-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                            

Der indbydes til møde i menighedsrådet

Onsdag 21. november 2018, kl. 16.30

i konfirmandstuen.

Kaffe og salme Birthe K.

 

DAGSORDEN

REFERAT

 

Afbud / fravær

 
1.

Godkendelse af dagsorden.

 
2.

Underskrift af referat fra mødet 24. oktober 2018.

 
3.

Helge Jensen udtræder af menighedsrådet 1. søndag i advent som aftalt ved valget i 2016.

I stedet indtræder Henning Jensen.

Orientering givet til Ribe Stift og Malt Provsti.

 
4.

Valg:

 1. Valg af formand
 1. Valg af næstformand
 1. Valg af kirkeværge
 1. Valg af kasserer
 1. Valg af kontaktperson
 1. Valg af sekretær
 1. Valg af underskriftsberettiget
 
5.

Valg af nyt medlem til:

 1. Præstegårdsudvalg
 1. Aktivitetsudvalg
 1. Gudstjenesteudvalget
 
6.

Godkendelse af regnskabsrapport for perioden 01.01.18 – 30.09.18.

Regnskabsrapporten fremsendes af Eva.

 
7.

Rikke Schønberg meddeler i mail af 11. november, at der har været kasseeftersyn 1/11 2018. Der var ingen bemærkninger, så derfor udskrives der ikke protokollat.

Samtidige meddeler Rikke Schønberg, at hendes timesats pr. 01.03.18 reguleres til 375,00 kr. i timer + moms.

Fremover vil timesatsen blive reguleret pr. 1.1. med 2%.

 
8.

Renovering af låger.

Provstiudvalget for Malt Provsti meddeler i mail af 26. oktober 2018, at der på mødet den 25. oktober er truffet følgende beslutning:

”Det ansøgte beløb skal forsøges dækket af ligningsmidler til drift i indeværende regnskabsår.

Såfremt regnskabet for 2018 udviser et driftsoverskud, skal udgiften dækkes forlods heraf. Er dette ikke muligt, vil PU behandle sagen igen, og der kan eventuelt ydes et 5% lån på op til 25.000,00 kr.

Arbejdet må ikke igangsættes forend, der foreligger en godkendelse af projektet fra Stiftsøvrigheden. ”

 
9.

Godkendelse af personalehåndbog for ansatte hos Øster Lindet Menighedsråd.

Forelagt for personalet på mødet 7. nov. 2018.

Oplæg fremsendes af Ellinor J.

 
10.

Invitation til deltagelse i ”Vejkirker og andre åbne kirker”

Udgift i 2019 i alt 2.000,00 inkl. moms.

 
11.

Fordeling af kirkekaffe i perioden december 2018 / marts 2019.

09.12.18     Birthe K.

23.12.18     Kirsten F.

31.12.18     Birthe K. og Kirsten F.

06.01.19       Vivi K.

27.01 19       Henning J.

03.02.19       Ellinor J.

24.02.19       Birthe K.

10.03.19       Kirsten F.

17.03.19       Vivi K.

21.03.19     Henning J.

 
12.

Næste møde:

5. december 2018 kl. 16.30.

Efter mødet afholdes julekomsammen for ansatte og menighedsråd.

Indkøb af kurve – hvor mange?

Forplejning aftalt på sidste møde.

 
13.

Bordet rundt.

 

14.

 

Formandens meddelelser:

v  Diverse referater:

 • Møde i Rødding Menighedsråd 7. nov. 2018.11.12
 • Møde i Øster Lindet Menighedsråds aktivitetsudvalg 25. okt. 2018,
 • Møde i Personalet 7. nov. 2018.
 • Møde i Øster Lindet Lokalråd 11. okt. 2018.

v  Biskop Elof Westergaard fremsender (DAP) brev af 12. november 2018 med opfordring til at sætte fokus på den gode arbejdskultur lokalt.

v  Folding og Malt Pastorat fremsender indbydelse til at deltage i 2. pinsedags gudstjeneste på plænen bag Sønderskov Hovedgård.

v  Den Sønderjyske Forening af Menighedsråd fremsender kursusindbydelse i Menighedsrådsløftet 18. 19. januar 2019 på Løgumkloster Refugium.

v  Folkekirkens Nødhjælp takker for kirkeåret 2018 og inviterer til spændende arrangementer i den nye år. (DAP).

v  KFUM´s sociale arbejde fremsender ansøgning om del i kollektindsamlingen.

v  Danske Sømands- og Udlandskirker fremsender NYT nr. 3.

 
15.

Eventuelt.

 
 

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

__________________________________                    ____________________________________

            Birthe Kristensen                                                 Ellinor Jensen

                                                                                                            

           __________________________________         ____________________________________

            Vivi Kjeldsen                                                       Kirsten Fredsted

           

                                                                                                            

            __________________________________        ____________________________________

            Helge Jensen                                                        Helle Mikkelsen

                                                                                                                                  

            __________________________________        ____________________________________

            Joanna Pedersen                                                  Erling Kristensen        

                          

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                    

                            

Der indbydes til møde i menighedsrådet

Onsdag 24. oktober 2018 kl. 16.30

i konfirmandstuen.

Kaffe og salme Helge Jensen

 

DAGSORDEN

REFERAT

 

Afbud / fravær

Erling Kristensen
1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.
2.

Underskrift af referat fra mødet 19. september 2018.

Referatet underskrevet.
3.

Fornyelse af Falck aftale for perioden 01.09.18-31.08.19.

Abonnementet dækker brandslukkere:

9 l vandslukker

5/6 kg CO2-slukker

2 kg CO2-slukker

Årlig udgift 3.658,75 kr.

Aftalen fornyes.
4.

Arrangementer november / december:

4. november Alle Helgen:

7. november Pastoratsmøde:

Emner til dagsorden?

Øster Lindet Menighedsråd står for forplejningen.

11. november mindehøjtidelighed i Rødding.

4. december adventskoncert.

5. december julemøde med ansatte.

16. december De ni læsninger.

31. december nytårsgudstjeneste.

04.11.

De der har mulighed for at møde kl. 14.00, begynder at dække bord.

Annonce og plakater ok.

Tallerkener og bestik lånes i forsamlingshuset.

07.11.

Dagsorden: Bygningssyn herunder stakit ved mandskabshus trænger til udskiftning.

Forplejning: skipperlabskovs.

11.11.

De der vil deltage på højskolen tilmelder selv.

04.12.

Kirsten F. sørger for kaffe til ca. 50 personer.

Der gives besked om behov for hjælp til borddækning i forsamlingshus,

05.12.

Ellinor J. sender indbydelser.

Birthe K. sørger for platte + øl og vand.

16.12.

Oplæsere aftales på næste møde.

Der er aftale med korene.

31.12.

Kirsten F. bager kransekage. Birthe K. sørger for vin.

5.

Referat fra klyngemøde i Jels 9. oktober.

Referat fra mødet givet.

Næste møde aftalt til 9. marts 2019 i Rødding.

6.

Fastsættelse af mødedatoer for perioden 1. december 2018 – 31. marts 2019.

5. dec. kl. 16.30.

16.01. 2019 kl. 16.30 kaffe, salme Ellinor J.

27.o2.  -       kl. 16.30 -         -         Kirsten F.

27. 03.  -      kl. 16.30 -         -          Viv K.

7.

Næste møde:

21. november 2018 kl. 16.30 – herunder konstituering for det nye kirkeår 2018/19.

Kaffe og salme Birthe K.

Helge Jensen fortsætter som suppleant for resten af perioden.

8.

Bordet rundt.

Herunder foreløbig færdiggørelse af belægning på gangene.

Flisearbejdet på kirkegården er færdigt.

Der er bestilt en bordlampe med batteri til alteret.

Lokalhistorisk arkiv vil nedlægge en krans ved mindestenen på kirkegården. Menighedsrådet kan desværre ikke deltage, da det er med i Rødding.

Kirsten F. er færdig med opmaling af nordsiden på mindestenen.

Personalehåndbogen udsendes til menighedsrådets medlemmer efter godkendelse på personalemøde. Medtages på næste møde.

9.

Formandens meddelelser:

v  Kirkeministeriet fremsender brev med orientering om et nyt arkiv på DAP 3.

v  Diverse fra Ribe Stift:

 • Pjecen ”hvem bestemmer”.
 • Invitation til DiakoniDage i Ribe Stift 3. eller 24. november 2018.
 • Ribe Stiftsnyt 30.

v  Orgelklubben fremsender brevet ”Vil du gi’ videre? ”

v  Orientering om ny opgaveportal til danske kirker – udgivet af Kirkebemanding.

Taget til efterretning.
10.

Eventuelt.

Intet.
 

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

            ____________________________                    ____________________________________

             Birthe Kristensen                                               Ellinor Jensen

                                                                                                            

           __________________________________         ____________________________________

            Vivi Kjeldsen                                                      Kirsten Fredsted

           

                                                                                                            

            __________________________________        ____________________________________

            Helge Jensen                                                       Helle Mikkelsen

                                                                                                                                  

            __________________________________        ____________________________________

            Joanna Pedersen                                                 Erling Kristensen         


     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            

                                                         

                            

Der indbydes til møde i menighedsrådet

Onsdag 19. september 2018 kl. 16.30.

i konfirmandstuen.

Kaffe og salme Vivi Kjeldsen.

 

DAGSORDEN

REFERAT

 

Afbud / fravær

Helge Jensen
1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.
2.

Underskrift af referat fra mødet 22. august 2018.

Underskrevet.
3.

Godkendelse af budget 2019.

Foreløbig driftsramme for 2019 er udmeldt til kr. 1.070.920,00.

Pr. 6. april 2018 meddeler Kirkeministeriet, at der i 2019 ikke vil blive opkrævet forsikringsbidrag ved menighedsrådene. I den anledning meddeler provstiet, at driftsrammen vil blive nedskrevet med et beløb svarende til bidraget for 2018.

Beløbet udgør kr. 6.427,00.

18.04.2018:

Taget til efterretning.

Fornyet behandling.

Eva fremsender budgettet pr. mail.

16.05.2018:

Der var ikke yderligere ønsker til budgettet fra bygningssyn 9. maj 2018.

Øster Lindet Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 38118315. Budget 2019. Bidrag budget afleveret d. 14-05-2018 13.28 blev godkendt.

Fornyet behandling:

På budgetsamrådsmødet 6. sept. er den endelige udmelding til driftsrammen 1.064.493,00 kr., hvilket svarer til det afleverede budget 2019.

Øster Lindet Sogns Menighedsråd CVR 38118315.

Budget 2019. Endeligt budget afleveret d. 18-09-2018 11:32 godkendt.

4.

Godkendelse af rivisionsprotokollat til årsregnskab 2017 og uafhængig revisors revisionspåtegning.

Såfremt protokollatet ikke er modtaget inden mødet udsættes punktet.

Punkt 10.

Øster Lindet Menighedsråd mener, der er god kontrol med udbetalinger.

Punkt 13.

Der er ikke kendskab til nogen form for besvigelser.

Godkendt.

5.

Godkendelse af vedtægt for samarbejde mellem Malt Provstiudvalg og menighedsråd i Malt Provsti om Malt Provstiudvalgs Fælles finansiering af udgifter til RAMS.

Vedhæftet som bilag.

22.08.2018:

Godkendt.

Fornyet behandling, idet den fælles godkendelse blev vedtaget på budgetsamrådet 06.09.2018.

Taget til efterretning.
6.

Beslutning om igangsætning af opretning af støttepiller til kirkegårdslågerne herunder finansiering af arbejdet.

Drøftelse af indhentning af tilbud på rensning og maling af låger.

Projektet godkendt af menighedsrådet.

Igangsætning afventer godkendelse fra Provsti og Stift.

Renovering af lågerne afventer Provstiudvalgets svar på ansøgning om medfinansiering.

7.

Menighedsmødet 23. september.

Regnskab og budget kopieres.

Kirsten F. laver kaffe og the.

8.

Nyt fra kirkegården. Helle orienterer om arbejdet.

2 ekstra nedlagte gravsteder bliver græsbelagt.

Der bestilles hjælp til fjernelse af hække og stubbe.

Der skal ske beskæring af træer ved indkørslen til P-pladsen mod syd. Der er bestilt hjælp.

Kirsten Fredsted er begyndt at opmale mindestenen for de faldne i 1. verdenskrig.

Brevmasken om ikke vedligeholdte gravsteder tilrettes, så graveren underskriver og udsender.

Der er bevilget kursus til Helle og Margit den 28.10.2018.

9.

Arrangementer i oktober november 2018.

10. oktober koncert med Gethin Jones.

4. november Alle Helgen gudstjeneste.

Karsten Hesse byder velkommen afslutter kirkekoncerten med Gethin Jones.

4. november.

Hallen er booket fra kl. 14.00 – 21.00.

Kirsten og Birthe Køber ind.

Karl og Inga spørges om hjælp til at lave suppe m.v.

De der har tid kommer og hjælper med opsætning af borde og borddækning.

Det undersøges hvilken dato børnehaven ønsker at afholde krybbespil.

10.

Næste møde:

24. oktober 2018 kl. 16.30.

Kaffe og salme Helge Jensen.

Taget til efterretning.
11.

Bordet rundt.

Der er sat nye led-pærer i lamper på kirkegården. Det undersøges om der kan skaffes nye acrylskærme til de gamle lamper.

Der købes nye led-pærer til kirkekronerne. Gamle pærer anvendes til lamperne i koret.

Der er købt en ny multimedie projektor.

Det drøftedes om der skal anskaffes en opvaskemaskine til køkkenet ved konfirmandstuen. – Udsættes.

Der er 10 konfirmander. Der findes en ekstra gave til den konfirmand, der har været flest gange i kirke.

12.

Formandens meddelelser:

v  Diverse fra Malt Provsti:

 • Orientering ved mail af 6. september 2018 om ansættelse af Lilian Tyrsted som vikarprovst i Malt Provsti pr. 1. september 2018.
 • Orientering ved mail af 7. september 2018 om pristalsregulering af GIAS takster for 2019.

v  Referat fra personalemøde onsdag 22. august.

v  Referat fra aktivitetsudvalgsmøde 22. august.

v  Orientering fra debatmøde i Skodborg om menighedsrådet som arbejdsgiver.

v  Orientering forsikringssag i forbindelse med uheld ved jazzkoncerter 1. september, hvor en gæst fik svedet en jakke.

v  Referat fra møde i Rødding Menighedsråd 12.09.2018.

v  Nyhedsbrev fra SAMS og kursusoversigt.

v  Referat fra Øster Lindet Lokalråds møde 21. august.

v  Danmarks Kordegneforening fremsender sæsonprogram 2018/19.

 
13.

Eventuelt.

Intet.
 

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

__________________________________                    ____________________________________

             Birthe Kristensen                                               Ellinor Jensen

                                                                                                            

           __________________________________         ____________________________________

            Vivi Kjeldsen                                                      Kirsten Fredsted

           

            fraværende                                                                              

            __________________________________        ____________________________________

            Helge Jensen                                                       Helle Mikkelsen

                                                                                                                                  

            __________________________________        ____________________________________

            Joanna Pedersen                                                 Erling Kristensen         


                                                  

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                          

      

Der indbydes til møde i menighedsrådet

Onsdag 22. august 2018 kl. 16.30

i konfirmandstuen.

Kaffe og salme Kirsten F.

 

DAGSORDEN

REFERAT

 

Afbud / fravær

 
1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.
2.

Underskrift af referat fra mødet 20. juni 2018.

Underskrevet
3.

Godkendelse af regnskabsrapport for perioden 01.01.18 – 30.06.2018.

Rapporten fremsendes af Eva.

Orientering vedr. skrivelse fra Skovbo Data om behovet for og bevaring af gamle data med deraf følgende ekstraregning. 

Regnskabsrapporten godkendt.

Taget til orientering.

4.

Godkendelse af vedtægt for samarbejde mellem Malt Provstiudvalg og menighedsråd i Malt Provsti om Mat Provstiudvalgs Fælles finansiering af udgifter til RAMS.

Vedhæftet som bilag.

Godkendt.
5.

Renovering af låger på kirkegården.

Opretning af støttepillerne forsøges indarbejdet i projektet ”fast belægning”, jfr.

Referat fra opstartsmøde m. Hans Lund og repræsentant fra Kjeldkvist.

Herunder referat fra Ribe Stifts konsulentrunde forår 2018.

Helge Jensen tager forbehold for beslutningsproceduren.

Pris på opretning af støttepillerne skal godkendes i menighedsrådet.

6.

Udflugten – deltagerantal m.m.

39 tilmeldte.
7.

Bordet rundt.

Foreløbig 23 tilmeldt turen 1. sept.

Litteraturkredsen og nørkleklubben lægges på sogn.dk. som del af menighedsrådet aktiviteter.

Presseomtaler og annoncer fungerer fint.

Børnehaven har igen i år ønske om afholdelse af krybbespil i kirken.

8.

Næste møde:

Onsdag den 19. september 2018, kl. 16.30.

Kaffe og salme Vivi K.

Taget til efterretning.
9.

Arrangementer i august og september.

29. august konfirmandindskrivning. BK og EJ sørger for the og kaffe.

Jazzkoncert 1. sept. – ingen forplejning.

9. sept. høstgudstjeneste – husk kollekt.

23. september menighedsmødet foregår i kirken – uden forplejning. Der gøres reklame for mødet.

Skal vi have et A-skilt til plakater for arrangementer?

 

10.

Bordet rundt.

Udgår – se punkt 7.
11.

Formandens meddelelser:

v  Brev fra Ribe Stift af 31. juli vedr. klage over Malt Provsti / Øster Lindet Menighedsråd.

v  Ribe Stift meddeler i brev af 17. august 2018, at provst emeritus Lilian Tyrsted er konstitueret i stillingen som provst for Malt provsti fra 1. sept. 2018.

v  Opdatering af husaftale mellem præster, personale og menighedsråd i Rødding Øster Lindet Pastorat.

v  Maling af port, vinduer og dør i mandskabshuset.

v  Renovering af målerskab i kirken iht. rapport fra Kemp & Lauritzen.

v  Referat fra møde i Rødding Menighedsråd 15. august 2018.

v  Brev fra Skovbo Data om APV og ansvarsfordeling omkring de usikre gravminder.

v  Ansøgning fra Møltrup Optagelseshjem om andel i årets høstoffer 2018.

v  Jysk børneforsorg / Fredehjem fremsender ansøgning om andel i årets høstoffer.

v  Døvemenighederne ansøger om andel i årets høstoffer.

v  Bibelselskaber fremsender tilbud til konfirmandsæsonen.

Taget til orientering.
12.

Eventuelt.

Intet.
 

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

__________________________________                    ____________________________________

            Birthe Kristensen                                               Ellinor Jensen

                                                                                                            

           __________________________________         ____________________________________

            Vivi Kjeldsen                                                      Kirsten Fredsted

           

                                                                                                            

            Fraværende________________________         ____________________________________

            Helge Jensen                                                       Helle Mikkelsen

                                                                                                                                  

            __________________________________        Fraværende                             ____________

            Joanna Pedersen                                                 Erling Kristensen        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                   

                            

Der indbydes til møde i menighedsrådet

Onsdag 20. juni 2018, kl. 16.30

i konfirmandstuen.

Kaffe og salme Ellinor J.

 

DAGSORDEN

REFERAT

 

Afbud / fravær

Helge J., Erling K.,

Joanna P. kom kl. 16.40.

1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.
2.

Underskrift af referat fra mødet 16. maj 2018.

Underskrevet.
3.

Malt Provstis godkendelse af syn ved kirke, kapel og kirkegård 9. maj 2018.

Taget til efterretning.
4.

Referat fra møde om klyngesamarbejde i gl.

Rødding kommune 22. maj kl. 19.00 med deltagelse fra menighedsrådene i Jels, Rødding, Skrave, Sdr. Hygum, Lintrup-Hjerting og Øster Lindet.

Nyt møde aftalt til tirsdag 9. oktober i Jels.

Drøftet.
5.

Øster Lindet Menighedsråd er fra 25. maj

2018 optaget i distriksforeningen SAMS.

Kontingent i 2018 reguleres mellem de 2 distriktsforeningen.

 

Taget til efterretning.
6.

Udflugten 2018 – endeligt program – fastsættelse af egenbetalingen.

Fastsættelse af datoen for udflugten i 2019.

Programmet godkendt.

Deltagerbetaling kr. 250,00.

Udflugten i 2019 er 17. august.

7.

 

(7.)

Fordeling af kirkekaffe i perioden juli / november 2018.

1.juli kl. 09.00 Kirsten F.

29. juli kl. 09.00 Vivi K.

02. September kl. 09.00 Helge J.

16. september kl. 09.00 Ellinor J.

30. september kl. 09.00 Birthe K.

14. oktober kl. 09.00 Kirsten F.

28. oktober kl. 09.00 Vivi K.

18. november kl. 09.00 Helge J.

25. november kl. 09.00 Ellinor J.

Beslutning om kirkekaffe til indskrivnings-gudstjenesten kl. 19.00.

Alle Helgen søndag 4. november kl. 17.30 med spisning efterfølgende.

Godkendt.

Elinor J. og Birthe K. står for kaffen.

Drøftet under bordet rundt.

8.

Næste møde:

Onsdag 22. august kl. 16.30 i konfirmandstuen.

Kaffe og salme Kirsten F.

Godkendt.
9.

Bordet rundt.

Markering af 100 året for våbenhvilen 11 11.1918:

Vi deltager i arrangementet i Rødding 11.11.2018

Organisten ansøger om kursusgebyr – bevilget 700,00 kr.

Der er bevilget en plade af plexiglas til nodestativet på orglet. Ellinor J. sørger for det.

Formand og kasserer er inviteret til budgetsamråd torsdag 6. sept. 2018 kl. 19,00 – 20.30.

Kemp & Lauritzen har undersøgt el-tavlen i kirken.

2 kontaktore er meget overbelastede. Helle M. kontakter el-installatør for udbedring i henhold til rapporten.

I forbindelse med vedtagelsen af den nye personregisterlov giver det problemer med invitationer til dåbsjubilæum, minikonfirmander og Alle Helgen.

Problemet drøftet og vi håber, der kommer en udmelding fra stift og provsti inden invitationerne til Alle Helgen skal sendes ud. Alternativt kan vi fortsætte, som vi plejer – indtil andet bliver meldt ud.

10.

Formandens meddelelser:

v  Ribe Stiftsnyt.

v  Referat fra møde i Rødding Menighedsråd 6. juni 2018.

v  Kirkens Korshær fremsender pr. mail skrivelse om det voksende behov for socialt arbejde i Danmark.

v  NYT nr. 2 fra Danske Sømands- og Udlandskirker.

Taget til efterretning.
11.

Eventuelt.

Intet.
 

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

__________________________________                    ____________________________________

             Birthe Kristensen                                               Ellinor Jensen

                                                                                                            

           __________________________________         ____________________________________

            Vivi Kjeldsen                                                      Kirsten Fredsted

           

                                                                                                            

            __________________________________        ____________________________________

            Helge Jensen                                                       Helle Mikkelsen

                                                                                                                                  

            __________________________________        ____________________________________

            Joanna Pedersen                                                 Erling Kristensen         


                                                

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                       

Der indbydes til møde i menighedsrådet

Onsdag 16. maj 2018 kl. 16.30

i konfirmandstuen.

Kaffe og salme Birthe K.

Der er fællesmøde med Rødding kl. 19.00.

Rødding medbringer aftensmad.

 

DAGSORDEN

REFERAT

 

Afbud / fravær

 
1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.
2.

Underskrift af referat fra mødet 18. april 2018.

Underskrevet.
3.

Godkendelse af budget 2019.

Foreløbig driftsramme for 2018 er udmeldt til kr. 1.070.920,00.

Pr. 6. april 2018 meddeler Kirkeministeriet, at der i 2019 ikke vil blive opkrævet forsikringsbidrag ved menighedsrådene. I den anledning meddeler provstiet, at driftsrammen vil blive nedskrevet med et beløb svarende til bidraget for 2018.

Beløbet udgør kr. 6.4727,00.

18.04.2018:

Taget til efterretning.

Fornyet behandling.

Eva fremsender budgettet pr. mail.

Der var ikke yderligere ønsker til budgettet fra bygningssynet 9. maj 2018.

Øster Lindet Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 38118315. Budget 2019. Bidrag budget afleveret d. 14-05-2018 13.28 blev godkendt.

4.

Godkendelse af kvartalsrapport for perioden 01.01. – 31.03.2018. Rapporten fremsendes af Eva.

Kvartalsrapporten gennemgået og drøftet.

På konto 9 anlægsfinansiering er konteret 21.880,84 kr. Dette skyldes konteringsfejl i det nye lønsystem og vil blive rettet.

5.

Anlæg af fast belægning på gange.

Efter indkomne tilbud, vil der kunne etableres alle 3 etaper.

Taget til efterretning.
6.

Referat fra møde i aktivitetsudvalget 18. april herunder godkendelse af aktivitetsplanen for sæson 2018/19.

Aktivitetskalenderen godkendt.

I forbindelse med nytårsgudstjenesten mandag 31. dec. aflyses gudstjenesten søndag den 30.

7.

Fastsættelse af dato for menighedsmødet i 2018 og program for mødet.

Menighedsmødet afholdes søndag den 23. sept. efter gudstjenesten kl. 10.30.

Det bliver alene det lovmæssige indhold af mødet.

8.

Udflugten 25. august 2018.

Fastsættelse af mødedato for udvalgsmøde.

Udflugten godkendt.

9.

På baggrund af henvendelse fra FAR (Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning) og biskop Elof Westergaard ønskes påbegyndt en drøftelse af behovet for en formel personalehåndbog.

Ellinor laver oplæg til en personalehåndbog til drøftelse på et senere møde.
10.

Databeskyttelsesforordningen der træder i kraft pr. 25. maj 2018.

Herunder tildeling af adgange og rettigheder.

Taget til efterretning.

Der tildeles rettigheder og adgange som foreskrevet.

11.

Næste møde:

Onsdag 20. juni 2018, kl. 16.30.

Kaffe og salme Ellinor J.

Taget til efterretning.

Afbud fra: Helge J. og Erling K.et

12.

Bordet rundt.

Intet.
13.

Formandens meddelelser:

v  Referat fra møde i Rødding Menighedsråd 2. maj 2018.

v  Referat fra møde i Øster Lindet Lokalråd 17. april 2018.

Taget til efterretning
14.

Eventuelt.

Intet.
 

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

ØSTER LINDET MENIGHEDSRÅD 6630 Rødding 18-04-2018 59

Der indbydes til møde i menighedsrådet

Onsdag 18. april 2018 kl. 16.30.

i konfirmandstuen.

Kaffe og salme Helge Jensen

DAGSORDEN REFERAT
Afbud / fravær Joanna Pedersen
1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.
2. Underskrift af referat fra mødet 14. marts 2018. Underskrevet
3.

Til skat:

Underskrift af liste med e-indkomst over 10.000,00 kr.

Underskrift af liste med udbetaling af skatte-fri godtgørelse.

Underskrevet
4. Endelig beslutning om indmeldelse i di-striktsforeningen SAMS. Vi beder om overflytning til SAMS.
5.

Budget 2019:

Foreløbig driftsramme for 2018 er udmeldt til kr. 1.070.920,00.

Pr. 6. april 2018 meddeler Kirkeministeriet, at der i 2019 ikke vil blive opkrævet forsik-ringsbidrag ved menighedsrådene. I den an-ledning meddeler provstiet, at driftsrammen vil blive nedskrevet med et beløb svarende til bidraget for 2018.

Driftsrammen nedskrives med 6.427,00 kr.
6. Beslutning om billede til nye telegrammer. Billede valgt.
       

 

7.

Malt Provsti fremsender opfordring til sik-ring af gravsten på kirkegården.

14.03.2018:

Ved lejlighed spørges stenhuggeren om, hvorledes man bedst sikrer gravsten, der står på sokkel.

Fornyet behandling idet Malt Provsti har ud-leveret materialer om sikring af gravmonu-menter på sokkel.

Stenhuggeren er ved at lave folder til udlevering til kirkegårdene.

Vi gennemgår gravstenene og finder de, der er usikre.

Det bemærkes, at stenene er gravstedsindehave-rens, og vedligeholdet påhviler vedkommende.

Det er menighedsrådet opgave at gøre opmærksom på, hvis stenen står usikkert.

 
8.

Næste møde:

Onsdag 16. maj 2018 kl. 16.30.

Kaffe og salme Birthe K.

Fastsættelse af mødedatoer for 2. halvår 2018.

Der er fællesmøde i Øster Lindet16. maj kl. 19.00.

Der startes med spisning. Rødding medbringer ma-den.

22. aug. kl. 16.30

19. sept., kl. 16.30

24. okt. kl. 16.30

21. nov. kl. 16.30

05. dec. kl. 16.30 med efterfølgende personalsam-menkomst.

 
9.

Bordet rundt.

Herunder udsendelse af udbudsmateriale til anlæg af fast belægning på kirkegården.

Referat fra konsulentrunden mandag 09.04.2018 og efterfølgende møde med Hans Lund fredag 13.04.2018.

Tilbud på arbejdet afleveres senest 23. april.

Referat givet. Hans Lund udarbejder forslag til ud-bedring.

”Luthernøglen” en succes for konfirmanderne. Gentages i 2019.

Matadorarrangement: Der serveres the / kaffe og hveder i pausen.

Forslag om, at der ved bisættelser ringes bedeslag, efter jordpåkastelsen i kirken. Skal aftales med de pårørende.

 

Formandens meddelelser:

v Kirkeministeriet fremsender lidt mere om OK-forhandlingerne.

v Møde i provstiudvalget 14. marts 2018.

v PC på kontoret i Øster Lindet er afmeldt Folkekirkens IT.

v Eg-Plan nyt kursus.

Fra personalemødet:

Der indkøbes en reol til noder (i stedet for skabet).

Ønske om 3 bind om Danske Orgelkoraler medta-ges til budget 2019.

Der indkøbes Liturgisk håndbog.

HEPA-støvsugeren i menighedslokalerne flyttes til

 RAMS inviterer til møde med præster og RAMS-repræsentanter 12. juni kl. 15.30 i Skodborg konfirmandhus.

 Referat fra generalforsamling i Øster Lindet Lokalråd.

 Referat fa møde i Øster Lindet Lokalråd 19. marts 2018.

 Nyt fra Bibelselskabet herunder årets ga-ve til konfirmander.

 Børnesagens Fællesråd fremsender an-søgning om tilskud til konfirmander i ud-satte familier.

 Referat fra personalemødet 18. april.

 Referat fra møde i Rødding Menigheds-råd 4. april.

 Invitation til ”klyngesamarbejde” med Sdr. Hygum, Lintrup/Hjerting, Skodborg, Skrave og Rødding. Mødet afholdes 22. maj kl. 19.00 i Sdr. Hygum sognehus.

orgelet.

Helge J. deltager i mødet om klyngesamarbejde i Sdr. Hygum.

Eventuelt.

Salmesangsaftenen 22. april (uden præster) drøftet.

Der bruges alene klaver.

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

                  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                       

                            

Der indbydes til møde i menighedsrådet

Onsdag 14. marts 2018

i konfirmandstuen.

Kaffe og salme Vivi K.

 

DAGSORDEN

REFERAT

 

Afbud / fravær

Joanna Pedersen
1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.
2.

Underskrift af referat fra mødet 7. februar 2018.

Underskrevet
3.

Godkendelse af regnskab med kommentarer for regnskabsår 2017.

Eva fremsender regnskabet som bilag.

Regnskabet

”Øster Lindet Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 38118315, Regnskab 2017. Afleveret d. 13-03-2018 14:54. ”

godkendt.

4.

Godkendelse af bilag til regnskabsinstruks for 2018.

Vedhæftet som bilag.

Godkendt.
5.

Kirkegårdssystem og system til tidsregistrering.

Årlige driftsomkostninger er pga. indkøbstidspunktet ikke medregnet i budget 2018.

Kirkegårdssystemet er beregnet til udsendelse af regning 1 gang pr. år.

Menighedsrådet ønsker fortsat at udsende regning 2 x pr. år. Derfor deles regningerne op således:

 1. gang for vedligehold
 2. gang for blomster og grandækning.
6.

Malt Provsti fremsender opfordring til sikring af gravsten på kirkegården.

Ved lejlighed spørges stenhuggeren om, hvorledes man bedst sikrer gravsten, der står på en sokkel.

7.

Diverse afgørelse om betaling m.m. for udgifter i forbindelse med begravelse og bisættelse.

Taget til efterretning.
8.

Vil OK-sammenbrud berøre konfirmationen 8. april i Øster Lindet.

Gave til konfirmander.

Sammenbruddet af OK kommer ikke til at berøre konfirmationen i Øster Lindet.

Joanna P. spørges om også bogen ”Menneskesønnen” skal gives til konfirmanderne.

9.

Fastsættelse af dato for syn ved kirke og kirkegård.

Aftale med Rødding om graverhuset foreligger til mødet.

Datoen fastsat til 9. maj kl. 16.30.

Rødding afholder syn om efteråret. Der udmeldes dato senere.

10.

Drøftelse af udflugtsmål for menighedsrådets udflugt 25. august 2018.

Nedsættelse af udvalg til tilrettelæggelse af turen.

Udvalget består af Ellinor, Helle og Birthe.
11.

Næste møde:

18. april 2018 kl. 16.30.

Kaffe og salme Helge J.

Taget til efterretning.
12.

Bordet rundt.

Herunder indbydelse til 5-årsdåbsjubilarer,

(gave).

Hvor mange minikonfirmander?

Der købes en malebibel til 5-års dåbsjubilarerne.

Birthe bager pizzasnegle og/eller pølsehorn.

Der er 5 minikonfirmander.

Der skal laves nye telegrammer. Der skal findes et nyt godt billede af kirken. Rødding Bogtrykkeri spørges.

Vivi laver en pressemeddelelse om ibrugtagning af ny alterdug og servietter påskedag. Tove og Gitte inviteres. Birthe sørger for gaver.

Malt Provsti udmelder driftsrammen for 2019 til kr. 1.070.920,00.   Birthe og Eva udarbejder budgetforslag.

Rollespillet for konfirmanderne ”Luthers nøgler” finder sted fredag 13. april kl. 8.00 – 15.50:

Der skal bruges 9 frivillige. Tilmelding til Erling K.

Erling har afleveret sjaler, hvor der skal laves halsudskæring. Menighedsrådet står for opgaven.

Der skal bruges en bil med trailer til oprydning.

Der er købt 2 nye koralbøger til organisten, hvor tonelejet er sat ned, så salmerne er lettere at synge.

NyTirsdag har lavet interview med Karsten Hesse.

Mindestenen for faldne i 1. verdenskrig trænger til opmaling. Det undersøges, om vi må gøre det selv.

Der laves kursus for kirkegårdspersonale i gl. Rødding kommune til erhvervelse af ADR-bevis.

13.

Formandens meddelelser:

v  Ribe Stift fremsender Stiftsnyt nr. 28.

v  Der er rekvireret børneattest for Søren Hansen og Kirsten Fredsted.

v  Referat fra møde i Rødding Menighedsråd 7. februar og 7. marts 2018.

v  Betaling af kontingent til Løgumkloster Kirkemusikskole.

v  Udskiftning af Kirkenet-PC – eventuel afmeldelse. Opdatering ved Erling K.

v  Danske Sømands- og Udlandskirker fremsender NYT nr. 1 2018.

Taget til efterretning.
14.

Eventuelt.

Aktivitetsudvalget afholder møde 18. april kl. 18.00. Menighedsrådsmødet skal gerne være færdigt til den tid.

 

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

__________________________________                    ____________________________________

            Birthe Kristensen                                               Ellinor Jensen

                                                                                                            

           __________________________________         ____________________________________

            Vivi Kjeldsen                                                      Kirsten Fredsted

           

                                                                                                            

            __________________________________        ____________________________________

            Helge Jensen                                                       Helle Mikkelsen

                                                                                                                                  

            __________________________________        ____________________________________

            Joanna Pedersen                                                 Erling Kristensen        


                         

Der indbydes til møde i menighedsrådet

Onsdag 7. februar 2018 kl. 16.30

i konfirmandstuen.

Kaffe og salme Kirsten F.

 

DAGSORDEN

REFERAT

 

Afbud / fravær

Helge J., Joanna P., Erling K.

1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

2.

Underskrift af referat fra mødet 17. januar 2018.

Underskrevet

3.

Ved overgang til system EG Plan skal der også være et kirkegårdssystem. Helle indhenter priser.

Skovbo Data fremsender tilbud på kirkegårdsprogram.

Fa. Brandtoft vil kun afgive tilbud, såfremt vi også vil bruge deres regnskabssystem.

Der indkøbes Skovbo Data System.

Foruden programmet indkøbes modulerne:

Cpr., fakturadesign, E-Boks og digital dødsanmeldelse.

Årlig udgift ved 1 skrivebruger 9.648,75 kroner.

4.

Indhentet tilbud på snerydning og saltning på graverens fridage i perioden december, januar og februar.

Helle kontakter Højvang Entreprenørforretning for tilbud.

5.

Drøftelse af hvad der skal ske i forbindelse med ibrugtagning af den nye alterdug og nye servietter til alteret.

Ibrugtagning om muligt påskedag.

Efter gudstjenesten inviteres menigheden til at se alterdugen og servietterne. Der serveres mousserende vin og kransekage.

6.

Mads Witt spørger på vegne af Landsbyhuset, hvem der skal vedligeholde afmærkningen på P-pladsen (hegnet af telefonpæle), der er ved at falde fra hinanden.

17.01.2018:

Hvis landsbyhuset vil stå for udbedring af ”hegnet”, vil menighedsrådet betale ½ af udgiften.

Fornyet behandling, idet Mads Witt meddeler, at der er bestilt materialer til en adskillelse med metal. Hans W. og Mogens J. vil sætte hegnet op.

Taget til efterretning.

7.

Fordeling af kirkekaffe i perioden marts /juni 2018.

04. marts kl. 10.30  Kirsten F.

11. marts kl. 09.00   Vivi K.

18. marts kl. 09.00  Helge J.

29. marts kl. 19.00  Ellinor J.

30. marts kl. 09.00  Birthe K.

27. april  kl. 09.00  Kirsten F.

10. maj kl. 09.00  Vivi K.

03. juni kl. 09.00  Helge J.

10. juni kl. 09.00  Ellinor J.

24. juni kl. 09.00 Birthe K.

Godkendt.

8.

Næste møde:

Onsdag 14. marts 2018 kl. 16.30

Kaffe og salme Vivi K.

Godkendt.

9.

Bordet rundt.

Fastlavnsarrangement aftalt. Søren Hansen møder i stedet for Helge J.

Der købes og opsættes et 60 cm højt skab i gangen.

Gaver til 5 års dåbsjubilæum – det undersøges ved Artos.

Der er kommet 1 konfirmand yderligere.

Tina anmodes om at finde dåbsjubilarer – Ellinor aftaler.

10.

Formandens meddelelser:

v  Referat fra personalemødet 17. januar 2018.

v  Referat fra aktivitetsudvalgsmøde 17. januar 2018.

v  Dagsorden til møde i Rødding Menighedsråd 07. februar 2018.

v  Referat fra Malt Provstis konference 24.01.2018 på Ladelund Efterskole.

v  Referat fra Bestyrelsesmøde i Den Sønderjyske Forening af Menighedsråd.

v  Invitation til årsmøde og generalforsamling i Den Sønderjyske Forening af Menighedsråd 22.02.2018.

v  Danmarks Kirkelige Mediecenter fremsender ansøgning om tilskud til udvikling af produktion af årets støtteforeningsprojekt ”Når livet slutter – historier om at miste”.

 Taget til efterretning.

Til aktivitetsudvalget: Arrangement med foreningerne om fælles projekter.

12.

Eventuelt.

Der har endnu ikke været besøg af blytækker.

Hans Lund kontaktes.

Der skal findes ny fotograf til konfirmanderne.

Joanna P. kontaktes.

 

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

__________________________________                    ____________________________________

             Birthe Kristensen                                               Ellinor Jensen

                                                                                                            

           __________________________________         ____________________________________

            Vivi Kjeldsen                                                      Kirsten Fredsted

           

                                                                                                            

            __________________________________        ____________________________________

            Helge Jensen                                                       Helle Mikkelsen

                                                                                                                                  

            __________________________________        ____________________________________

            Joanna Pedersen                                                 Erling Kristensen        

                                                         

                            

   

Der indbydes til møde i menighedsrådet

Onsdag 17. januar 2018 kl. 16.30

i konfirmandstuen.

Kaffe og salme Ellinor J.

 

DAGSORDEN

REFERAT

 

Afbud / fravær

 

1.

Godkendelse af dagsorden.

Nyt punkt 14 på lukket møde indsat.

2.

Underskrift af referat fra mødet 13. december 2017.

Underskrevet.

3.

Fastsættelse af dato for start af minikonfirmander i uge 8.

Annonce og brev.

Onsdage kl. 14.30 – 16.00.

BK kontakter Kis Andersen.

Annonceres via Facebook og breve til elever.

Tina kontaktes om adresser m.m.

4

Klage over manglende information om begravelsesomkostninger.

Herunder redigering af folder om begravelsesformer.

(bilag)

Folder godkendt.

Præsterne for folder, som eventuelt kan uddeles efter behov.

Svar på klage godkendt.

5.

Skøn og beregning af momsfradragsprocenten.

 På baggrund af en sag ved Landsskatteretten om moms i folkekirken ønskes der stillingtagen til hvilken beregningsmetode vi skal anvende. Dette har betydning for regnskab 2017 og også budget 2018 og fremefter.

I dag anvendes arealprocent. (Vi benytter 10%).

Ellers kan anvendes andel af lønudgifter eller andel af tidsforbrug.

Vi ændrer momsfradragsprocenten til 50%.

6.

Eva Schmidt forespørger, om der skal ske en regulering af taksterne for vikarer for kirkesangeren. Taksten er ikke reguleret de sidste

Prisen skal være aftalt inden vikaren benyttes.

Der skeles til taksterne fra Dansk Kirkemusikerforening.

 

3 år.

Vores takster er kr. 550,00 for gudstjeneste

kr. 450,00 for begravelse.

 

7.

Mads Witt spørger på vegne af Landsbyhuset, hvem der skal vedligeholde afmærkningen på P-pladsen. (hegnet af telefonpæle, der er ved at falde fra hinanden).

Hvis Landsbyhuset vil stå for udbedring af ”hegnet”, vil menighedsrådet betale ½ af udgiften.

8.

Arrangementer i foråret – hvem gør hvad?

11. februar: Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning i landsbyhuset.

20. marts: Påskekoncert med Øster Lindet koret.

25. marts: Afslutning for minikonfirmander og 5 års dåbsjubilæum.

8. april: Konfirmation.

26. april: St. Bededags aften. Sangforedrag med matadormusik og varme hveder i pausen.

6. maj kl. 11.00: Friluftsgudstjeneste som start på Øster Lindet Festuge.

11.02.18:

Helge J. køber tønder og klarer ophængning af dem.

Menighedsrådet kommer hver med 25 fastelavnsboller.

Kirsten F. indkøber slik, saftevand.

Vivi K. klarer annonce og plakater.

25.03.18:

Joanna P. og Erling K. laver drejebog.

Der indkøbes gaver til både dåbsjubilarer og minikonfirmander. Ideer drøftes på næste møde.

Der arrangeres ikke noget efter gudstjenesten.

08.04:

Birthe K. og Kirsten F, er i 1913-bygningen og modtager telegrammer m.v.

Der laves opslag om aflevering af telegrammer.

26.04:

Menighedsrådet kommer hver med 10 hele hveder.

Birthe K. kommer med kaffe + the.

06.05:

Alter + dug + kors – tages på et senere møde.

9.

Næste møde:

Onsdag 7. februar 2018 kl. 16.30

Kaffe og salme Kirsten F.

Godkendt.

Afbud fra Helge J. og Joanna P.

10.

Bordet rundt.

 Drøftelse af hvad der skal ske i forbindelse med ibrugtagning af den nye alterdug. – Tages op på næste møde.

Vi melder os til konsulentrunden med hensyn til renovering og opretning af låger.

Invitation til friluftsgudstjeneste 2. pinsedag – Vi deltager ikke som menighedsråd.

Der skal laves thermo-foto af målertavlen i våbenhuset. (Helle bestiller).

Gravsted 12 B – slettes. Fredningstiden udløb i 2016 – der er ingen pårørende der vil forlænge.

Der skal finde afløsning til snerydning og saltning på Helles fridage (mandag og lørdag + fri-søndage).

Ved overgang til system EG Plan skal der også være et kirkegårdssystem. Helle indhenter priser. Tages op som et punkt på næste møde.

Joanna P. spørger om indkøb af ny projektor – bevilget.

Der arrangeres 2 salmesangsaftener om året – placeres på søndage, hvor der er aflyst gudstjeneste – 1. gang 22. april kl. 19.30. (medtaget i det nye kirkeblad).

Enighed om, at menighedsrådets telefonnumre, mail- og postadresser sættes på hjemmesiden.

Helge J. framelder til møde den 24.01. på Ladelund Efterskole. (ringer selv til provstiet).

11.

Formandens meddelelser:

v  Anger Nissen, Rødding Menighedsråd, forespørger om Øster Lindet Menighedsråd vil være med til at afholde en udgift til annoncering af kirketider i NyTirsdag. Det er ikke en gratis ydelse mere.

v  Rødding Menighedsråd fremsender dagsorden til møde 3. januar 2018.

v  Billedlicens – kirkens brug af billeder fra nettet. Skal der indgås aftale. Hvilke billeder bruger vi.

v  Lokalrådet fremsender materialer om Fondskonference.

v  Materiale fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag om ny ordning, der skal sikre flere erhvervsuddannede.

Vi indgår aftale om annoncering af kirketider i NyTirsdag.

Vi indgår aftale om billedlicens.

12.

Eventuelt.

Intet

 

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

__________________________________                    ____________________________________

             Birthe Kristensen                                               Ellinor Jensen

                                                                                                            

           __________________________________         ____________________________________

            Vivi Kjeldsen                                                      Kirsten Fredsted

           

                                                                                                            

            __________________________________        ____________________________________

            Helge Jensen                                                       Helle Mikkelsen

                                                                                                                                  

            __________________________________        ____________________________________

            Joanna Pedersen                                                 Erling Kristensen        

 

Der indbydes til møde i menighedsrådet

Onsdag 17. januar 2018 kl. 16.30

i konfirmandstuen.

Kaffe og salme Ellinor J.

 

DAGSORDEN

REFERAT

 

Afbud / fravær

 

1.

Godkendelse af dagsorden.

 

2.

Underskrift af referat fra mødet 13. december 2017.

 

3.

Fastsættelse af dato for start af minikonfirmander i uge 8.

Annonce og brev.

 

4.

Klage over manglende information om begravelsesomkostninger.

Herunder redigering af folder om begravelsesformer.

(bilag)

 

5.

Skøn og beregning af momsfradragsprocenten.

 På baggrund af en sag ved Landsskatteretten om moms i folkekirken ønskes der stillingtagen til hvilken beregningsmetode vi skal anvende. Dette har betydning for regnskab 2017 og også budget 2018 og fremefter.

I dag anvendes arealprocent. (Vi benytter 10%).

Ellers kan anvendes andel af lønudgifter eller andel af tidsforbrug.

 

6.

Eva Schmidt forespørger, om der skal ske en regulering af taksterne for vikarer for kirkesangeren. Taksten er ikke reguleret de sidste

 

 

3 år.

Vores takster er kr. 550,00 for gudstjeneste

kr. 450,00 for begravelse.

 

7.

Mads Witt spørger på vegne af Landsbyhuset, hvem der skal vedligeholde afmærkningen på P-pladsen. (hegnet af telefonpæle, der er ved at falde fra hinanden).

 

8.

Arrangementer i foråret – hvem gør hvad?

11. februar: Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning i landsbyhuset.

20. marts: Påskekoncert med Øster Lindet koret.

25. marts: Afslutning for minikonfirmander og 5 års dåbsjubilæum.

8. april: Konfirmation.

26. april: St. Bededags aften. Sangforedrag med matadormusik og varme hveder i pausen.

6. maj kl. 11.00: Friluftsgudstjeneste som start på Øster Lindet Festuge.

 

9.

Næste møde:

Onsdag 7. februar 2018 kl. 16.30

Kaffe og salme Kirsten F.

 

10.

Bordet rundt.

 

 

Næste møde:

Onsdag 7. februar 2018 kl. 16.30.

Kaffe og salme Kirsten F.

 

 

Formandens meddelelser:

v  Anger Nissen, Rødding Menighedsråd, forespørger om Øster Lindet Menighedsråd vil være med til at afholde en udgift til annoncering af kirketider i NyTirsdag. Det er ikke en gratis ydelse mere.

v  Rødding Menighedsråd fremsender dagsorden til møde 3. januar 2018.

v  Billedlicens – kirkens brug af billeder fra nettet. Skal der indgås aftale. Hvilke billeder bruger vi.

 

 

Eventuelt.

 

 

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

__________________________________                    ____________________________________

             Birthe Kristensen                                               Ellinor Jensen

                                                                                                            

           __________________________________         ____________________________________

            Vivi Kjeldsen                                                      Kirsten Fredsted

           

                                                                                                            

            __________________________________        ____________________________________

            Helge Jensen                                                       Helle Mikkelsen

                                                                                                                                  

            __________________________________        ____________________________________

            Joanna Pedersen                                                 Erling Kristensen        

                                                     

                            

Der indbydes til møde i menighedsrådet

Onsdag 13. december 2017 kl. 16.30

i konfirmandstuen.

 

Efterfølgende julesammenkomst med personale kl. 18.00.

 

DAGSORDEN

REFERAT

 

Afbud / fravær

 

1.

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

2.

Godkendelse af referat fra mødet 22. november 2017.  

Godkendt.

3.

Undervisning af minikonfirmander.

Hvem?

Hvordan?

Praktisk medhjælp – hvad indebærer det?

25.10.2017:

Der har været undervisning 8 gange á 1,5 timer, hvor præsterne har deltaget 4 gange.

Der kan eventuelt indlægges 2 gudstjenester, hvor forældrene deltager.

Alternativt kan der lavet et forløb over 2 – 3 år med undervisning i forbindelse med en gudstjeneste og hvor forældre deltager.

Genoptages på næste møde.

Fornyet behandling.

22.11.2017:

Forskellige løsninger drøftedes.

Der mangler en tovholder.

Ellinor J. tager kontakt til 2, som spørges om interesse for at være tovholder.

Genoptages i december mødet.

Fornyet behandling, idet Søren Hansen har sagt ja til at være den gennemgående person i forløbet.

 

Taget til efterretning.

4.

Kindmikrofoner til præsterne.

Hvad gør vi?

Der er lavet et mellemstykke, så stikket til mikrofonerne kan bruges i boksene i begge kirker.

Afprøves søndag 17.12.

5.

Næste møde:

Onsdag 17. januar 2018, kl. 16,30.

Kaffe og salme Ellinor J.

Taget til efterretning.

6.

Bordet rundt.

Udgivelse af kirkebladet i 2018 således:

marts/juni, juli/nov., dec./marts.

Overgang til lønsystem KMD fra 1. januar 2018.

KF: Færdig med henvendelse omkring udløb – forlængelse af gravstedsretten.

MUS-samtaler er afholdt. Tilfredshed.

Hvis der er input til hjemmesiden hører EJ gerne.

Der mangler ekstra kirkeblade.

7.

v  Formandens meddelelser:

v  Diverse fra Kirkeministeriet:

Ø  Brev af 28. november 2017 om erhvervsstyrelsens brev om registrering af ”reelle ejere”.

Ø  Nyt via DAP. Ny valglov på vej.

Ø  IT-afdelingen fremsender brev af 27. november 2017 om test af adgang til det nye lønsystem.

v  Diverse fra Ribe Stift:

Ø  Hæftet ”Glædelig jul 2017”.

Ø  Ribe Stifts årbog 2017.

v  Diverse fra Malt Provsti:

Ø  Indbydelse til konference om ”Malt Provsti i fremtiden” – 24. januar 2018 kl. 17.30 – 21.00 på Ladelund Efterskole.

Ø  Skrivelse af 1. december 2017 om ændret praksis for indsendelse af sager til behandling på provstiudvalgsmøder.

Ø  Julehilsen dateret 01.12.2017.

v  Dagsorden og referat til møde i Røding Menighedsråd 6. december 2017.

v  Magasin fra Folkekirkens Nødhjælp – November 2017.

Der tilmeldes 3 til konferencen om Malt Provsti i fremtiden.

Taget til efterretning.

 

Eventuelt.

Intet.

 

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

Med venlig hilsen

Birthe Kristensen

__________________________________                    ____________________________________

             Birthe Kristensen                                               Ellinor Jensen

                                                                                                            

           __________________________________         ____________________________________

            Vivi Kjeldsen                                                      Kirsten Fredsted

           

                                                                                                            

            __________________________________        ____________________________________

            Helge Jensen                                                       Helle Mikkelsen

                                                                                                                                  

            __________________________________        ____________________________________

            Joanna Pedersen                                                 Erling Kristensen         

© Copyright 2004-2017 - CMS Made Simple
This site is powered by CMS Made Simple version 1.11.9