Lund, Aage Fredsted, Forsamlingshuset, Birthe Kristensen, Menighedsrådet, Mads Witt, Landsbyhuset, Helle Witt, Junior & Ungdomsklubberne.

Dagsorden:

 1. Drøftelse og beslutning vedr. landsbypedel-ordningen.
 2. Ny hjemmeside for Øster Lindet.
 3. Fortsat behandling af præsentationsmateriale for Øster Lindet. Planlægning af videre forløb.
 4. Orientering v/ formanden.
 5. Eventuelt og næste mødedato.

Ad.1: Helle Jeppesen var inviteret for at fortælle om sin henvendelse til kommunen angående dårligt vedligehold i Øster Lindet by, både nogle områder lodsejerne selv skal vedligeholde, og nogle områder kommunen skal vedligeholde. Helle havde fået en aftale med områdeleder Eva om at tage på besigtigelse i byen. MR og Kaj Frandsen deltager måske. BB meddelte, at også han har haft henvendelse til kommunen om at bringe fodboldbanen i en stand, så der kan spilles kamp på den. Det blev straks effektueret.

Helle kender ikke til landsbypedelordningen.

BW har haft kontakt med Marie B. Christensen om et evalueringsmøde om ordningen, der nu har kørt et år. Landsbypedellerne har haft et møde, hvor de enedes om, at det ikke var nødvendigt med et evalueringsmøde, hvor alle lokalråd deltog. Øster Lindet lokalråd fastholder, at vi vil have et evalueringsmøde. BW tager kontakt til Signe H. Petersen, Landskabsarkitekt, Teknik & Miljø.

Lokalrådet mener, at kommunen bør sende en mand rundt i landsbyerne og tage stilling til, hvad der skal gøres.

Ad.2: Ny hjemmeside. Nuværende hosting for vores hjemmeside udløb, og der skulle indgåes en ny aftale. Da Huset Venture, Århus ikke kunne påtage sig opgaven, er der indgået ny aftale med Huset Venture, Nørre Sundby. Da det var en hastesag, har Lokalrådet sagt ja til at betale. Det drejer sig om en oprettelsespris og et årligt kontingent. MR forhandler med foreningerne, om de kan være medfinansierende. Karl Petersen fortsætter sit arbejde med hjemmesiden, og mailkontaktadressen er fortsat

  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Når flytningen er på plads indkalder lokalrådet til et møde med foreningerne.

Ad.3: Præsentationsmateriale. Lokalrådet fastholder, at der skal udarbejdes både en video og papirmateriale, der evt. kan ligge hos ejendomsmæglere. Flere navne er i spil som videoredaktør. Proplan, Jels v. Mikael Petersen vil blive kontaktet af GK.

Deadline er næste møde.

Ad.4: Orientering v/ formanden.

Landdistriktsudvalget afholdt møde d. 20. sept. Det er det sidste møde i udvalgets funktionstid. Det nye byråd, der starter d. 1. jan. 2018 skal beslutte, om ordningen skal fortsætte. På mødet diskuterede man boldbaner. Folkeoplysningsudvalget mener, de vedligeholder for mange, så det vil henvende sig til lokalrådene, om klipningstakten evt. kan ændres.

Efter Fællesrådets nedlæggelse var der endnu nogle penge tilbage, som bevilgedes til Gesten til blomsterkummer.

Landdistriktsudvalget er høringspart til budget 2018 samt overslagsårene.

Vejen Kommune søger cykelstipenge, der ligger i en landspulje.

Rådet orienteredes om, at kommunen arbejder med branding og bosætning, idet den har et mål om, at der skal være 44.000 indbyggere i kommunen år 2020. ( 2017 er der 42.806, med nedadgående tendens)

INFO-tavler. Det punkt er overladt til det nye byråd.

Ad.5: Den vedtagne landdistriktsplan ligger på Vejen Kommunes hjemmeside.

Næste møde: Onsdag d. 1. nov. i Landsbyhuset kl. 19.30

Ref. BW.

 

 

-------------------------------------------------------------------------

Øster Lindet Lokalråd.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 25. april 2017.

Deltagere: Mikael Rindom (MR), Bente Witt (BW), Gunnar Kloppenborg (GK) Kaj Frandsen, lokalhistorisk Forening, Birthe Kristensen, Menighedsrådet, Mads Witt, Landsbyhuset.

Afbud:  Martin G. Lund, Frede Michaelsen, Peter Bojsen.

 Dagsorden:

1.Kommunens Landdistriktspolitik.

 1. Drøftelse efter borgermødet d. 24./4.
 2. Drøftelse af høringssvar om landdistriktspolitikken.

      ( Forslag til drøftelse udarbejdet af formanden).

 1. Landsbypedelordningen.
  3. Beslutning om info-stander.
 2. Lokalrådets repræsentation i forbindelse med festugen.
  5. Orientering v. formanden.
  6. Eventuelt og nyt møde.
  Ad.1:Mødets indhold var meget overordnet, ja nærmest overfladisk. Der sad kommunalpolitikere i alle grupperne, og de var i forvejen tildelt rollen som ordstyrer. Der lå dispositioner for diskussionen på bordene. Temaerne tog udgangspunkt i de 4 indsatsområder, der også er beskrevet i hæfterne om Vejen Kommunes Landdistriktspolitik. Borgmesteren indledte med at sige, at hvis der faldt nogle guldkorn på dette møde, blev de taget med blandt høringssvarene, derudover forventede han høringssvar fra lokalrådene eller enkeltpersoner senest d. 8. maj. Han konstaterede, at han allerede havde fået et høringssvar fra Kaj Frandsen, Øster Lindet. Et høringssvar der er videresendt til Landdistriktsudvalget. Mødedeltagerne i dette møde havde alle deltaget i borgermødet, så vi udvekslede synspunkter om diskussionstemaerne i de forskellige grupper. Gennemgående tema var infrastruktur og busforbindelser, transport til uddannelsesstederne. Man undrer sig over, at det skal være meget besværligt at komme til Vejen by og uddannelsesinstitutioner. (Materiale om Flex-trafik og Flexung er tidligere rundsendt.) Der må kunne udvikles et samarbejde henover kommunegrænserne. Et tema var turisme, det blev fremhævet, at der mangler overnatningssteder evt. bed-and breakfast. Hovborg orienterede om arbejdet med klyngelandsbyer i den nordlige del af kommunen. Gesten er ved at udvikle en app.: Min landsby. KF opfordrede lokalrådet til at benytte hans høringssvar som inspiration. MR udarbejder et forslag til høringssvar, der sendes til lokalrådet for kommentarer.

 Ad.2: Landsbypedelordningen. Landsbyhusets formand gav en orientering om kontakt til landsbypedellen via MGL med ønske om at få prydbuskehegnet foran Landsbyhuset skåret ned. Det viser sig, at landsbypedel Erik Rinkowski er gået på pension og afløses af  Ingelise Hansen. Flere instanser blev involveret, og hegnet blev ikke klippet ned. Lokalrådet finder det nødvendigt med en nøje beskrivelse af, hvad landsbypedellen kan og må. Der ligger en plejeplan for Øster Lindet. BW kontakter Marie B. Christensen for nærmere information bl.a. om GIS- kortet, og hvor det kan findes.

Ad.3: Beslutning om INFO-stander. Beslutningen udsættes, da PB ikke var til stede. PB vil arrangere en tur til Vejen Idrætscenter for at få oplysninger af praktisk art og oplysninger om økonomi. Tilsyneladende arbejder flere af kommunens lokalråd med planer om en INFO-stander. Derfor må det undersøges, om kommunen vil være behjælpelig med oprettelse.

Ad.4:  Lokalrådets repræsentation i forbindelse med festugen. Festugearrangørerne ser gerne, at lokalrådet deltager. Tidligere år har lokalrådet været til stede lørdag formiddag. Da flere af lokalrådet medlemmer ikke kan deltage lørdag, spørger MR, om vi kan være der en anden dag. GK sørger for, at oversigtskortet, lokalrådet fik udleveret på dialogmødet, bliver indrammet.     

Ad.5: Orientering v. formanden. Dialogmødet. Referat er rundsendt. Der blev spurgt til om, der er tilbagemelding om Terpvej 18. I skrivende stund er der ikke noget svar. Kommuneplanen, er sendt i høring med svarfrist d. 6. juni. Vejen Kommunes lokalpulje kan give støtte til et projekt, hvis der ligger en beskrivelse og et overslag over økonomien i projektet. Næste møde i Landdistriktsudvalget er d. 17. maj.  

Ad.6:  Næste møde holdes d. 15. el. d. 16. maj evt. eftermiddag. PB undersøger, hvornår Vejen Idrætscenter kan mødes med os.

Ref. BW

--------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra bestyrelsesmøde d.3. april 2017.

Deltagere: Mikael Rindom (MR), Peter Bojsen (PB)  Bruno Bennedsen (BB),  Bente Witt (BW), Gunnar Kloppenborg (GK) og Frede Michaelsen (FM). Kaj Frandsen, lokalhistorisk Forening, Birthe Kristensen, Menighedsrådet.

Afbud: Erik Carstensen, Martin G. Lund.

Dagsorden:

 1. Referat fra generalforsamlingen gennemgås.
  2. Konstituering.
  3. Drøftelse af kommunens oplæg til landdistriktspolitik. (bilag er tidligere udsendt).
  4. Orientering v/formanden. ( bl.a. fra dialogmødet med ØK d. 30. marts).
  5. Eventuelt og nyt møde.
  Ad.1:Referatet er godkendt af dirigenten og sendt til hjemmesiden. Lokalrådet havde ikke yderligere kommentarer.   
  Ad.2: Konstituering: Formand:      Mikael Rindom.  

                                  Næstform.:    Peter Bojsen.

                                  Kasserer:       Martin Gejl Lund.

                                  Sekretær:       Bente Witt.

 Ad.3: Drøftelse af kommunens oplæg til landdistriktspolitik. Indledningsvis diskuterede vi forholdene for Øster Lindet og konstaterer, at Øster Lindet er blevet bedre behandlet, end vi kunne have forventet. Når nu skolen er lukket, kan vi kun være tilfredse med det, der er kommet i stedet. Det er dog sket uden megen hjælp fra kommunen. Ellers må vi konstatere, at det af kommunen udarbejdede materiale er meget luftigt, de berørte indsatsområder er for luftige, materialet indeholder mange ord og mangler omtale af infrastrukturen og klare linjer for, hvad politikerne vil med landdistrikterne. Landdistriktsudvalget har haft møder med politikerne om oplægget, og her blev netop påpeget vigtigheden af en god infrastruktur i en kommune, hvor halvdelen af indbyggerne bor i landdistrikter, men det er ikke overført til det endelige diskussionsoplæg. Der er omtalt 4 indsatsområder: 1. Det nærværende lokalsamfund. 2. De stedbundne potentialer. 3. Et fremtidssikret og samarbejdende foreningsliv. 4. Den gode kommunikation. Dette tema har ofte været efterlyst, så det ser lokalrådet med tilfredshed bliver nævnt. Som ovenfor nævnt mangler lokalrådet i Øster Lindet et femte indsatsområde, nemlig infrastrukturen. Kaj Frandsen har indsendt et forslag til punkter, der kan indgå i Lokalrådets høringssvar. Lokalrådet opfordrer alle til at deltage i debatten enten ved at sende høringssvar direkte til kommunen eller sende høringssvar/kommentarer til lokalrådet. De vil så indgå i det endelige høringssvar fra lokalrådet. Høringsfristen er d. 8. maj. Kommunen inviterer til et møde d. 24. april. Det er i skrivende stund ikke endeligt fastlagt, hvor det skal afholdes, eller hvor det skal annonceres, men i alle tilfælde inviteres lokalråd og foreninger. MR sammenfatter bemærkningerne, der faldt på bestyrelsesmødet og Kaj`s kommentarer i et høringssvar, som behandles på lokalrådets næste møde.  

Ad.4: Orientering v/formanden.

Landsbypedelordningen blev omtalt. Ordningen skal være udgiftsneutral, hvilket kun giver et lille råderum for lokalrådet. På dialogmødet blev det klart, at lokalrådet skal være filter og være talerør til kommunen. Lokalrådet skal holde øje. Et forslag fra en af mødedeltagerne lød , at lokalrådet kunne aftale en arbejdsdag, hvor lokalrådets medlemmer kunne klippe hække og rense fortove. Vi må bare konstatere, at vi jo lige så lidt som kommunen kan bevæge os ind på privat grund.

På mødet fik lokalrådet overdraget et luftfoto af Øster Lindet by og lidt af omegnen. GK sørger for, at kortet bliver indrammet. Det bliver ophængt i mødelokalet på 1. sal i Landsbyhuset.

Vi diskuterede ”øjebæer”, og den langsommelige sagsbehandling på området. Borgmesteren medgav, at der havde været hyppige personskift på det ansvarsområde.

Der blev fremlagt en busplan der omhandler Øster Lindet. Vi har tidligere efterlyst lighed for vore unge med hensyn til transport til uddannelsesstederne. I materialet fokuseres der netop på forbindelser for de unge: Flextur og FlexUng. ”Flextur” er kommunegrænse-overskridende, som er åben for alle i Vejen Kommune. ”FlexUng” er en visiteret ordning, der ikke kan benyttes over kommunegrænser. Det er kun unge med ungdomskort, der kan visiteres til ordningen.”  I øvrigt henvises der til Sydtrafiks hjemmeside.

Dialogmødet er fastsat til 30 minutter til hvert lokalråd. Øster Lindet Lokalråd ønsker, at politikerne lader lokalrådsmedlemmerne tale, mens de lytter til de fremførte kommentarer og ønsker.    

Ad.5: Eventuelt. Det er ikke heldigt, at lokalrådets generalforsamling afholdes på en mandag aften, da denne aften gennem mange år har været svømmeaften. Kan flere foreninger slutte sig sammen om generalforsamling, kan den evt. afholdes en lørdag formiddag. Generalforsamlingen aftales på ”kalendermødet”.

Næste møde holdes i uge 17.

-------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra generalforsamling d.20. marts 2017 

Mikael Rindom bød velkommen til generalforsamlingen og en særlig velkomst til lektor Annette Aagaard Thuesen, SDU, Center for Landdistriktsforskning, der skal lægge op til debat efter generalforsamlingen, samt til Marie Bøttcher Christensen, Vejen Kommunes Landdistriktskonsulent .  

 

Dagsorden:  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

 1. Beretning.
 2. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget.
 3. Fastsættelse af kontingent.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelse. På valg er: Mikael Rindom

                                                                           Erik Carstensen

                                                                           Martin G. Lund

                                                                           Bente  Witt                                                         

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 2. Valg af revisor.      På valg er: Birthe kristensen
 3. Valg af suppleant for revisor.
 4. Eventuelt.

 Ad 1.

Generalforsamlingen valgte Mogens Jensen til dirigent og Bente Witt til referent. Valgt som stemmetællere: Hans Wollesen og Erik Jacobsen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 Ad.2.

Formandens beretning:

Formanden indledte sin beretning med at henvise til Lokalrådets formål og funktion, som det er formuleret i § 2 i vedtægterne.

Der har været afholdt flere møder i Lokalrådets regi i 2016, og det skyldes, at vi har arbejdet med Øster Lindets udviklingsplan i den fremtidige landdistriktspolitik. Både foreninger og borgere har været involveret i dette arbejde, der startede med en brainstorm sammen med konsulent Bent Nicolajsen. Under hans ledelse afvikledes et velbesøgt borgermøde i Landsbyhuset i maj måned. Her arbejdedes med udsagn, problemstillinger, muligheder for at finde interessefelterne hos os. Disse blev sammenskrevet i et fælles oplæg. Lokalrådet brugte ikke mange penge på designet, fordi vi hellere vil bruge pengene på noget andet. Mens byen arbejdede med visionerne opstod der pludselig debat om Lindehusets fortsatte eksistens. Heldigvis valgte politikerne ikke at gå videre med sagen. Derfor ros til politikerne. ”Øjebæer” i byen har fyldt en del på vore møder. Det er et meget følsomt emne, så der skal ligge klare linjer for, hvad vi må blande os i. Behandling af ”Øjebæer” skal ske i dialog mellem lokalrådet og kommunen. Pt. er der ingen penge i puljen, samtidig kan vi konstatere, at der har været stor personudskiftning på dette område. Vi kan dog konstatere, at mejeriet er fjernet. Landsbypedelordningen er sat i gang, idet en person fra kommunens Vej- og Parkafdeling er blevet tilknyttet Øster Lindet. Arbejdet skal være udgiftsneutralt, samtidig med at kommunens planer ligger til grund. Det føles ret stringent, så det er lidt, lokalrådet kan dirigere. Øster Lindets kontaktperson til landsbypedellen er Martin G. Lund. Det er vigtigt med tilbagemeldinger. Vi kan konstatere, at trapperne fra Bakkevænget til banestien er bragt i orden. Vejen Kommune har oprettet en APP, via hvilken borgerne kan give et praj til kommunen lige nu og her, hvis man finder noget, kommunen bør tage sig af. Det er en hurtig kommunikation. Formanden håber, at de nye skilte, 4 i alt, vil sende et signal om byens styrker. Der har været afholdt 7 lokalrådsmøder inklusiv visionsmøderne, herudover har der været afholdt 3 arbejdsmøder  med udviklingsplanarbejdet. Der er investeret mange penge ude og inde i det tidligere skoleområde; tiltag der trækker folk til udefra. Vi skal fortælle, hvad folk får oveni et billigt hus i Øster Lindet. Lokalrådet har fokus på markedsføringen af Øster Lindet. Vi har i lang tid arbejdet med planer om at investere i en INFO-stander ved rundkørslen, og vi har nu tilbud hjemme. Det er vigtigt, at også Vejen Kommune kommer i spil. I 2017 er der valg til kommunalbestyrelsen, så det er nu, man skal råbe politikerne op. Det er vigtigt, at servicen ikke forringes herude på landet.  En gang årligt mødes lokalrådene med kommunens ØK, de såkaldte dialogmøder, hvor vi kan orientere om vore ønsker. Formanden opfordrede borgere i Øster Lindet til at komme med in-put. Mikael Rindom er også medlem af Landdistriktsudvalget, hvor man ser lidt overordnet på udviklingen i alle landdistrikterne i Vejen Kommune. Her har der været 3 inspirationsmøder, hvoraf det ene var mellem hele kommunalbestyrelsen og landdistriktsudvalget. Formanden opfordrede tilhørerne til at læse lokalrådets referater på Øster Lindets hjemmeside, lige som han opfordrede til at læse Vejen Kommunes hjemmeside. Til slut takkede formanden bestyrelsesmedlemmerne for godt samarbejde, tak til sekretæren, der står for strukturen. Der sendes dagsordener og referater til foreningerne. En stor tak til Inger-Lise og Karl for arbejdet med hjemmesiden generelt,  også for at hjemmesiden altid er sober.

I debatten efter beretningen berørtes følgende emner: Lokalrådet er en to-leddet størrelse, der dels skal arbejde for Øster Lindet dels for vores plads i Vejen Kommune, med andre ord arbejde for at service i landsbyerne er på niveau med service i Vejen by. Der var ros for skiltene samtidig med, at der lød en opfordring ti,l at der også bør stå noget på bagsiden. Streamers til bilen kan bestilles hos Martin G. Lund, som lovede at lægge nogle eksemplarer i Landsbyhuset.

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.

 Ad.3.  Årsregnskabet for 2016 blev gennemgået af kassereren Martin Gejl Lund. Det udviser et underskud  på kr. -2.392,17, og en bankbeholdning på kr. 84.110,- Regnskabet er revideret af Kaj Frandsen og Birthe K. Kristensen og har ikke givet anledning til bemærkninger.  Budgettet for 2017 er et meget løst estimeret budget.

Både regnskab og budget blev godkendt af generalforsamlingen.

 Ad.4.

Kontingentet blev fastsat til kr. 0 - som hidtil.

 Ad. 5.

Indkomne forslag.  Ingen forslag var indkommet.

 Ad. 6 + 7 + 8 + 9.

Mikael Rindom, Erik Carstensen, Martin G. Lund og Bente Witt var alle villige til genvalg til bestyrelsen og blev genvalgt ved enstemmig mundtlig tilslutning fra forsamlingen.

Følgende suppleanter blev forslået og valgt ved enstemmig mundtlig tilslutning fra forsamlingen:

Frede Michaelsen som 1. suppl.

Ellinor Jensen som 2. suppl.

Revisor: Birthe Kristensen blev genvalgt.

Revisorsuppl. Kristine Lauridsen blev genvalgt.

 Ad. 10.

Eventuelt. Her kan alt drøftes, intet besluttes.

Marie Bøttcher Christensen gjorde opmærksom på, at kommunens forslag til landdistriktspolitik nu ligger på kommunens hjemmeside og i trykt udgave, og at høringsfasen er gået i gang med frist d. 8. maj.

Mikael Rindom opfordrede forsamlingen til at komme med kommentarer.

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Øster Lindet Lokalråd.

Referat fra bestyrelsesmøde d.28. februar 2017.

Deltagere: Mikael Rindom (MR), Peter Bojsen (PB), Martin G. Lund (MGL),Bente Witt (BW), Gunnar Kloppenborg (GK), Bruno Bennedsen (BB), Erik Carstensen (EC), Frede Mikaelsen (FM).

Afbud: Birthe K. Kristensen, Menighedsrådet, Mads Witt, Landsbyhuset, Helle Witt, Junior/Ungdomsklubberne  

 Dagsorden:

 1. Referat fra d. 25. jan. 2017.
 2. Behandling af præsentationsmateriale for Øster Lindet. Videre planlægning.   
 3. Endelig planlægning af generalforsamlingen d. 20. marts 2017.
 4. Orientering v/ formanden.
 5. Eventuelt.    

 Ad.1:  Referatet. 3 dage efter udsendelse til lokalrådets godkendelse sættes det på hjemmesiden.

Ad.2: Behandling af præsentation af Øster Lindet. Lokalrådet har ansvaret for produktion af materiale. MR har kontaktet Rødding Højskole v/ Mads Rykind- Eriksen med henblik på at få fremstillet et videoindslag. Mads Rykind-Eriksen har ikke givet endeligt tilsagn. Torkil Kjærbæk vil gerne kommentere forslag, der måtte komme , men ønsker ikke at producere. Landsbyforeningen har allerede givet input ved info-møderne. Landsbyforeningen vil gerne være medunderskriver af det endelige materiale. EC har haft kontakt til Karl Petersen, der har givet tilladelse til, at lokalrådet må benytte nogle af hans billeder.  Begivenheder i Øster Lindet der kunne omtales: Dilettant, gymnastikopvisning, fastelavnsarrangement m.m. Øster Lindet kan fremhæve sin beliggenhed bl.a. mellem 3 sundhedshuse. MR tegner en skitse over de hidtidige drøftelser på generalforsamlingen.

 Ad. 3: Endelig planlægning af generalforsamlingen.  Mogens Jensen har indvilget i at lade sig foreslå som dirigent. På valg til bestyrelsen: MR, MGL, EC, BW. På valg som suppl.: Frede Mikaelsen, Ellinor Jensen. På valg som revisor: Birthe Kristensen. På valg som revisorsuppl.: Kirstine Lauridsen. MGL fremlægger det reviderede regnskab. Gæstetaler: Lektor Annette Aagaard Thuesen, SDU, Center for landdistriktsforskning. BW aftaler nærmere med forsamlingshuset. Dagsordenen til generalforsamlingen er sendt til hjemmesiden og til foreningerne.

 Ad. 4: orientering v/ formanden. MR har deltaget i Landdistriktsudvalgets møde d. 22. feb. og refererede nogle punkter fra mødet. Referatet kan ses i sin helhed på Vejen kommunes hjemmeside. D. 7. feb. havde Landdistriktsudvalget i forlængelse af KM-mødet temamøde om landdistriktspolitik med hele kommunalbestyrelsen. Kommunens overordnede indsatsområder: Erhverv – turisme – bosætning. MR savnede holdninger generelt og især holdning til infrastrukturen i kommunen. Mødet formede sig dels som fællesmøde og dels som gruppediskussion.

Forslaget til kommunens nye landdistriktspolitik sendes i offentlig høring d. 17. marts – d. 8. maj 2017. Lokalrådet besluttede at indsende høringssvar. Projektet ”min landsbyapp” blev præsenteret på landdistriktsudvalgets møde. Den vil blive afprøvet som et pilotprojekt i Gesten.  Landdistriktsudvalget bestyrer nogle budgetmidler, hvor lokalrådene kan søge økonomi til større projekter. Årets tema: Fællesskab. Lokalrådet arbejder fortsat med planerne om en INFO-stander. PB præsenterede flere løsningsmodeller, der er i brug forskellige steder i Danmark. PB arrangerer tur for lokalrådet til steder, hvor INFO-standere allerede er i brug. BB ser på en i Aarhus og EC ser på en i Grindsted. Det er vigtigt at indsamle viden om udgifter i forbindelse med oprettelsen samt de fremtidige driftsudgifter. Det er også vigtigt at opstille en INFO-stander, der i mål er det rigtige for Øster Lindet. Det anslåede anskaffelsesbeløb er Kr. 250.000,- . Lokalrådet forventer, at Vejen Kommune vil være medfinansierende, bl.a. at kommunen vil betale strømforbruget. Derudover afsøges andre tilskudsmuligheder.

SE Vækstpulje har næste ansøgningsfrist d. 1. juni 2017.

Til mødet mellem lokalrådet og ØK foreslår Øster Lindet Lokalråd en drøftelse af proceduren for indsendelse af lokalrådets regnskab. Vi mener, regnskabet først kan indsendes efter godkendelse på generalforsamlingen, dvs. i løbet af marts. Kommunen ønsker en tidligere indsendelse og er tilfreds med et revideret foreløbigt regnskab. Regnskabet danner udgangspunkt for den kommunale støtte det efterfølgende år.

Lokalrådet besluttede, at rådet fortsat er medlem af landsforeningen Landsbyerne i Danmark.

Ad. 5:   Eventuelt. Næste møde aftales efter generalforsamlingen.

 Ref. 6. marts.

BW


-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tirsdag d. 28. feb. 2017 kl. 19.30 i Landsbyhuset.

DAGSORDEN:

 1. Referat fra d. 25. januar 2017 fremlægges.
 2. Fortsat behandling af præsentationsmateriale for Øster Lindet. Planlægning af videre forløb.
 3. Endelig planlægning af generalforsamlingen d. 20. marts 2017.
 4. Orientering v/ formanden.

 Venlig hilsen
Bente W.
Sekretær.

---------------------------------------------------------------------------------------

Øster Lindet Lokalråd.
Referat fra bestyrelsesmøde d. 25. januar 2017.

Deltagere: Mikael Rindom (MR), Martin G. Lund (MGL), Bente Witt (BW), Gunnar Kloppenborg (GK), Peter Bojsen(PB), Bruno Bennedsen (BB), Kaj Frandsen, Lokalhistorisk Forening, Birthe Kristensen, Menighedsrådet.

Afbud: Erik Carstensen, Frede Mikaelsen, suppl., Bruno Hyldal, ØIF, Helle Witt, Junior&Ungdomsklubberne, Mads Witt, Landsbyhuset.  

 Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra d. 15. december 2016.
 2. Fortsat behandling af præsentationsmateriale for Øster Lindet. Planlægning af videre forløb.   
 3. Planlægning af generalforsamlingen d. 20. marts 2017.
 4. Økonomi. Regnskab for 2016 og forslag til budget for 2017.
 5. Kondemneringsmodne bygninger i Øster Lindet.
 6. Orientering v/ formanden.
 7. Eventuelt.      

 Ad.1:  Referatet blev godkendt. Referatet sendes til hjemmesiden. Det besluttedes, at hvis lokalrådets medlemmer ikke har reageret med tilføjelser, kommentarer eller rettelser indenfor 2 til 3 dage efter modtagelsen af referatet via mail, sendes det til offentliggørelse på hjemmesiden.   

Ad.2: Præsentationsmateriale behandling fortsat. EC tager sig af billeder til det trykte materiale. Underviseren på Askov Højskole kan ikke påtage sig at lave videomateriale med sine kursister. Rødding Højskole har en journalistlinje, der forbereder kursisterne til journalistuddannelsen. MR tager kontakt til højskolen. Ligeledes tager MR kontakt til Landsbyforeningen. MR tager kontakt til Jørgen Munksgaard og Torkild Kjærbæk som mulige deltagere i udarbejdelsen af præsentationsmateriale. Det besluttedes, at Øster Lindet Lokalråd opretter en mailadresse, hvorpå der kan kobles en facebookside, hvor man f.eks. kan præsentere huse, der er til salg. For yderligere oplysninger kan man kontakte MR eller BB.  

 Ad. 3: Planlægning af generalforsamlingen. Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes i januar kvartal, og indkaldelsen skal publiceres senest 14 dage før afholdelse. Det besluttedes, at indkaldelsen skal offentliggøres på Øster Lindets hjemmeside. Samtidigt har datoen været kendt siden sept. 2016, idet generalforsamlingen er omtalt i den gule folder: ”Det sker i Øster Lindet.” MR spørger Mogens Jensen, om han i lighed med tidligere vil lade sig foreslå som dirigent. På valg til bestyrelsen: MR, MGL, EC, og BW. Igen i år forsøger lokalrådet at få en gæstetaler. Bertel Haarder, MF har sagt nej. Formanden for landdistrikternes Fællesråd har ikke svaret. Følgende navne blev foreslået: Næstform. i Landdistrikternes Fællesråd Karsten Gram, Viggo Mortensen, Oprør fra Udkanten, Finn Slumstrup, Oprør fra Udkanten, Minister Ulla Tørnæs, Kirsten Bruun. BW tager kontakt til de foreslåede personer. Lokalrådet inviterer landdistriktskonsulent Marie Bøttcher Christensen, Vejen Kommune til vores generalforsamling, ligeledes inviteres  Carsten Abild, landsbyerne i Danmark.

 Ad. 4: Økonomi. Regnskabet for 2016 udviser en kassebeholdning på kr. 84.000.-, samt et underskud på kr. 2.300,- .

Det besluttedes, at der på budgettet for 2017 afsættes penge til INFO-stander(e). PB tager kontakt til Vejen Idrætscenter for at undersøge anskaffelsespris samt driftsudgifter i forbindelse med en INFO-stander.

 Ad.5: Kondemneringsmodne bygninger. Det billedmateriale, lokalrådet har, bliver opdateret og sendt til kommunen. Det vedtoges, at det er lokalrådet og ikke privatpersoner, der henvender sig til kommunen om kondemneringsmodne bygninger. Samtidig pointeres det, at det er kommunens pligt at henvende sig til ejere af sådanne bygninger. GK finder navn på kommunens nuværende kontaktperson for ”nedrivningspuljen.” Lokalrådet ønsker, at emnet bliver et punkt på dagsordenen på mødet mellem lokalrådet og ØK.

 Ad.6: Orientering v/ formanden. Mødet med ØK og lokalrådene finder sted d. 28. marts og d. 30. marts. Marie B. Christensen takker for samarbejdet i 2016. Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamlingsdag finder sted søndag d. 2. april 2017 kl. 10 – 12. Invitationen er sendt til alle foreningerne. Landdistriktsudvalgets medlemmer er inviteret til temadag d. 7. feb., hvor der skal arbejdes videre med lokalsamfundenes udviklingsplaner. MR deltager. Der kan konstateres større udflytning til landdistrikterne, det skyldes bl.a. bedre lånemuligheder.

Reklamebyskiltene sættes op søndag d. 5. feb. Kl. 10.00.

Ad.7: Eventuelt. JV har en artikelserie om landsbyerne i Vejen Kommune. I Øster Lindet er MR blevet interviewet.

Næste møde: mandag d. 20. feb. 2017 kl. 19.30 i Landsbyhuset.

Øster Lindet d. 29. jan.

Ref.

BW

--------------------------------------------------------------------------------

Øster Lindet Lokalråd.

Referat fra bestyrelsesmøde d.15. december  2016.

Deltagere: Mikael Rindom (MR), Bente Witt (BW), Martin G. Lund (MGL), Erik Carstensen (EC), Frede Michaelsen, suppl., Kaj Frandsen, Lokalhistorisk Forening, Birthe Kristensen, Menighedsrådet.

Afbud: Bruno Bennedsen, Gunnar Kloppenborg, Mads Witt, Landsbyhuset, Helle Witt, Junior & Ungdomsklubberne.

 Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra d. 24. november 2016.
 2. Fortsat behandling af præsentationsmateriale for Øster Lindet. Planlægning af det videre forløb.   
 3. Orientering v/ formanden.
 4. Eventuelt og nyt møde.    

 Ad.1:  Referatet blev godkendt. Sendes til hjemmesiden.

Ad.2: MR har haft kontakt til Askov Højskole, Gate – Design linjen, hvor underviseren er Ole Andresen. Han udtrykte interesse for at bistå lokalrådet. Der starter et nyt hold op efter jul. Temaet kunne være et projekt for eleverne. BW fremlagde tilbuddet fra kommunen, der i en skrivelse fra marts 2016 tilbyder at være lokalrådene behjælpelige med fremstilling og finansiering af en velkomstfolder for de enkelte lokalråd. Lokalrådet sørger selv for tekst og billeder. Lokalrådet skal være opmærksom på, at der gælder regler for benyttelse af billeder. Kommunen trykker 200 ex. Lokalrådet kontakter kommunen for at se, hvad den kan tilbyde trykmæssigt og papirmæssigt. Vi finder, at 200 ex er lige få nok. EC kontakter Karl Petersen om billedmateriale. MR kontakter Landsbyforeningen for at samarbejde om teksten til folderen. Lokalrådet undersøger, om en finansiel partner evt. kunne være interesseret i en lille annonce på bagsiden af den påtænkte præsentationsfolder. Lokalrådet finder det vigtigt, at der er en ”rød tråd” i alt præsentationsmaterialet for Øster Lindet; der kan findes inspiration i den netop udarbejdede Udviklingsplan for Øster Lindet samt og i teksten på skiltene:” Øster Lindet – byen i midten, sammenhold – nærvær – natur.” Evt. kan der på en side i folderen gives en præsentation af foreningerne i Øster Lindet, lig oplistningen i folderen: ”Det sker i Øster Lindet.”   

 Ad. 3: Orientering v/formanden.

Der stilles fortsat spørgsmål om landsbypedellens funktion. Hvilke ansvarsområder har han? MR skriver en orientering til hjemmesiden. Kaj Frandsen er blevet lovet, at en rep. fra kommunen ville besigtige forholdene i Øster Lindet. Et løfte der blev givet for 3 måneder siden. Endnu har vedkommende ikke været her. 
Lokalrådet har besluttet, at godkendte referater lægges på hjemmesiden. Det betyder, at lokalrådets medlemmer hurtigt pr. mail til sekretæren cc til formanden tilkendegiver, om de kan godkende eller har ændringer til det foreliggende referat.

Den foreslåede gæstetaler til generalforsamlingen Steffen Damsgaard har ikke tilkendegivet, om han kan deltage. BW tager kontakt til fhv. minister Bertel Haarder. Andre forslag til gæstetaler sendes til MR

 Ad.8: Eventuelt og nyt møde.

Det blev påpeget, at trapperne fra Bakkevænget til Banestien er i en så dårlig forfatning, at de skal sættes i stand. MGL vil bringe dette ønske samt ønsket fra Kaj Frandsen videre til landsbypedellen.

Det årlige møde mellem Lokalråd og kommunens ØK finder sted i uge 13.

Næste møde: Onsdag d. 25. januar 2017 kl. 19.30 i Landsbyhuset.

----------------------------------------------------

Øster Lindet Lokalråd.
Bestyrelsesmøde d. 25. januar 2017 kl. 19.30 i Landsbyhuset.

DAGSORDEN:

 1. Godkendelse af referat fra d. 15. dec. 2016.
 2. Fortsat behandling af præsentationsmateriale for Øster Lindet. Planlægning af videre forløb.
 3. Planlægning af generalforsamlingen d. 20. marts 2017.
 4. Økonomi. Regnskab for 2016 og forslag til budget for 2017.
 5. Kondemneringsmodne bygninger i Øster Lindet.
 6. Orientering v/ formanden.

2016

Øster Lindet Lokalråd.

Referat fra bestyrelsesmøde d.24. november 2016.

Deltagere: Mikael Rindom (MR), Bente Witt (BW), Gunnar Kloppenborg (GK), Frede Michaelsen, suppl., Frode Rindom, Lokalhistorisk Forening.

Afbud: Kaj Frandsen, Lokalhistorisk Forening, Martin Gejl Lund,  Bruno Bennedsen, Erik Carstensen, Peter Bojsen, Susan Bøgesvang, Landsbyforeningen, Mads Witt, Landsbyhuset, Helle Witt, Juniorklubben.

 Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra d. 17. oktober 2016.
 2. Behandling af indkomne forslag til præsentation af Øster Lindet.   
 3. Orientering v/ formanden.
 4. Eventuelt og nyt møde.    

 Ad.1:  Referatet blev godkendt.

Ad.2: Behandling af indkomne forslag til præsentation af Øster Lindet. (de indkomne forslag er sendt til foreningerne). De tilstedeværende besluttede det videre forløb. Af de indsendte forslag fremgår det, at man mener, der både skal udarbejdes en video og trykt materiale, der kan ligge hos ejendomsmæglerne. Det er vigtigt, at byen præsenteres på de sociale medier. Det er vigtigt, at videoen ikke er for lang, og at man kan linke til underpunkter, hvor man så kan få yderligere information. Folderen skal ikke have for megen tekst og også heri henvisninger til, hvor man kan få yderligere oplysninger. Skilteteksten kan være et udmærket udgangspunkt: ” Øster Lindet – byen i midten – tryghed – nærvær – natur. Præsentationen skal være målrettet mod unge familier. Vi besluttede, at MR retter henvendelse til Askov Højskole, der har en journalist/medielinje, for at høre, om nogle kursister kunne have interesse i at udarbejde materiale i samarbejde med lokalrådet. BW tager kontakt til Marie B. Christensen, Vejen Kommune dels for at rykke for et referat fra mødet om landsbypedeller afholdt d. 29. sept. dels for at få nærmere informationer om kommunens tidligere tilbud om hjælp til en folder.  

Ad. 3: Orientering v/formanden.

MR bragte spørgsmål om Sydtrafik med til Landdistriktsudvalgets møde d. 2. nov. Hvorfor kan noget kundevenligt lade sig gøre på Fyn og ikke her? Kommunen lovede at se på det.

Der er puljepenge til projekter i 2017, men der blev ikke orienteret om, hvor mange og til hvilke projekter.

MR har mailet til den foreslåede gæstetaler til vores generalforsamling, Steffen Damsgaard, men han har endnu ikke svaret. Forslag til gæstetaler kan sendes til sekretær BW.  Øster Lindet koret og De Hylende Hunde siger tak for opmærksomheden i anledning af jubilæet.

Ad.4: Eventuelt og nyt møde.

Næste møde: Torsdag d. 15. dec. Kl. 19.30 i Landsbyhuset.

Ref.  BW.  Referatet godkendt på mødet d. 15. dec. 2016.

--------------------------------------------------------------------

Øster Lindet Lokalråd.

Bestyrelsesmøde d. 15. december 2016 kl. 19.30 i Landsbyhuset.
DAGSORDEN:

 1. Godkendelse af referat fra d. 24. november 2016.
 2. Fortsat behandling af præsentationsmateriale for Øster Lindet. Planlægning af videre forløb.
 3. Orientering ved formanden.
 4. Eventuelt og nyt møde.

Dagsordenen er åben for yderligere dagsordenspunkter.

 Venlig hilsen
Bente W.
Sekretær.

--------------------------------------------------------------

Øster Lindet Lokalråd.

 Bestyrelsesmøde d. 08. november 2016 kl. 19.30 i Landsbyhuset.

 DAGSORDEN:

 1. Godkendelse af referat fra d. 17. oktober 2016.
 2. Behandling af indkomne forslag til præsentation af Øster Lindet. (Bilag vedheftes)
 3. Orientering ved formanden.
 4. Eventuelt og nyt møde.

Dagsordenen er åben for yderligere dagsordenspunkter.

 Venlig hilsen Bente W.
Sekretær.

------------------------------------------------------------------------

 Øster Lindet Lokalråd.

Bestyrelsesmøde d. 06. juni kl. 19.30 i Landsbyhuset.

 DAGSORDEN:

 1. Godkendelse af referat fra d. 10. maj 2016.
 2. Det videre arbejde med udviklingsplan for Øster Lindet.
 3. Holdning til landsbypedelordning.
 4. Orientering ved formanden.
 5. Eventuelt og nyt møde.

Venlig hilsen

Bente W.
--------------------------------------------------------------------------------

Øster Lindet Lokalråd.

Lokalrådet holdt generalforsamling d. 21. marts 2016. Anni Matthiesen, MF indledte generalforsamlingen med at fortælle om arbejdet på Christiansborg. Bl.a. orienterede hun om, at regeringen er ved at se på planloven, hvad der evt. kan lægges ud til kommunale beslutninger. Det vil være af stor betydning for landdistrikterne, hvis reglerne for etablering blev lidt lempeligere. Lige som hun orienterede om det tema, der endte med landbrugsministerens afgang.På valg til bestyrelsen var Peter Bojsen, Gunnar Kloppenborg og Bruno Bennedsen. Alle tre blev genvalgt. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Mikael Rindom, Martin Geil Lund, Erik Carstensen og Bente Witt.

Som suppleanter til bestyrelsen genvalgtes Frede Michaelsen og Ellinor Jensen.

Som revisor genvalgtes Kaj Frandsen, ud over ham er også Birthe Kristensen revisor.

Revisorsuppl. Kirstine Lauridsen blev genvalgt.

Bestyrelsen har d. 11. april konstitueret sig.

Formand:      Mikael Rindom

Næstform:     Peter Bojsen

Kasserer:       Martin Geil Lund

Sekretær:       Bente Witt.
Ref.
Bente Witt.                 

2015

Øster Lindet Lokalråd.

Lokalrådet har på de seneste møder diskuteret rundkørsel. Forberedelserne forløber planmæssigt, som Vejdirektoratet orienterede om på mødet i september, og udbudsmaterialet er under udarbejdelse. Trods flere henvendelser fra Lokalrådet til Vejen Kommune med anmodning om at blive medinddraget i planlægningen af kommunens andel af projektet er dette ikke sket.

Der har været mulighed for at komme med forslag til skolebuskørslen i kommunen, også kørslen mellem Øster Lindet og Jels. Lokalrådet har påpeget det uheldige i, at de samme børn har længst tid i bussen om morgenen og igen om eftermiddagen. Lokalrådet har foreslået, at de børn der sidder længst tid i bussen om morgenen, sidder den korteste tid i bussen om eftermiddagen. Da høringsfristen var d. 5. januar, har lokalrådet endnu ikke hørt om resultatet af sit forslag.

Landdistriktsudvalget, hvori Mikael Rindom sidder, holder sit andet møde i Landsbyhuset d. 21. januar. Formand for udvalget er borgmester Egon Fræhr. Derud over sidder der 4 byrådsmedlemmer og 6 medlemmer valgt af lokalrådene i Vejen Kommune. Dagsorden og referater finder man på kommunens hjemmeside.

Lokalrådet har ved flere møder diskuteret kommunens nedbrydningspulje og har udtalt ønske om at mødes med kommunens ansvarlige person for området for at få defineret betingelserne for at få del af denne pulje. Kommunen har nu udpeget en ny person for dette ansvarsområde, så vi henvender os igen.

Lokalrådet holder sin generalforsamling d. 19. marts kl. 19.30 i Forsamlingshuset. Det er lykkedes at få H.C.Schmidt, MF, formand for Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer som taler efter generalforsamlingen. Vi håber, at mange vil benytte sig af lejligheden til at få en diskussion om landdistrikternes fremtid.

Ref. Bente Witt 

2014

Nyt fra Øster Lindet Lokalråd.

På det seneste møde i lokalrådet diskuterede vi rundkørsel igen. Nu sker der noget. Vejdirektoratet har udarbejdet en skitse, der ligger tæt op af det forslag, lokalrådet har udarbejdet for år tilbage. Nu indkalder vejdirektoratet og Vejen Kommune til informationsmøde om den nye rundkørsel. Mødet foregår d. 23. september 2014 kl. 19.00 i Landsbyhuset. Når mødet skal foregå i Landsbyhuset, er det fordi, landsbyhuset råder over trådløst internet, som Vejdirektoratet har brug for.

Se i øvrigt opslaget om mødet.

Lokalrådet diskuterede igen, hvilke muligheder der er for at få midler fra nedbrydningspuljen. Vi vil gerne vide, hvilken politik Vejen kommune har på området, og hvor mulighederne og rammerne for kommunen ligger. Lokalrådet ønsker en fælles orientering af lokalrådene.

Der har over sommeren været diskussion om manglende lånemuligheder på landet, og lokalrådet har på flere af sine møder diskuteret, hvad vi kan gøre. Vi har rettet henvendelse til henholdsvis H.C.Schmidt, MF og Anni Matthiesen, MF om problemet. Senest har ministrene Carsten Hansen MF Minister for By-Bolig- og Landdistrikter og Henrik Sass Larsen MF Erhvervs og Vækstminister stillet spørgsmålstegn ved, hvor stort problemet er og beder om konkrete eksempler. I den udstrækning man har kendskab til eksempler i Øster Lindet Sogn, og man vil stille sit materiale til rådighed, kan man kontakte Svend Clausen.

Lokalrådet har ved flere lejligheder diskuteret muligheden for at få etableret lastbilparkeringsplads i Øster Lindet, og har rettet henvendelse til kommunen. Her er der intet nyt.

Der er rettet henvendelse til Lokalrådet om at se på skolebuskørslen. Skolebørnene fra Øster Lindet sidder i bussen en ½ time morgen og eftermiddag. Det er ikke rimeligt, at elever fra Øster Lindet skal have yderligere en ½ times kørsel oveni en lang skoledag. Tilsyneladende står mange elever op i bussen hver dag. Lokalrådet vil gerne høre om eksempler, som vi så kan agere på over for kommunen.

Vejen Kommune har i denne byrådsperiode nedsat et Landdistriktsudvalg bestående af 5 politikere med borgmesteren i spidsen og 6 repræsentanter fra Lokalrådene, samt Fællesrådets formand. Formanden for Øster Lindet Lokalråd Mikael Rindom er valgt som medlem.

Øster Lindet 140914 BW

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Øster Lindet lokalråd.

Noter fra lokalrådet til hjemmesiden efter bestyrelsesmødet d. 29. april. 2014

Efter generalforsamlingen har lokalrådet konstitueret sig således:

Formand:                   Mikael Rindom

Næstform.:                  Peter Bojsen

Kasserer:                    Svend Clausen

Sekretær:                    Bente Witt

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Bruno Bennedsen, Erik Carstensen, Gunnar Kloppenborg, og suppleanterne er Frede Michaelsen og Ellinor Jensen.

Efter ønske fra lokalrådene vil Vejen Kommune nedsætte et landdistriktsudvalg bestående af politikere og lokalrådsrepræsentanter. Høringsfristen slutter d. 15. maj. Øster Lindet lokalråd har diskuteret det foreliggende forslag. Rådet ønsker at udvalget alene arbejder med overordnede principper for udviklingen i landdistrikterne. Lokalrådet ønsker fortsat penge til lokalrådene efter de samme kriterier, som gælder nu, og vi ønsker at bibeholde det årlige møde med kommunens politikere. Vi ønsker, at lokalrådene fortsat kan sende ansøgninger om enkeltprojekter direkte til ØK. Der er lagt op til, at møderne i landdistriktsudvalget holdes på skift i lokalsamfundene, hvis det bliver resultatet, anbefaler vi, at møderne holdes som åbne møder, så lokalbefolkningen har mulighed for at høre, hvad udvalget arbejder med overordnet.

Lokalrådet har arbejdet med planer om at fokusere på Øster Lindet som et godt sted at slå sig ned, især for unge familier. På festugelørdagen vil lokalrådet præsentere en billedudstilling, samt gode historier fortalt af unge tilflytterfamilier. Medlemmer af lokalrådet vil være at træffe i teltet.

Kommunen har besluttet, at administrationen af 1913-bygningen er overdraget til ØIF, derfor vil henvendelser om leje af lokaler i bygningen skulle rettes til ØIF.

Vejen Kommune har udarbejdet en cykelruteplan og ifølge denne plan har en cykelsti mellem Øster Lindet og Jels høj prioritet. Vurderingen der ligger til grund er: Vejen til Jels har meget trafik, er en skolevej og er utryg. Et stiprojekt vil skabe sammenhæng i det eksisterende cykelstinet, og det vurderes, at stiprojektet vil medføre en stigning af antallet af cyklister. Cykelstien vil blive dobbeltrettet ad Tøndervej og vurderes at ville koste kr. 9,7 mio. Vejen Kommune har frem til og med år 2015 afsat ca. kr. 5 mio. om året til anlæggelse af cykelstier.                    

Lokalrådet har modtaget plakater og foldere om FLEXtrafik. Folderne og en plakat kan ses i Landsbyhuset og en plakat bliver sat op i udstillingsskabet ved busskuret.

Ref. Bente Witt.

-------------------------------------------------------------------------------

Øster Lindet Lokalråd.

Noter fra bestyrelsesmødet d.12. marts.

Medlemmer af lokalrådet har været til det årlige statusmøde med politikere i Vejen Kommune. Det blev noteret, at kommunens kommunikation til lokalområdet fortsat er dårlig. Kommunen forbereder at oprette et landdistriktsudvalg, hvis medlemmer bliver politikere og formanden for fællesrådet (paraplyorganisation for lokalrådene). På fællesrådets generalforsamling i april vil borgmester Egon Fræhr præsentere forslaget til et landdistriktsudvalg i Vejen Kommune, udvalgets sammensætning og valgprocedure.

Rundkørslen blev drøftet, og kommunen udtrykte sin velvilje for projektet. Lokalrådets og ØIF`s planer for 1913-bygningen blev beskrevet. Med hensyn til en landsbypedelordning henvistes til en rapport udarbejdet over forsøget i Gesten og Københoved. Rapporten kan findes på kommunens hjemmeside som referat fra et byrådsmøde.

Lokale beboere har over for lokalrådet udtrykt ønske om en cykelsti mellem Øster Lindet og Jels. Lokalrådet mener, der findes en prioritering for bygning af cykelstier i kommunen. Sekretæren undersøger sagen.

Det glæder lokalrådet, at Vejdirektoratet dvs. Folketingets trafikudvalg endelig har bevilget penge til etablering af en rundkørsel i Øster Lindet. Lokalrådet ønsker at være med i projekteringen af rundkørslen og tager derfor kontakt til Vejen Kommune og Vejdirektoratet.

Ref.

Bente Witt

2013

Fra Lokalrådet.

1913-bygningen.

Der er udarbejdet en detaljeret plan over reparationer, der bør udbedres af kommunen, da manglerne er en følge af, at kommunen har etableret varme i bygningen.

Efterfølgende har der været afholdt møde i arbejdsgruppen omkring 1913-bygningen, hvor man enedes om at udarbejde projektbeskrivelse og budgetoverslag over istandsættelse og indretning af bygningen, der tænkes indrettet som overnatningssted i forbindelse med week-end kurser i Landsbyhuset og afholdelse af fodboldskoler og instruktørkurser. Gruppen anbefaler, at Vejen Kommune fortsat er ejer, og foreninger i Øster Lindet er lejere.

I forbindelse med kunstværket ”den muterede kantsten” i Øster Lindet af kunstneren Esben Klemann og betonkunstværkerne på 13 andre lokaliteter, er der udarbejdet en vandreudstilling. Lokalrådet i Øster Lindet har sagt ja til at huse udstillingen i Landsbyhuset i perioden 17. feb. 2014 til 10. marts 2014.

Angående projekt rundkørsel i Øster Lindet har lokalrådet diskuteret, om det kunne fremme sagen, hvis lokalrådet henvendte sig direkte til Vejdirektoratet, som Kolding-Tøndervej sorterer under. Lokalrådet mener, at projektet er velbeskrevet og velkendt både af Vejdirektoratet og af Vejen Kommune, så yderligere henvendelse skønnes ikke at kunne fremme sagen.

Fællesrådet (paraplyorganisation for lokalrådene) har afholdt en konference: ”Lokalsamfundenes Dag.” Formålet var at afklare lokalrådenes ønsker til organisering og at udarbejde en ny model for nærdemokratiet i Vejen Kommune.

 Lokalrådet i Øster Lindet havde gerne set, at landdistriktspolitikken fik sit eget udvalg. Altså et politisk udvalg på lige fod med kommunens øvrige politiske udvalg. Samtidig må vi dog erkende, at vi ikke har hørt nogen af kandidaterne til KV udtale sig i den retning, så vi kan anbefale et såkaldt §17 stk. 4 udvalg. Et udvalg sammensat af politikere og repræsentanter fra lokalrådene.

Der er sket udskiftning i bestyrelsen. Da Kristian Hjort flytter fra Øster Lindet, bliver han erstattet af 1. suppl. Gunnar Kloppenborg i bestyrelsen.

Formanden Mikael Rindom rettede en stor tak til Kristian Hjort.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Øster Lindet Lokalråd.

Fra lokalrådets møde d. 5. sept.

Fællesrådet (paraplyorganisation for lokalrådene i Vejen Kommune) har indbudt lokalrådene til konference lørdag d. 14. sept. Her skal man diskutere lokalrådenes og fællesrådets fremtidige organisering. Lokalrådet i Øster Lindet ønsker mere kontakt med politikerne og ikke kun et kvarters møde én gang om året, derudover ønsker vi oprettet et landdistriktsudvalg; sammensætningen af et sådant har vi ikke lagt os fast på, men mener, det er vigtigt, at også politikere er medlemmer. Et sådant udvalg hedder §17 stk. 4 udvalg. Der vil være repræsentanter fra Øster Lindet til konferencen.

Gruppen omkring 1913-bygningen har besigtiget bygningen og fundet, at der ikke er retableret i flere af lokalerne efter, kommunen har installeret varme. Det er nødvendigt at drøfte istandsættelse, indretning og ret hurtigt også budget. En projektbeskrivelse udarbejdes sideløbende med istandsættelsen.

I forlængelse af diskussionen om hjemmesiden på ”Kalendermødet”, var Karl Pedersen inviteret til at gennemgå mulighederne for en opgradering af hjemmesiden eller erhvervelse af en ny hjemmesiden. Der blev forelagt et tilbud på en hjemmeside, der kun har 20 sider, hvor den nuværende har 98 sider i alt med alle undersiderne. Beslutningen blev, at Karl og Inger-Lise vurderer, hvornår behovet for opgradering af den nuværende hjemmeside foreligger, og sætter så opgraderingen i værk.

Øster Lindet er i forbindelse med Kulturligt Vejen blevet tilbudt en vandreudstilling, og det undersøges, hvad det indebærer lokalemæssigt, åbningsmæssigt, besøgsmæssigt m.m.

Næste bestyrelsesmøde i lokalrådet: Torsdag d. 10. oktober kl. 19.30 i Landsbyhuset.

Ref. Bente W.

                

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

På mødet d. 8. august med repræsentanter fra forskellige foreninger fremlagde formanden for Lokalrådet nedenstående, og de fremmødte gav grønt lys til at arbejde videre med planerne:

1913 bygningen - hvad skal der ske med den?

 Vejen kommune ønsker ikke at rive bygningen ned og er derfor åben for at diskutere en fremtidig benyttelse.

 Lokalrådet har nedsat en initiativgruppe, bestående af Mogens Jensen, Hans Wollesen, Bjørn Overgaard, Mads Witt, Bente Witt, Mikael Rindom. Efter besigtigelse af bygningen er der fremkommet flg. forslag for bygningen:

 For at imødekomme efterspørgslen efter overnatningsmuligheder for mindre grupper, selskaber, kursister mv. ses det som et aktiv for de eksisterende foreninger og aktiviteter, at kunne tilbyde mulighed for overnatning.

 Uden større krav til investeringer kan de to gl. klasseværelser i stueetagen benyttes som sovesale- Børnehaven indrettes til spisesal, mens køkkenet istandsættes. Musiklokalet kan indrettes til "tv stue". I første omgang er de 2 toiletter tilstrækkelige, eftersom badefaciliteterne i Landsbyhuset og motionscentret også må kunne benyttes.

Resten af rummene på 1. etage er ikke tiltænkt benyttelse i første omgang, da der her vil kræves en større indsats/investering for at gøre dem brugbare.

 Initiativgruppen ønsker input, og foreningerne bedes diskutere nødvendigheden/behovet for "endnu" et hus at drive... man ser stor synergieffekt i forhold til, at aktivitetstilbuddene med overnatning vil trække flere "kunder" udefra til Ø. Lindet.

 Hvad siger I - og hvem vil være med til at bære det videre?

 Mikael Rindom

Næste bestyrelsesmøde i Lokalrådet afholdes d. 5. september 2013

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Øster Lindet Lokalråd.

Lokalrådet har på sit seneste møde diskuteret lokalrådenes og især fællesrådets organisering. Hvilke beføjelser skal fællesrådet have, og hvilke beføjelser skal lokalrådene have. Som det er nu, har hvert lokalråd en halv times møde med Vejen Kommunes politikere og embedsmænd i dec. måned. Her har vi så mulighed for at orientere om vore visioner for lokalsamfundet. Derudover kan vi gå gennem fællesrådet. Øster Lindet Lokalråd ønsker at være tættere på politikerne

Kommunen har fremlagt sin plan for trafikplanlægning. Høringsfristen slutter d. 7. juli. Lokalrådet har besluttet at indsende som høringssvar det materiale, der tidligere er udarbejdet om trafikforholdene omkring Øster Lindet suppleret med orientering om aktuelle problemer. Vi finder det trafikmæssigt uforsvarligt, at der nu kun er ét opsamlingssted (busskur) til skolebørnene, nemlig busskuret på Præstegårdsvej, samtidig gør vi opmærksom på, at udkørselsforholdene fra vejene i Øster Lindet er helt uoverskuelige på grund af manglende græsklipning.

Vejen Kommune har udarbejdet forslag til kommuneplan. Ifølge en annonce i Lokalavisen under ”Information fra kommunen” mangler de kun din mening. Den synes vi, kommunen skal have. Det betyder så, at man i tiden fra d. 10. juni til d. 21 juni kan møde kommunens medarbejdere på nogle bestemte tidspunkter i Rådhuspassagen 1 i Vejen. Når man læser den gældende kommuneplan, kan man konstatere, at beskrivelsen af Øster Lindet er mangelfuld.

Hvis man har kommentarer til forslaget til kommuneplan, og man ikke har mulighed for at komme til Vejen, kan man bare henvende sig til mig, så vil jeg bringe det videre. Kommunens høringsfrist er d. 28. august.

Min mailadresse: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Øster Lindet Lokalråd.

Lokalrådet holdt det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen d. 30. april, hvor bestyrelsen har konstitueret sig som følger:           Mikael Rindom, formand.

                                                   Peter Bojsen, næstformand.

                                                   Svend Clausen, kasserer.

                                                   Bente Witt, sekretær.

Nogle af lokalrådets medlemmer har været til møde med politikere i Hovborg. Det viste sig i debatten, at skolelukningerne ikke er glemt. DR har reklameret for et Byg-det-op- projekt, hvor lokalområder kunne få bl.a. økonomisk hjælp, hvis vi havde en god ide. Vi finder, at vi ikke kan gøre brug af dette tilbud.

Lokalrådet vil være at træffe ved landsbyfesten lørdag d. 11. maj kl. 9.00 – kl. 12.00.

Efter landsbyfesten bliver udvalget ang. 1913-bygningen indkaldt til møde.

De næste møder i lokalrådet: mandag d. 10. juni og mandag d. 5. august.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Øster Lindet Lokalråd.

Referat fra generalforsamling d. 21. marts 2013.

 

Dagsorden:  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

 1. Beretning.
 2. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget.
 3. Fastsættelse af kontingent.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelse. På valg er: Mikael Rindom

                                                                           Svend Clausen

                                                                           Erik Carstensen

                                                                           Bente Witt

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 2. Valg af revisor. På valg er: Birthe K. Kristensen.
 3. Valg af suppleant for revisor.
 4. Eventuelt.

 Ad 1.

Generalforsamlingen valgte Mogens Jensen til dirigent og Bente Witt til referent. Det blev aftalt at beslutte omkring afstemningsprocedure til punkterne med valg på dagsordenen.

 Ad.2.

Formandens beretning:

Lokalrådets formål og funktion er klart formuleret i § 2 i vedtægterne. Da Jo Madsen udtrådte af bestyrelsen i nov. pga. arbejde, indtrådte 1. suppl. Bente Witt i bestyrelsen og overtog funktionen som sekretær.

Der har i det forløbne år været afholdt 6 bestyrelsesmøder. Repræsentanter fra lokalrådet har deltaget i det årlige dialogmøde med kommunens politikere og embedsmænd. Her aftalte vi et møde med chef for Udvikling & Erhverv Peer Rexen og Afdelingschef i Bygningsservice & Beredskab Steen Lauridsen i Øster Lindet for bl.a. at fortælle om planerne for etablering af en rundkørsel ved indkørslen til Øster Lindet, der dermed også er den sydlige indkørsel til Vejen Kommune - samt besigtigelse af arealerne.

I møderne med kommunen har vi pointeret, at strukturen med at lukke skoler gør tilværelsen vanskelig i lokalsamfundene. Derfor har de tomme skolebygninger fyldt mest i vore diskussioner.

Vanskelighederne, der følger med en skolelukning, er nok gået op for politikerne.

Klasseværelsesfløjen er revet ned og grunden nogenlunde planeret. 1913- bygningen bliver stående, og kommunen betaler for opvarmning, og det er nu op til lokalrådet at finde anvendelse for bygningen.

Lokalrådet har samarbejdet med ØB om planerne for indretning af Alrummet. Det er nu indrettet til motionsrum, og det er en rigtig god løsning.

ØB og Ungdomsforeningen har i samarbejde med lokalrådet udarbejdet planer for udendørsaktiviteter i skolegården og på grunden, hvor skolebygningerne har stået. Lokalrådet har været behjælpelig med at udarbejde en ansøgning om LAG-midler til gennemførelse af disse planer. LAG gav ca. kr. 335.000,-. Denne bevilling udløser automatisk et kommunalt tilskud på 25% ca. kr. 85.000,- herefter resterer egenfinansiering på ca. kr. 250.000,-

Hjemmesiden: Formanden rettede en stor tak til Karl Petersen og Inger-Lise Vernersen for varetagelse af hjemmesiden.  Det er meget vigtigt med en aktuel hjemmeside. Formanden omtalte ønsket om at sammensætte et redaktionsudvalg, men trods opfordringer til foreningerne har ingen endnu meldt sig.

Formanden rettede en stor tak til Jo Madsen. Han har været glad for samarbejdet med hende og beklagede, at hun må lægge sine kræfter andre steder.

Formanden sluttede sin beretning med at rette en tak til bestyrelsen for et engageret arbejde for lokalrådet.

I den efterfølgende debat kommenteredes følgende emner:

Det blev kritiseret, at lokalrådet ikke benytter hjemmesiden.

Hvad sker der med et samfund, når skolen lukker? Går det i stå? Hvordan ser det ud om 10 år?

Der er huse til salg i Øster Lindet; hvordan får man unge med børn til at slå sig ned i Øster Lindet?

Der var bred enighed om, at initiativet og engagementet skal komme lokalt fra; vi kan ikke forvente hjælp udefra.

Efter debatten blev beretningen godkendt af generalforsamlingen.

Ad.3.

Årsregnskabet for 2012 blev gennemgået af kassereren Svend Clausen. Det udviser et overskud på kr. 17.452,56. Det er revideret af Kaj Frandsen og Birthe K. Kristensen.  Budgettet for 2013 er et meget løst estimeret budget.

 Både regnskab og budget blev godkendt af generalforsamlingen.

 Ad.4.

Kontingentet blev fastsat til kr. 0 - som hidtil.

 Ad. 5.

Indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag.

 Ad. 6 + 7 + 8 + 9.

Mikael Rindom, Svend Clausen, Erik Carstensen og Bente Witt var alle villige til genvalg til bestyrelsen og blev genvalgt ved enstemmig mundtlig tilslutning fra forsamlingen.

Følgende suppleanter blev forslået og valgt ved enstemmig mundtlig tilslutning fra forsamlingen:

Gunnar Kloppenborg som 1. suppl.

Ellinor Jensen som 2. suppl.

Revisor: Birthe K. Kristensen blev genvalgt.

Revisorsuppl. Kristine Lauridsen blev genvalgt.

 Ad. 10.

Eventuelt. Her kan alt drøftes, intet besluttes.

Lokalrådet har været behjælpelig med at udforme ansøgningen til LAG om et aktivitetscenter på udearealerne, der skal tilbyde et træningslandskab, man umiddelbart kan gå til, altså aktiviteter der ikke behøver instruktion, og som ikke er holdaktiviteter. En street-soccerbane, en parcourbane samt et træningsstativ til crossfit. Benyttelsen af disse tilbud fordrer ikke den store planlægning eller medlemskab af en forening, hvorfor de kan appellere til familier, der lige mangler et tilbud en søndag formiddag. Kunne evt. kombineres med brunch i Forsamlingshuset. Landsbyhuset kunne være paraplyorganisationen, der sælger hele pakken.

Junior - og Ungdomsklubben har indrettet en filmsal.

En pedelfunktion på frivillig basis kan måske blive nødvendig. Kommunen vil gerne skubbe vedligeholdelse af udendørsarealerne fra sig, ligesom den gerne vil overlade legepladsen til lokalrådet, der skal indgå en benyttelseskontrakt med kommunen, hvorefter det bliver lokalrådets ansvar at få sikkerhedsgodkendt og forsikret legepladsen, hvilket er meget dyrt.

Rundkørselprojektet, der skal ses som en trafiksikring ved indkørsel til Øster Lindet samt en forskønnelse af den sydlige indkørsel til Vejen Kommune er stadig på ”stand by”.

Sportsagenter: Kommunen uddanner unge skoleelever til instruktører, der aflønnes, når de så er instruktører. Det finder forsamlingen er unfair konkurrence til alle de frivillige instruktører i foreninger, og det vil på sigt vanskeliggøre, at frivillige fortsat vil påtage sig instruktøropgaverne.

1913-bygningen (SFO): kommunen er positiv overfor, at vi lokalt kommer med forslag til, hvad bygningen kan bruges til.

Der opfordres til, at dagsordenen for lokalrådets møder offentliggøres på Øster Lindets hjemmeside, samtidig opfordredes kraftigt til at gøre brug af hjemmesiden.

Skolemuseet i Lerte har fået penge til udbygning, så museet selv kan rumme et større skolemuseum.

Nedbrydningspulje: Staten har igen afsat penge til nedbrydning. Lokalrådet kan kontakte kommunen, men forsamlingen enedes om, at kommunen er den rette instans til at vurdere om huse skal kondemneres.

04.04.2013 BW.

 Referent.

2012

Bestyrelsesmøde i Lokalrådet d. 11/6-12.

Dagsorden:

1)    Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet d. 10/4-12

2)    Status projektansøgninger kommunen

3)    Fællesmøde Lokalråd og byens foreninger

 • Forslag til vedtægtsændringer – diskussion (opgave fra bestyrelsesmødet d. 10/4-12)

4)    Inspiration fra andre hjemmesider – diskussion (opgave fra bestyrelsesmødet d. 10/4-12)

5)    Mødekalender 2. halvår

6)    Eventuelt

 Deltagere:

Mikael Rindom (MR), Kristian Hjort (KH), Svend Clausen (SC), Bruno Bennedsen (BB), Bente Witt (BW), Jo Madsen (JM)

Afbud fra:

Peter Bojsen (PB), Erik Carstensen (EC)

 Ad 1:

Der var ingen bemærkninger til referatet.

 Ad 2:

Byrådet har på sit møde d. 4/6-12 taget beslutning omkring anvendelse af de tomme skolebygninger.

 Der var indstillet følgende for den tidligere Øster Lindet skole:

Den tidligere hovedbygning indeholdende lærerværelse og klassefløj m.m. (bygningsmassen længst mod øst) nedrives.
De efter nedrivningen tilbageværende bygninger ejes fortsat af kommunen, der således har det overordnede ansvar for bygningernes vedligehold og drift. 
Vedr. bygningen med den gamle gymnastiksal. Øster Lindet Boldklub overdrages det daglige ansvar for den daglige drift samt indendørs pedelfunktion. Se endvidere notat dateret 19.04.2012. 
Den fremtidige anvendelse af 1913 bygningen undersøges nærmere.

Anlæg, nedrivning og istandsættelse/ombygning:

 • Den tidligere hovedbygning indeholdende lærerværelse og klassefløj m.m. (bygningsmassen længst mod øst) nedrives. Udgiften der overslagsmæssig andrager kr. 250.000,00 kan finansieres af kommunens indsatspulje til nedrivning. Det nuværende fyrrum er beliggende i denne bygning.
 • De vurderede nødvendige anlægsudgifter for etablering af fyrrum for opvarmning af de to tilbageværende bygninger andrager kr. 200.000,00. Beløbet søges finansieret af tillægsbevilling.
 • Anlægsopgaver anført under ønsker på samlet kr. 30.000,00, vurderes i forbindelse med budgetlægningen.

   Drift.

 • 1913 bygningen (bygningen ud mod parkeringspladsen) er der ikke noget konkret anvendelsesforslag til. Den årlige driftsudgift såfremt bygningen anvendes til børnehave er opgjort til kr. 179.087,60. Det vurderes at der til ”tomgangsudgifter” bør afsættes kr. 90.000,00 årligt. Vedr. den tidligere gymnastikbygning andrager de årlige driftsudgifter kr. 103.473,40. Efter lokalrådets forslag udgør kommunens andel kr. 77.605,05 og lokalrådets andel kr. 25.868,35. Efter arbejdsgruppens forslag, der anbefales, udgør kommunens andel kr. 47.693,46 og lokalrådets andel kr. 55.779,94.

Indstillingen blev vedtaget af kommunalbestyrelsen.

 Dette rejser flere spørgsmål:

-       Hvad siger ØB til den anderledes fordeling af de årlige driftsomkostninger?

-       Hvad hvis de 30.000 kr. til anlægsopgaver (gulvbelægning fitnesstræning og montering af bruser) ikke kommer med i det kommende kommunale budget?

-       Hvem skal efterfølgende vedligeholde arealet for den nedrevne skolebygning?

 Det forventes, at vi får en officiel henvendelse og forklaring på beslutningen fra kommunens side.

 Formanden tager kontakt til ØB mhp. opsamling og konklusion på kommunens beslutning.

 Ad 3:

De nuværende vedtægter tager allerede højde for en repræsentation af byens foreninger i Lokalrådet med 3 af 7 medlemmer – 4 vælges direkte på generalforsamlingen. De 3 udpeges efter samlet indstilling af de foreninger, der er oplistet i aktivitetskalenderen. Det kan dog være, at dette fordelingstal skal være anderledes ex. 5 fra foreningerne og 2 direkte. Det vigtigste er, at sammensætningen af Lokalrådets bestyrelse afspejler en hensigtsmæssig snitflade og kommunikation mellem Lokalråd og byens foreninger.

 Det foreslås af praktiske hensyn, at det påtænkte fællesmøde kunne ligge i tilknytning til mødet om næste års aktivitetskalender d. 9/8. Formanden tager en snak med Grethe Mamsen herom.

 Ad 4:

Bestyrelsen diskuterede diverse problemstillinger omkring hjemmesiden. Det aftaltes, at der organiseres et møde mellem webmasterne og bestyrelsen. Formanden tager initiativ hertil.

 Ad 5:

Mødekalender 2. halvår 2012 aftales på næste bestyrelsesmøde d. 13/8.

 Ad 6:

Hjørnegrunden ved forsamlingshuset, hvor hus er blevet revet ned, er iflg. Kommunen ved at blive gjort salgsklar. Lokalrådet får mulighed for at byde.

 Det er muligvis interesserede købere til de tidligere bygninger for Øster Lindet Rejser. BB forsøger at tage kontakt til de mulige købere.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bestyrelsesmøde i Lokalrådet d. 10/4-12.

Dagsorden:

1)    Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet d. 5/3

2)    Status projektarbejdet/-beskrivelserne – færdiggørelse til d. 1/5-12

3)    Øvrig opsamling:

 • Pilotprojektsamarbejde Lokalråd/Menighedsråd (møde d. 12/4)
 • PR-arbejdet – nyheder til videreformidling
 • Info til nye tilflyttere på hjemmesiden - status

4)    Eventuelt

 Deltagere:

Mikael Rindom (MR), Peter Bojsen (PB), Kristian Hjort (KH), Svend Clausen (SC), Jo Madsen (JM)

Afbud fra:

Erik Carstensen (EC), Bruno Bennedsen (BB), Bente Witt (BW)

Ad 1:

Der var ingen bemærkninger til referatet.

Ad 2:

Oplæg incl. budget fra ØB er afleveret til kommunen. MR sender både oplæg og budget i elektronisk form til webmasterne, så det kan lægges på hjemmesiden.

Projektbeskrivelse for Mark/Naturskolen er også afleveret til kommunen men budgetoverslag mangler. MR og BB udarbejder dette, og det sendes i udkast til resten af bestyrelsen pr. mail til evt. kommentering inden afsendelse til kommunen senest 1/5-12.

1913-bygningen: afventer officiel udmelding fra kommunen, da det var dem, der indledningsvis introducerede forslaget til, at børnehaven kunne flyttes til denne bygning. Ideen om at bygningen alternativt ville kunne anvendes til skolemuseeum er videregivet til kommunen.

Ad 3:

1)    Mødet mellem Lokalråd og Menighedsråd er flyttet til efteråret. Det er ikke fornemmelsen, at det er et projekt, der kommer til at fylde meget i Øster Lindet.

2)    Der opfordres til, at foreningerne er aktive mht. at supplere det arbejde vores borgerjournalist: Grethe Mamsen, laver.

3)    Bestyrelsen har en opgave til næste møde: Vi ser på andre hjemmesider for at få inspiration. Vi gør os tanker om, hvad et punkt til nye tilflyttere med fordel kunne rumme.

Ad 4:

Ideen med et fællesmøde mellem Lokalråd og byens foreninger for at understøtte samarbejdet i byen realiseres med et fællesmøde efter sommerferien. På dette møde diskuteres endvidere forslaget om vedtægtsændringer (at hver forening i videst muligt omfang skal være repræsenteret i Lokalrådet) fra Lokalrådets generalforsamling i februar.

En arbejdsopgave på Lokalrådets bestyrelsesmøde d. 11/6-12 bliver derfor at udarbejde forslag til vedtægtsændringer.

På fællesmødet vil det desuden være relevant at tage en diskussion af vores hjemmeside – her især foreningernes bidrag til denne. Webmasterne skal derfor inviteres med til mødet.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsesmøde i Lokalrådet d. 5/3-21.

Dagsorden:

1)    Konstituering

2)    Status på arbejdet i de nedsatte grupper og det videre projektarbejde

3)    Forberedelse til mødet d. 7/3

4)    Kommunikation/PR:

 • Tilstedeværelse i pressen (punkt fra evt. på generalforsamlingen)
 • Info til nye tilflyttere på hjemmesiden (jf. tidligere mail til bestyrelsen)

5)    Bestyrelsens mødekalender 2012

6)    Evt.

Deltagere:

Mikael Rindom (MR), Peter Bojsen (PB), Kristian Hjort (KH), Bruno Bennedsen (BB), Bente Witt (BW), Jo Madsen (JM)

Afbud fra:

Svend Clausen (SC), Erik Carstensen (EC)

Ad 1:

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand à Mikael Rindom

Næstformand à Peter Bojsen

Kasserer à Svend Clausen

Sekretær à Jo Madsen (med Bente Witt som ”bagstopper”)

Ad 2:

Naturskole/lejrskole: MR kunne orientere om, at der ikke er sket så meget siden sidst. Der har været kontakt til Finn Schmidt, Mejeriet, for at få lavet en grafisk præsentation af projektet. Prisen herfor vil være 10.000 kr., og denne pris giver ikke basis for et specielt omfattende stykke arbejde.

Har haft talt med Inge Lise, Nustrup – tidl. lærer, der har udtrykt interesse for projektet Hun har fået materiale og vil vende tilbage.

Vigtigt at vi i Øster Lindet bliver helt afklaret om spørgsmålet: hvad kan vi egentlig løfte? Men det må også kræve et engagement (bl.a. økonomisk) fra kommunen. Vigtigt at vi tænker alternativer, hvis skolen måtte skulle rives ned – ex. udendørs motionsaktiviteter, der kunne supplere de indendørs i motionscentret.

 I forhold til evt. flytning af børnehaven til 1913 bygningen mangler en klar melding fra kommunen om, hvad man agter at gøre her. Med hensyn til den alternative ide på dette område: flytning af skolemuseet fra Leerte, har vi ”lagt billet ind”, men beslutningen ligger p.t. i København. MR. følger op for status.

 Der indkaldes til møde med foreningerne og de nedsatte arbejdsgrupper d. 22/3 kl. 19 I Ungdomshuset, så vi kan komme videre med projektbeskrivelserne til kommunen. Dagsorden:

1)    Status på dialogen med kommunen

2)    Status arbejdsgrupperne/fremlæggelse af arbejdet

3)    Videre forløb

4)    Eventuelt

BB og EC sørger for kaffe. MR tager fat i Landsbyforeningen for at invitere dem med.

 Ad 3:

Nyt møde med kommunen vedr. anvendelse af skolebygningerne d. 7/3 – her deltager: MR, KH, PB, BW, BB og også gerne en repræsentant fra ØB.

 Ad 4:

Tilstedeværelse i pressen: det blev aftalt, at KH tager fat i Grethe Mamsen, vores lokale borgerjournalist, for at tage en snak med hende om, hvordan vi kan blive mere synlige. Bestyrelsen skal derudover have punktet som fast del af sin dagsorden.

 Info til nye tilflyttere på hjemmesiden: det blev aftalt, at KH skal tage et møde med hjemmesidens webmastere og Landsbyforeningen om dette.

 Ad 5:

Bestyrelsens mødekalender (ordinære bestyrelsesmøder) frem til og med august:

 10/4 kl. 19 (PB sørger for kaffe)

11/6 kl. 19 (JM sørger for kaffe)

13/8 kl. 19 (BW sørger for kaffe)

 KH booker i Landsbyhuset.

 Ad 6:

Workshop om Temaplan for Landdistrikter d. 19/3 – MR, KH, BB, BW deltager.

 Husnedrivning Terpvej: er gennemført. Der var egentlig truffet en aftale med kommunen om, at grunden kunne bruges som p-plads for byen. Efter juridisk sagsbehandling i kommunen viser det sig, at det ikke kan lade sig gøre uden høring, og kommunen er nervøs for, om det danner baggrund for præcedens. Forslaget er derfor nu, at halvdelen af grunden bliver med fast belægning og halvdelen med græs, samt at grunden kan benyttes af byen, men at den også sættes til salg (mindstepris er uvis). Lokalråd vil evt. være indstillet på at byde.

 Pilotprojekt: Samarbejde mellem lokalråd og menighedsråd, med møde d. 12/4 – KH spørger Kirsten Thorup om Menighedsrådets holdning til projektet. Evt. mødedeltagelse afklares d. 22/3.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referat generalforsamling Øster Lindet Lokalråd d. 20/2 2012.

 Dagsorden:         1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere            

 1. Beretning              
 2. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget           
 3. Fastsættelse af kontingent                        
 4. Valg af bestyrelse             

                                           på valg er:     Peter Bojsen         

                                                                Jens Agerlin              

                                                                Ellinor Jensen                  

 1. Valg af 2 suppleanter     
 2. Valg af revisor        

                                          på valg er:      Kaj Frandsen           

 1. Valg af suppleant for revisor            

                                          på valg er:      Kirstine Lauridsen     

 1. Indkomne forslag: Status på projekt omkring skolebygningen v/bestyrelsen     
 2. Eventuelt

Formanden (Mikael Rindom) indledte med at beklage den forvirring, der har været omkring, at der har været offentliggjort to forskellige starttidspunkter for generalforsamlingen.

 Ad 1.

Generalforsamlingen valgte Mogens Jensen til dirigent og Jo Madsen til referent. Det blev aftalt at beslutte omkring afstemningsprocedure til punkterne med valg på dagsordenen.

 Ad 2.

Formandens beretning:

Grundet processen omkring forsøg på at få etableret en friskole i foråret 2011 blev det første og konstituerende bestyrelsesmøde først afholdt d. 3/6-11. Her konstituerede bestyrelsen sig som følger:

-       Mikael Rindom, formand

-       Peter Bojsen, næstformand

-       Ellinor Jensen, kasserer

-       Jens Agerlin/Jo Madsen, sekretær

-       Svend Clausen, Erik Carstensen, ordinære bestyrelsesmedlemmer

 Første opgave for bestyrelsen herefter blev at reagere på den artikel der var i JyskeVestkysten i juni, hvoraf det fremgik, at Vejen Kommune var i dialog med lokalrådene i de byer, der havde fået lukket skoler omkring anvendelse af de tomme skolebygninger. Da dette ikke var tilfældet i Øster Lindet, kontaktede vi kommunen og udtrykte vores forundring over dette men også positive indstilling til en dialog heromkring. Vi mødtes efterfølgende i starten af august med kommunens styregruppe for tomme skolebygninger incl. borgmester Egon Fræhr, hvor der blev udvekslet synspunkter omkring og ideer til fremtidig anvendelse af skolebygningerne i Øster Lindet.

 Parallelt hermed startede lokalrådet en dialog op med byens foreninger omkring anvendelse af skolebygningerne, og der blev afholdt et borgermøde d. 16/8 med stor deltagelse og en god debat med mange input til fremtidige aktiviteter. Sammen med repræsentanter fra byens foreninger er de mange ideer efterfølgende blev diskuteret og prioriteret og præsenteret i et høringssvar til kommunen ultimo september. I svaret er der listet følgende projektideer op:

-       Flytning af børnehaven til skolens 1913-bygningen (kommunens eget forslag)

-       Nuværende motionscenter i Landsbyhuset flyttes til Alrummet på skolen

-       Skolens hovedbygning forslås anvendt til naturskole/weekendophold

-       Oprettelse af shuttlebus og landsbypedelfunktion for Øster Lindet

 I høringssvaret fremhæver vi endvidere, at vi som by/sogn gennem tiden har formået at præstere og opbygge ting og aktiviteter, både hos os selv samt også bidraget uden for sognet. Landsbyhuset er vel det største eksempel herpå – men det blev netop placeret ved skolen efter krav fra daværende Rødding Kommune for at medvirke til at fremtidssikre skolen.

 Byrådet behandlede medio oktober vores høringssvar og vendte tilbage med et svar, hvor vores frist til udarbejdelse af endeligt forslag blev sat til 1. maj 2012, og hvor udarbejdelsen sker med deltagelse af de berørte afdelinger i kommunen. Der har i forlængelse heraf i januar været afholdt møder med såvel politikere som embedsmænd med henblik på at få analysearbejdet konkretiseret og sat tal på.

 Omkring hele dette projekt er det for Lokalrådet en central prioritet, at få standset nedrivningsprocessen omkring skolebygningerne og sammen med foreningerne/byens og sognets borgere at få skabt realistiske alternativer med opmærksomhed på at holde gang i de aktiviteter, vi allerede har.

 Øvrige projekter for Lokalrådet det sidste år:

-       Projekt rundkørsel Hougårdsvej m. et erhvervsområde: et vigtigt projekt for byen, som vi forsøger at holde i live. Krumtappen i det her er etablering af rundkørslen, og det ligger p.t. og fortsat ved Vejdirektoratet og kommunen. Det vi ved er, at den er kommet med i en prioritering, men der foreligger ikke noget konkret endnu.

-       Der er godt gang i nedrivningen overfor forsamlingshuset. Det er en del af et større kommunalt initiativ sammen med staten. Vi har som Lokalråd ikke været blandet ind i processen – men ved  en god portion snarrådighed har vi lavet en aftale med kommunen om at anvende grunden som parkeringsplads. Grunden ejes dog af kommunen.

-       Møder i Fællesrådet – et vigtigt forum for lokalrådene i kommunen, hvor der på forskellig måde  arbejdes på at tale landdistrikternes sag.

-       Hjemmesiden: stor ros til folkene ”bag” siden (Karl Petersen og Inger-Lise Vernersen) for deres store arbejde med at holde siden opdateret. Det er meget vigtigt med en aktuel hjemmeside, og trafiktallene viser, at siden bliver godt besøgt.

 Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

 Ad 3.

Årsregnskabet for 2011 blev udleveret og gennemgået af kasseren. Det er revideret af Kaj Frandsen og Birthe K. Kristensen. Kasseren konstaterede, at det er et regnskab med meget få poster. Budgettet for 2012 er – som tidligere – et meget løst estimeret budget.

 På spørgsmål om, hvordan kommunen beregner tilskuddet til et lokalråd, var svaret: et grundbeløb samt et beløb pr. borger.

 Begge dele blev godkendt af generalforsamlingen.

 Ad 4.

Kontingentet blev fastsat til 0 kr. – som hidtil.

 Ad 5+6+7+8.

Dirigenten kunne konstatere, at Peter Bojsen var villig til genvalg, hvorimod Jens Agerlin og Ellinor Jensen ikke ønskede genvalg. Jens Agerlin begrundede sin beslutning med, at det vil være optimalt, hvis foreningerne er bedre repræsenteret i Lokalrådets bestyrelse, og hvis den geografiske spredning i forhold til sognets repræsentation kunne være bedre.

 Peter Bojsen blev genvalgt ved enstemmig mundtlig tilslutning fra forsamlingen.

Bruno Bennedsen blev som nuværende 1. suppleant foreslået som valg til bestyrelsen og valgt ved enstemmig mundtlig tilslutning fra forsamlingen.

Kristian Hjort (repræsenterende Landsbyhuset) blev foreslået som valg til bestyrelsen  og valgt ved enstemmig mundtlig tilslutning fra forsamlingen.

Følgende suppleanter blev foreslået og valgt ved enstemmig mundtlig tilslutning fra forsamlingen.:

Bente Witt (repræsenterende Forsamlingshuset) som 1. suppleant

Gunnar Kloppenborg (repræsenterende Ungdomsforeningen) som 2. suppleant.

Revisorerne:

Kaj Frandsen blev genvalgt som revisor

Kristine Lauridsen blev genvalgt som revisorsuppleant

 Det blev foreslået, at bestyrelsen til næste generalforsamling bør arbejde på en vedtægtsændring der fremmer ovennævnte forslag fra Jens Agerlin.

 Ad 9.

Formanden gav en status på arbejdet med projekterne nævnt i høringssvaret til kommunen. Med hensyn til kommunens eget forslag med at flytte børnehaven til 1913-bygningen har der været forskellige meldinger undervejs fra kommunen omkring det realistiske i dette, så vi arbejder med et muligt alternativ: vi har lagt billet ind på, at skolemuseet i Lerte flyttes hertil (nuværende bygninger for små).

 Der blev fra forsamlingen peget på, at det vidner på dårlig kommunikation fra kommunens side, at ”billedet” er så mudret. Men også at kommunen nok skal ”hjælpes” lidt en gang imellem, når der er tale om projekter, hvor der arbejdes på tværs mellem forskellige kommunale fagområder.

 Formanden afsluttede med at fastslå, at der fra nu og frem til fristen med afgivelse af endeligt forslag til kommunen skal starte en møderække med bl.a. byens/sognets foreninger.

 Ad 10.

Der blev fra forsamlingen spurgt, om der ikke kan rettes op på, at Øster Lindet er stort set fraværende i JyskeVestkystens lokalsider. Formanden nævnte, at det vil indgå i det fremtidige arbejde.

 Der blev opfordret til tilslutning til den kommende dilletantforestilling, hvis den fortsat skal bestå som aktivitet.

 Efter generalforsamlingen fulgte et godt og engageret indlæg fra Helge Petersen, koordinator i LAG-Vejen.

----------------------------------------------------------------------------

Øster Lindet lokalråd. Referat møde d. 9.1.2012.

Tilstede: Jo Madsen, Mikael Rindom, Peter Boysen, Bruno Bennedsen, Erik Carstensen, Elinor Jensen, Svend Clausen, Jens Agerlin Olsen.

1A. Opsamling på bestyrelsesmødet d. 23.8.2011.

Lokalrådet har besluttet at betale for brug af forsamlingshuset d. 16.8.2011. EJ  chekker at det er sket.

Landsbyforeningen byder fortsat nye borgere velkommen til Øster Lindet. Det er byens borgere, som selv har ansvaret for at fortælle Landsbyforeningen om ny tilflyttere. Lokalrådet opfordrer til at der laves et link på hjemmesiden specielle oplysninger til ny tilflyttere.

Kommende møder med kommunen: 17.1 Der er afsat 30 minutter til Øster Lindet Lokalråd.  Gennemgang af aktiviteter mellem Lokalrådet og kommunen. Deltagere meddeler til Mikael.

-          Kommunikation omkring Lindehuset.

-          Rundkørsel og Hovgårdsvej

-          Landsbypedel og Shuttlebus

-          Nedrivningsejendomme i Lokalrådets område.

 Mikael har forsøgt at sælge en ide til Gram Slot om etablering af en REMA 1000 ved rundkørslen.

På møde d. 24.1. Arbejde fra de forskellige arbejdsgrupper præsenteres.  Deltagere meddeler til Mikael.

1B. Opsamling på møde mellem lokalråd og foreningerne d. 21.11.2011.

ØB har godkendt ideen med at flytte motionsafdelingen til den gamle gymnastiksal.

 1. Status på arbejde i de nedsatte grupper.

Børnehave i 1913 bygningen. Det er oplyst at kommunen har nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med planer for bygningen i forbindelse med flytning af børnehaven. Børnehaven er ikke bekendt med denne gruppe. Kommunen har lovet at kontakte børnehaven. Børnehavens bestyrelse er ikke enig i spørgsmålet om at flytte børnehaven til 1913 bygningen. 

Energinet er flyttet ind på betonfabrikken. Det er positivt at de har brugt lokal arbejdskraft i forbindelse med indretningen. Lokalrådet skal for de ansatte fortælle mulighederne for at bruge de nuværende faciliteter i Landsbyhuset.

Naturskole: Samarbejdet med årstiderne omkring oprettelse af en naturskole  synesikke aktuel. Der har været en henvendelse om oprettelse af en naturskole. Henvendelsen resulterer i en kontakt via Elinor.

Flere tomme skoler har ´budt ind på skolemuseum. EJ sørger for at Lokalrådets også byder ind på denne anvendelse.

Shuttlebus skal kombineres med en landsbypedel.

Økonomisk skal der søges fonde. Lokalrådet vil betale for en oversigt over mulige fonde. (Rislum fonden, Hagen Hagensen, Vejenbrandkasse).

 1. Generalforsamlingen d. 20.2.

Lokalrådet skal finde nye personer til bestyrelsen. Repræsentanter for Ungdomsforeningen og Landsbyforeningen er velkomne.

Annoncering i Ny tirsdag. MR.

Udkast til dagsorden er vist nedenfor.

 1. Eventuelt.

Referent: Jens Agerlin Olsen

Dagsorden:         1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere            

 1. Beretning              
 2. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget           
 3. Fastsættelse af kontingent                        
 4. Valg af bestyrelse             

                                           på valg er :  Peter Boysen (modtager genvalg)         

                                                                Elinor Jensen (modtager ikke genvalg)          

                                                                Jens Agerlin Olsen (modtager ikke genvalg)       

                                                             

 1. Valg af 2 suppleanter     

                                          på valg er : Bruno S. Bennedsen              

                                                            A.K. Villadsen             

 1. Valg af revisor        

                                          på valg er : Kaj Frandsen              

 1. Valg af suppleant for revisor            

                                          på valg er : Kirstine Lauridsen     

 1. Indkomne forslag        
 2. Eventuelt